Ustawienia

ZAKŁAD CHEMII ŚRODOWISKA I OCENY RYZYKA

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka prowadzi interdyscyplinarne badania procesów i skutków degradacji środowiska. W Zakładzie wykonywane są oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego od substancji chemicznych, środków ochrony roślin i nawozów oraz oceny wpływu na środowisko produktów, procesów produkcji i technologii,
w tym gospodarowania odpadami. Prowadzone są również prace związane z obliczaniem śladu węglowego dla produktów, technologii i organizacji oraz prace nad rozwojem metod remediacji środowiska glebowego i wodnego.

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka wspiera administrację publiczną zgodnie z zapisami krajowymi i unijnymi w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i nawozów.

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż. Barbara Gworek

Kontakt

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka IOŚ-PIB
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa
tel.: 22 37 50  503
e-mail: barbara.gworek@ios.edu.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Opracowywanie ocen wpływu na środowisko produktów, procesów produkcji i technologii z wykorzystaniem metodyki oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA) zgodnie z normami ISO
 • Obliczanie śladu węglowego dla produktów, technologii oraz organizacji
 • Profesjonalne doradztwo oraz szkolenia z zakresu obliczania śladu węglowego, a także metody redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • Ocena ryzyka środowiskowego od substancji chemicznych, środków ochrony roślin, nawozów
 • Badania dotyczące występowania, toksyczności, losów i zachowania się w środowisku nowo pojawiających się zanieczyszczeń oraz identyfikacji zagrożenia i ryzyka dla środowiska
 • Przeprowadzanie oceny ryzyka ekologicznego (ERA)
 • Opracowywanie raportów początkowych o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko wynikających z wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
 • Opracowywanie planów remediacji  terenów /gleb  zdegradowanych
 • Pomoc w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem środowiskowym związanym z nowymi produktami w całym cyklu życia produktu oraz odpadami
 • Klasyfikacja odpadów
 • Koordynowanie i opracowywanie kwalifikacji zawodowych (rynkowych) w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska
 • Opracowywanie ocen, raportów  i uwag  w procesie dopuszczania środka ochrony roślin do obrotu (zgodnie z zasadami określonymi w ustawie  z dnia  wykonywania opracowań  ocen lub uwag dotyczących środków ochrony roślin, substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków określonych w ustawie o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U.2019.1900)  w zakresie:
  • właściwości fizycznych, chemicznych i technicznych , w tym jego substancji  czynnej
  • oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające ze stosowania środka ochrony roślin (toksykologia)
  • oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające z pozostałości środka ochrony roślin w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni
  • oddziaływania środka ochrony roślin na zwalczane kręgowce, w przypadku gdy środek ochrony roślin jest przeznaczony do zwalczania tych zwierząt
  • los i zachowanie środka ochrony roślin w środowisku
  • oddziaływania środka ochrony roślin na organizmy niebędące celem jego zastosowania  (ekotoksykologia)
  • skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem niekorzystnego działania na rośliny i produkty roślinne
 • Opracowywanie  opinii (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca  2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu) w  zakresie  oddziaływania na środowisko:
  • nawozu organicznego i organiczno-mineralnego
  • środka wspomagającego uprawę roślin/poprawiającego właściwości gleby wytworzonego z surowców będących odpadami lub ubocznymi produktami zwierzęcymi lub z produktów uzyskanych z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych albo zawierającego w swoim składzie odpady lub uboczne produkty zwierzęce lub produkty uzyskane z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych
  • nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin/poprawiającego właściwości gleby, w których składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub niestosowana w rolnictwie
 • Udział w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej, opracowywania kwalifikacji zawodowych oraz programów szkoleniowych

CERTYFIKATY

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie opracowywania ocen raportów i uwag dotyczących środków ochrony roślin i ich substancji czynnych, substancji chemicznych i ich mieszanin oraz nawozów na zlecenie klientów przed wprowadzeniem do obrotu.

WYBRANE PRACE

PUBLIKACJE:

Marta Gabryszewska, Barbara Gworek, Wykorzystanie odpadów gumowych w drogownictwie, 2017, Przemysł Chemiczny, 1(12):120-123,
DOI 10.15199/62.2017.12.19

Marta Gabryszewska, Barbara Gworek, Barbara Garlej, „PCB content in soil and plants along routes with high traffic intensity”, 2018, Desalination and Water Treatment, doi: 10.5004/dwt.2018.22398

Krzysztof Dziuba, Martin Todorow, Radosław Góra, Marta Gabryszewska, Marta Kijeńska, Barbara Gworek, Andrzej Barański, Anna Bojanowicz-Bablok, Lidia Tokarz „Use of carbon footprint to assess CO2 and N2O emissions during the production of nitrogen fertilizers”, 2018, Desalination and Water Treatment, doi: 10.5004/dwt.2018.22498

Samson-Bręk. Gabryszewska M., Wrzosek J., Gworek B., Life Cycle Assessment as a Tool to Implement Sustainable Development in the Bioeconomy and Circular Economy, editet by Krzysztof Biernat, Bioeconomy, 2019, Intech Open 10.5772/intechopen.84664
https://www.intechopen.com/books/elements-of-bioeconomy/life-cycle-assessment-as-a-tool-to-implement-sustainable-development-in-the-bioeconomy-and-circular-

Samson-Bręk I., Matuszewska A., Rogulska M., Lasocki J., Emisja gazów cieplarnianych (bez pary wodnej) w cyklu well-to-wheel paliw metanowych, 2020, Przemysł Chemiczny, 99/8

Marta Gabryszewska, Barbara Gworek, Polichlorowane bifenyle w glebach o zróżnicowanym sposobie użytkowania, 2020, Przemysł Chemiczny,
doi: 10.15199/62.2020.12.XX

Marta Gabryszewska, Barbara Gworek, Impact of municipal and industrial waste incinerators on PCBs content in the environment, 2020, PLOS ONE 15(11): e0242698. doi: 10.1371/journal.pone.0242698
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242698

Marta Gabryszewska, Barbara Gworek, Municipal waste landfill as a source of polychlorinated biphenyls releases to the environment, 2021, Peer J, doi 10.7717/peerj.10546
https://peerj.com/articles/10546/

Baczewska A.H., Dmuchowski W., Gworek B., Dąbrowski P., Brągoszewska P. 2016. Porównanie metod bioindykacyjnych w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi w Warszawie, Przemysł Chemiczny, 95 (3):334-338.

Brągoszewska P., Gworek B., Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A.H. 2016. Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi (Zn, Pb, Cd, Cr) na terenie miasta Jaworzno (woj. śląskie), Przemysł Chemiczny, 95(3): 358-362.

Gworek B., Dmuchowski W., Koda E., Marecka M., Baczewska A.H., Brągoszewska P., Sieczka A., Osiński P. 2016. Impact of the Municipal Solid Waste Łubna Landfil on Environmental Pollution by Heavy Metals, Water, 8(10):470-485. doi:10.3390/w8100470

Gworek B., Dmuchowski W., Baczewska A.H., Brągoszewska P., Bemowska-Kałabun O., Wrzosek-Jakubowska J. 2017. Air Contamination by Mercury, Emissions and Transformations – a Review. Water, Air & Soil Pollution 228: 123. DOI 10.1007/s11270-017-3311-y

Gworek, B., Baczewska-Dąbrowska, A.H., Kalinowski, R., Górska, E. B., Rekosz-Burlaga, H., Gozdowski, D., … & Dmuchowski, W. 2018. Ecological risk assessment for land contaminated by petrochemical industry. PloS one, 13(10), e0204852.
doi.org/10.1371/journal.pone.0204852

Dmuchowski, W., Brągoszewska, P., Gozdowski, D., Baczewska-Dabrowska, A. H., Chojnacki, T., Jozwiak, A., Swiezewska, E., Gworek, B., Suwara, I. 2019. Strategy of Ginkgo biloba L. in the mitigation of salt stress in the urban environment. Urban Forestry & Urban Greening, 38, 223-231. doi.org/10.1016/j.ufug.2019.01.003

Gworek, B., Dmuchowski, W., & Baczewska-Dąbrowska, A. H. 2020. Mercury in the terrestrial environment: a review. Environmental Sciences Europe, 32(1), 1-19. doi.org/10.1186/s12302-020-00401-x

Dmuchowski, P., Dmuchowski, W., Baczewska-Dąbrowska, A. H., & Gworek, B. 2021. Green economy–growth and maintenance of the conditions of green growth at the level of polish local authorities. Journal of Cleaner Production, 301, 126975. doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126975

Dmuchowski, W., Baczewska-Dąbrowska, A., Gozdowski, D., Brągoszewska, P., Gworek, B., Suwara, I., … & Swiezewska, E. 2021. Effect of salt stress in urban conditions on two Acer species with different sensitivity. PeerJ, 9, e10577.
doi: 10.7717/peerj.10577

Aleksandra Hajduk, Anna Bojanowicz-Bablok, Polybrominated Diphenyl Ethers as the Emerging Contaminants in the Polish Environment, 2019, 21 http://www.ros.edu.pl/images/roczniki/2019/024_ROS_V21_R2019.pdf

Anna Bojanowicz-Bablok, Aleksandra Hajduk, Radoslaw Kalinowski, Radoslaw Walkowiak, Problem nowo pojawiających się zanieczyszczeń na przykładzie substancji perfluoroalkilowych, 2018, Przemysł Chemiczny, 97 (10), 1750-1755
https://doi.org/10.15199/62.2018.10.23

Anna Bojanowicz-Bablok, Aleksandra Hajduk, Barbara Gworek, Damian Zasina, Niekontrolowane uwalnianie trwałych zanieczyszczeń organicznych do powietrza w Polsce, 2016, Przemysł Chemiczny 95 (3), 346-351
https://doi.org/10.15199/62.2016.3.3

Anna Bojanowicz-Bablok, Barbara Gworek, Zadania wynikające z ratyfikacji przez RP Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, 2015, Przemysł Chemiczny 94(7), 1050-1058
https://doi.org/10.15199/62.2015.7.2

Anna Bojanowicz-Bablok, Barbara Gworek, Aleksandra Hajduk, Problemy gospodarki odpadami płyt EPS i XPS, 2015, Przemysl Chemiczny 94 (9), 1619-1627
https://doi.org/10.15199/62.2015.9.40

Wowkonowicz P. , Kijeńska M., Phthalate release in leachate from municipal landfills of central Poland, 2017, PLOS ONE, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174986,

Wowkonowicz P. , Barański A., Uwalnianie ftalanów di(2-etyloheksylu) oraz dibutylu do środowiska ze składowisk odpadów komunalnych w Polsce, 2013. Przem. Chem. 92, 12, 2345,

Bale S., Rossing P., Booth S., Wowkonowicz P., Zeller D., Poland. Global atlas of Marine Fisheries: A critical appraisal of catches and ecosystem impacts. Island Press, Washington, DC. 2016. s. 368.

Wowkonowicz P., Bojanowicz-Bablok, A., & Gworek, B. (2018). Wykorzystanie odpadów z przemysłu wydobywczego i hutnictwa w drogownictwie. Rocznik Ochrona Środowiska, 20

Bale S., Rossing P, Booth S., Wowkonowicz P., Zeller D., Poland’s fisheries catches in Baltic Sea (1950-2007). 2010. s. 165-188. Total marine fisheries extractions by country in Baltic Sea: 1950-present. Fisheries Centre Research Report 18(1).

Wowkonowicz P., Niesiobędzka K., Malowaniec B., Metale ciężkie w roślinach i glebach na trwałych użytkach zielonych w okolicach Warszawy, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 49, IOŚ-PIB, Warszawa, 2011, s. 309-319.

Wowkonowicz P., Bojanowicz-Bablok A. Skuteczność podatku za składowanie odpadów komunalnych – doświadczenia krajów UE. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 53, IOŚ-PIB, Warszawa, 2012, s. 108-114.

Czarnomski K., Głogowska M., Osiecka R., Bartnik A., Wowkonowicz P., Łabętowicz J., Środowiskowe i społeczne aspekty przemysłu chemicznego. Monografia pod red. Barbara Cichy, „Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny”,  2012, s. 183-234.

Jarosław Chmielewski, Ewa Kospwska, Jolanta Bąk-Badowska, , Ilona Żeber-Dzikowska, Agnieszka Gonczaryk, Grażyna Nowak-Starz, Małgorzata Czarny – Działak, Barbara Gworek,  Monika Szpringer Polichlorowane dibenzodioksyny i dibenzofurany jako środowiskowe zagrożenia zdrowia. Polychlorynated dibenzodioxins and dibenzofurans as environmental health threat. Przemysł Chemiczny,2020, 99/1: 135-144.

Jarosław Chmielewski, Grażyna Nowak-Starz, Arkadiusz Rutkowski, Mariusz Bartyzel, Małgorzata Czarny-Działak, Barbara Gworek, Halina Król, Jarogniew J. Łuszczki, Monika Szpringer: Occupational exposure to carcinogens and mutagens in the work environment Narażenie na substancje rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy Przemysł Chemiczny, 2020,  99/3 :397-405

 Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska, Krystyna Pawlas, Grażyna Nowak-Starz, Izabela Chojnowska-Ćwiąkała,  Agnieszka Dębska, Monika Szpringer,  Barbara Gworek,  Małgorzata Czarny-Działak: Petroleum derivatives.Threat to the environment and health in the context of ecological education. Substancje ropopochodne. Zagrożenia dla środowiska i zdrowia w kontekście edukacji ekologicznej. Przemysł Chemiczny, 2020,  99/6 :837-843 .

Jarosław Chmielewski, Monika Szpringer, Jarogniew J.Łuszczki, Małgorzata Czarny-Działak, Ewa Dutkiewicz, Ewa Zięba, Barbara Gworek, Małgorzata Dziechciarz, Grażyna Nowak-Starz: Occupational and environmental exposure to substances and chenmical mixtures that are toxic to human reproduction. Zawodowe i środowiskowe narażenia na substancje i mieszaniny chemiczne działające szkodliwie na rozrodczość człowieka. Przemysł Chemiczny, 2020,  99/6 :865-874.

Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska,  Magdalena Florek-Łuszczki, Grażyna Nowak-Starz, Barbara Gworek, Małgorzata Czarny-Działak, Alicja Walosik, Monika Szpringer: Asbestos.Ecological education and the current environmental and health threat. Azbest. Edukacja ekologiczna a aktualne zagrożenia środowiskowe i zdrowotne. Przemysł Chemiczny, 2020,  99/4 :633-636.

Jarosław Chmielewski, Grażyna Nowak-Starz, Barbara Gworek, Halina Król,  Monika Szpringer , Tomasz Wójcik, Edyta Dziewisz, Agata Kowalska, Małgorzata Czarny-Działak: Chemical substances occuring present in the work environment as an etiological factor of occupational diseases. Substancje chemiczne występujące w środowisku pracy jako czynnik etiologiczny chorób zawodowych. Przemysł Chemiczny, 2020,  99/5:1000-1008.

Lidia Tokarz, Agnieszka Pastuszko, Marta Kijeńska, Magdalena Graniewska, Barbara Gworek: The hormonal balance-disrupting  substances in the environment their sources and legal status. Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną, ich źródła w środowisku i uregulowania prawne. Przemysł Chemiczny, 2020,  99/6: 861-864.

Paulina Chaber, Barbara Gworek: Surface horizons of forest soils for the diagnosis of soil environment contamination and toxicity caused by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). PLoS ONE 15(4):e02313659,1-15.

Bożena Kozera-Sucharda, Barbara Gworek, Igor Kondzielski: The simultaneous Removal of Zinc and Cadmium from Multicomponent Aqueous Solutions by Their Sorption onto Selected Natural and Synthetic Zeolites. Minerals 2020, 10, 343, 1-17.

Barbara Gworek, Marta Kijeńska, Magdalena Zaborowska, Justyna Wrzosek, Lidia Tokarz, Jarosław Chmielewski (2020) Occurence of pharmaceuticals in aquatic environment – A Review. Desalination and Water Treatment,

Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska,  Jarogniew J. Łuszczki, Jarosław Szajner, Mariusz  Bartyzel, Małgorzata Dziechciaż,  Bartłomiej Chmielowiec, Barbara Gworek, Bożena  Wójtowicz: Uwalnianie zanieczyszczeń do środowiska w wyniku  pożarów składowisk odpadów i ich wpływ na zdrowiew kontekście edukacji zdrowotnej i ekologicznej. Release of pollutants into the environment as a result of landfill fires and their impact on human health in the context of health education. Przemysł Chemiczny, 2020,  99/8: 1149-1154.

Jarosław Chmielewski,, Ilona Żeber-Dzikowska, Justyna Kosecka, Bożena Wójtowicz, Magdalena Działak, Magdalena Osuch, Barbara Gworek, Bartłomiej Chmielowiec, Małgorzata Czarny-Działak. :Narażenie na substancje chemiczne jako czynnik etiologiczny chorób zawodowych skóry i związana z tym edukacja zdrowotna. Exposure to chemicals as an etiological agent of occupational skin diseases and related health education. Przemysł Chemiczny, 2020,  99/8: 1254-1260.

Jarosław Chmielewski, Bożena Wójtowicz, Ilona Żeber-Dzikowska, Małgorzata Dziechciaż, Radosław Sierpiński, Anna Cedro, Kamil Markowski, Barbara Gworek, Monika Szpringer; Zawodowe narażenie pracowników zakładów powłok galwanicznych na substancje chemiczne oraz związane z tym skutki zdrowotne w kontekście edukacji zdrowotnej. Occupational exposure of electroplating workers to chemical substances and related health effects in the context of health education and prevention. Przemysł Chemiczny, 2020,  99/8: 1196-1201.

Jarosław Chmielewski , Bożena Wójtowicz, Ilona Żeber-Dzikowska, Jarogniew J. Łuszczki, Małgorzata Dziechciaż, Radosław Sierpiński, Artur Marszałek, Barbara Gworek, Monika Szpringer  : Rtęć. Źródła uwalniania do środowiska, wskaźniki zanieczyszczenia, zagrożenia dla zdrowia ludzi i rola edukacji. Rtęć jako przemysłowe źródło zanieczyszczenia środowiska i związane z tym zagrożenia  zdrowotne wyzwaniem dla współczesnej edukacji zdrowotnej. Mercury. Sources of release into environment,  indicators, threats to human health and the role of education. Przemysł Chemiczny, 2020,  99/8: 1227-1233. DOI: 10.15199/62.2020.8.23

Bąk-Badowska Jolanta, Żeber-Dzikowska Ilona, Gworek Barbara, Kacprzyk Wanda, Chmielewski Jarosław, The role and significance of stingless bees (Hymenoptera: Apiformes: Meliponini) in the natural environment, Environmental Protection and Natural Resources, 2019, vol. 30, iss. 2, s. 1-5 DOI: 10.2478/oszn-2019-0005 ,

Chmielewski Jarosław, Nicienie jako wskaźnik zanieczyszczenia gleb ołowiem na terenach uprzemysłowionych, Przemysł Chemiczny, 2019, vol. 6, iss. 98, s. 980-985 DOI: 10.15199/62.2019.6.24

Chmielewski Jarosław, Rutkowski Arkadiusz, Wójtowicz Bożena, Żeber-Dzikowska Ilona,  Szpringer Monika, Czarny – Działak Małgorzata, Gworek Barbara, Florek – Łuszczki Magdalena, Dziechciarz Małgorzata. Uwalnianie ftalanów do środowiska i związane z tym zagrożenia zdrowotne. Relealise of phthalates to the environment and connected health risk. Przemysł Chemiczny, 2019,  vol. 98, iss. 1, s. 41-45 DOI:10.15199/62.2019.1.2

Chmielewski Jarosław, Walosik Alicja, Żeber-Dzikowska Ilona, Wójtowicz Bożena,   Florek- Łuszczki Magdalena, Czarny – Działak Małgorzata, Szpringer Monika,  Dziechciarz Małgorzata, Gworek Barbara, Szpringer Monika: Oleje odpadowe jako źródło zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych. Waste oils as a source of environmental and heath risks. Przemysł Chemiczny, 2019,  vol. 98, iss. 8, s. 1000-1006. DOI:10.15199/62.2019.8.24Dmuchowski Wojciech, Brągoszewska Paulina, Gozdowski Dariusz, Baczewska-Dabrowska Aneta, Chojnacki T, Jozwiak A, Swiezewska E, Gworek Barbara, Suwara I,  Strategy of Ginkgo biloba L. in the mitigation of salt stress in the urban environment. Urban Forestry & Urban Greening. 2019, Vol. 38, s. 223-231. DOI: 10.1016/j.ufug.2019.01.003 

Gworek Barbara, Kijeńska Marta, Zaborowska Magdalena, Wrzosek Justyna, Tokarz Lidia, Chmielewski Jarosław. Pharmaceuticals in aquatic environment. Fate and behaviour, ecotoxicology and risk assessment – A review. Acta Poloniae Pharmaceutica 2019, vol. 76 iss. 3, s. 397-407, DOI: 10.32383/appdr/103368

Gworek Barbara, Krygier Krzysztof. Zastosowanie analizy cyklu życia (LCA) do obliczania śladu środowiskowego- działania UE a przemysł spożywczy. Przemysł Spożywczy, 2019, vol. 73, iss. 8, s. 18-20. DOI: 10.15199/65.2019.8.3

Kocharov Sergey , Panosyan Henry, Chmielewski Jarosław , Gworek Barbara, Łuszczki Jarogniew, Synthesis and anticonvulsant properties of some n-aryl and n-arylaminomethyl derivativwes of 3-p-isopropoxyphenylpyrrolidine-2,5-dione, Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, 2019, vol. 76, iss. 2, s. 265-273 DOI: 10.32383/appdr/97323

Marcinkowska Małgorzata, Puchała Agnieszka, Matuska -Łyżwa Joanna, Żeber-Dzikowska Ilona,  Wójtowicz Bożena, Gworek Barbara, Chmielewski Jarosław.  Zasady zielonej chemii w preparatyce eterów 4,4’-bifenolu. Green chemistry metrics for etherification of  4,4’- biphenol. Przemysł Chemiczny, 2019,  vol. 98, iss. 4, s. 551-555 DOI:10.15199/62.2019.4.7

Rutkowski Arkadiusz, Karkowska Dorota, Czarny-Działak Małgorzata, Król Halina, Szpringer Monika, Bielski Karol, Kondzielski Igor, Gworek Barbara, Chmielewski Jarosław. Emisja amoniaku do atmosfery. Przyczyny, zagrożenia zdrowotne, procedury ratownicze. Przemysł Chemiczny, 2019, vol. 98, iss. 10, s. 1608 – 1613; DOI: 10.15199/2.2019.10.16

Świerczyński Krzysztof, Gościnna Katarzyna, Pobereżny Jarosław, Wszelaczyńska Elżbieta, Łaba Sylwia. Projektowanie funkcjonalnych piw rzemieślniczych o właściwościach prozdrowotnych. Przemysł Spożywczy, 2019, vol. 73, iss. 8, s. 64-71 DOI: 10.15199/65.2019.8.10Wojdan Dariusz, Żeber-Dzikowska Ilona, Gworek Barbara, Rymwid – Mickiewicz Katarzyna, Chmielewski Jarosław,Protected areas of the Świętokrzyskie Voivodeship, Environmental Protection and Natural Resources, 2019, vol.30, iss. 3, s. 35-46, DOI: 10.2478/oszn-2019-0016

Wojdan Dariusz, Żeber-Dzikowska Ilona, Gworek Barbara, Lisowska-Mieszkowska Ewa, Chmielewski Jarosław, Herpetofauna of the Kozubów Landscape Park, Environmental Protection and Natural Resources, 2019, vol. 30, iss. 3, s. 35-46, DOI: 10.2478/oszn-2019-0011

Wojdan Dariusz, Żeber-Dzikowska Ilona, Gworek Barbara, Pastuszko Agnieszka, Chmielewski Jarosław Herpetofauna of the Podkielecki Landscape Protection Area, Environmental Protection and Natural Resources/Ochrona Środowiska I Zasobów Naturalnych 2019, vol. 30, iss 2, s. 32-40, DOI: 10.2478/oszn-2019-0008Chaber P. Gworek B. (2020) Wpływ przemysłu hutniczego na akumulację wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebie. Przemysł Chemiczny 99/11 DOI: 10.15199/62.2020.11.15

Chaber P. Gworek B. (2020) Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w glebach leśnych na terenach o małej antropopresji. Przemysł Chemiczny 99/10 DOI:10.15199/62.2020.10.22

Chaber P., Gworek B.: Surface horizons of forest soils for the diagnosis of soil environment contamination and toxicity caused by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). PLoS ONE 15(4): e0231359. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231359

Chaber P., Gworek B.: Adsorpcja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ze ścieków komunalnych na naturalnym zeolicie = Adsorption of polycyclic aromatic hydrocarbons from municipal wastewaters using natural zeolite. Przemysł Chemiczny, 2016, T.95, nr 3,

Maliszewska-Mazur M., Dawid U., Chaber P.: Metody separacji nanocząsteczek w próbkach środowiskowych = Methods of separation nanoparticles in environmental samples. Przemysł Chemiczny, 2013, T.92, nr 2, s. 244-247,

Górska S., Delis M., Chaber P.: Zastosowanie statycznej techniki headspace GC-MS do oznaczania benzenu, toluene, etylobenzenu i ksylenu w glebie i roślinach = Application of static headspace GC-MS for the determination of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene in soil and plants.  Przemysł Chemiczny, 2012, T. 91, nr 4, s. 569-573,

Maliszewska-Mazur M., Chaber P., Dawid U., Pierścieniak M.: Metody analizy jakościowej i ilościowej wybranych nanocząsteczek w środowisku. = Qualitative and quantitative analysis of some nanoparticles in environment. Przemysł Chemiczny, 2012, T. 91, nr 6, s.1214-1218,

Chaber P., Gworek B.: Zastosowanie zeolitów typu A do oczyszczania ścieków komunalnych z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych = Use of zeolite A for removing polycyclic aromatic hydrocarbons from municipal wastewaters. Przemysł Chemiczny, 2011, T. 90, nr 2, s. 236-240,

Górska S., Chaber P., Delis M.: Optymalizacja warunków oznaczania lotnych związków organicznych w glebie statyczną techniką headspace = Condition optimization of volatile organic compounds determination in soil by static headspace. Przemysł Chemiczny, 2011, T. 90, nr 2, s. 257-260,Barbara Gworek, Jan Łabętowicz, Marta Kijeńska, Lidia Tokarz, Andrzej Barański (2021) Nitrogen transformations from nitrogen fertilizers in soils of Central and Eastern Europe in changing climatic conditions, Soil Science  Annual, 72(1)132440

Barbara Gworek, Marta Kijeńska, Justyna Wrzosek, Magdalena Graniewska (2021), Pharmaceuticals in the soil and plant environment: A review, Water, Air and Soil Pollution, 232, 145

Lidia Tokarz, Agnieszka Pastuszko, Marta Kijeńska, Magdalena Graniewska, Barbara Gworek (2020) The hormonal balance-disrupting substances in the environment, their sources and legal status, Przemysł Chemiczny 99(6):861-864

Barbara Gworek, Marta Kijeńska, Magdalena Zaborowska, Justyna Wrzosek, Lidia Tokarz, Jarosław Chmielewski (2020) Occurrence of pharmaceuticals in aquatic environment – a review Desalination and Water Treatment 184:375-387

Barbara Gworek, Marta Kijeńska, Magdalena Zaborowska, Justyna Wrzosek, Lidia Tokarz, Jarosław Chmielewski (2019) Pharmaceuticals in aquatic environment. Fate and behaviour, ecotoxicology and risk assessment  – A review. Acta Poloniae Pharmaceutica 76(3), 397-407 

Krzysztof Dziuba, Martin Todorow, Radosław Góra, Marta Gabryszewska, Marta Kijeńska, Barbara Gworek, Andrzej Barański, Anna Bojanowicz-Bablok, Lidia Tokarz (2018)  Use of carbon footprint to assess CO2 and N2O emissions during the production of nitrogen fertilizers, Desalination and Water Treatment 117, 267-271

Dorota Sobczak, Igor Kondzielski, Marta Kijeńska, Barbara Gworek (2018): Effect of the physico-chemical properties of the active substances of the plant protection products on their fate and behaviour in the environment and ecotoxicological profile Przemysl Chemiczny  97(4), 609-612

Barbara Gworek, Marta Zakrzewska, Wojciech Stępień, Marta Kijeńska, Justyna Wrzosek (2018): Dioxins in composts produced from municipal and industrial sewage sludges, Przemysl Chemiczny  97(4), 604-608

Krzysztof Dziuba, Martin Todorow, Alicja Kowalik, Radosław Góra, Barbara Gworek, Lidia Tokarz, Marta Kijeńska, Andrzej Barański (2017): Reduction of gaseous emissions in the production of nitrogen fertilizers on the example of the Azoty Group Pulawy SA, Przemysl Chemiczny  96(10), 2087-2091

Jacek Kijeński, Marta Kijeńska, Paweł Rejewski (2017)  The condition of the intellectual potential and platform chemicals base for the production of engineering polymers in Poland. Shell we be able to keep up with the main global players?, Polimery  62(5), 380-387 (IF=0.778)

Jacek Kijeński, Marta Kijeńska (2017) Polak (nie) potrafi. O sprzedaży polskich technologii chemicznych na świecie. Przemysł Chemiczny, 96(4), 811-819

Paweł Wowkonowicz, Marta Kijeńska (2017) Phthalate release in leachate from municipal landfills of central Poland, PLoS ONE 12(3): e0174986, 1-11

Barbara Gworek, Olga Bemowska-Kałabun, Marta Kijeńska, Justyna Wrzosek-Jakubowska (2016): Mercury in marine and oceanic waters – a review. Water, Air and Soil Pollution 227(10), 1-19 (IF=1.769, 32 citations)

Barbara Gworek, Katarzyna Klimczak, Marta Kijeńska, Dariusz Gozdowski (2016): Comparison of PAHs uptake by selected Monocotyledones and Dicotyledones from municipal and industrial sewage sludge. Environmental Science and Pollution Research 23:19461–19470 (IF=2.828, 4 citations)

Jacek Kijeński, Marta Kijeńska, Osazuwa Osawaru (2016): Plant fibers as alternatives to mineral fillers in thermoplastic composites – Ford’s vision or Al Gore’s? Polimery 7-8: 467-473 (IF=0.778, 3 citations)

Dorota Sobczak, Igor Kondzielski, Katarzyna Klimczak, Marta Kijeńska, Lidia Tokarz (2016) Possibility for decreasing the risks related to the use of plant protection agents Przemysl Chemiczny 1(3), 567-571 (IF=0.399, 1 citation)

Marta Gabryszewska, Katarzyna Kucharczak, Danuta Maciaszek, Barbara Gworek, Marta Kijeńska, Lidia Tokarz (2016): Calculation models for determining the predicted environmental concentrations in surface waters. Przemysl Chemiczny 95(3), 609-612. (IF=0.633, 3 citations)

Marta Kijeńska, Lidia Tokarz, Andrzej Barański, Barbara Gworek (2016): Parabens in sewage sludges in selected wastewater treatment plants in Poland. Przemysl Chemiczny 95/3(3), 450-453. (IF=0.633)

PROJEKTY:

New approaches for the valorisation of URBAN bulky waste into high added value RECycled products, akronim: URBANREC (01.06.2016 – 30.11.2019), finansowanie: Horyzont 2020
https://urbanrec-project.eu/

Bio-Electric Syngas Technology for the Production of Biomass Derived Biofuels and Platform Chemicals, akronim: BesTECH (01.04.2020 – 31.03.2023), finansowanie: 13 konkurs ERA-NET Bioenergy

Europejska Sieć Ekonomii Społecznej (European Social Economy Network), finansowanie: Program Erasmus+ (01.11.2019 – 30.04.2022),
https://esen.ios.edu.pl/en/