Konferencja Naukowa „Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności – wyzwaniem najbliższych lat”

Serdecznie zapraszamy Państwa na Konferencję naukową pn.:

„Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności – wyzwaniem najbliższych lat”

17 czerwca 2021 r. w Warszawie (on-line)

 

Organizator Konferencji

 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

 

Kontekst Konferencji

Polska jako państwo rozwinięte gospodarczo i członek Unii, dołączyła do krajów realizujących cele zrównoważonego rozwoju, wśród których znajduje się także zrównoważona konsumpcja i produkcja (SCP). Z jednej strony obserwuje się nadprodukcję żywności i jej marnowanie, z drugiej narasta problem głodu. Marnowanie żywności przyczynia się m.in. do zanieczyszczenia środowiska, do degradacji i wyczerpywania się zasobów naturalnych, zagrażając bezpieczeństwu żywności. Dlatego ograniczenie o połowę marnotrawstwa żywności do roku 2030 jest jednym z 17 celów rozwojowych ONZ. Unia Europejska stara się zapobiegać i zmniejszać marnotrawienie żywności przez poszerzanie wiedzy i świadomości konsumentów oraz prawidłową redystrybucję żywności i pomiary ilości odpadów w krajach UE. W związku z nałożeniem przez UE obowiązku ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności o 50% do 2030 roku, a także raportowania ponoszonych strat, konieczna jest znajomość sytuacji wyjściowej. Marnotrawstwo żywności to problem natury gospodarczej, środowiskowej i etycznej, należy przede wszystkim zapobiegać stratom, a nadwyżki bezpiecznych zdrowotnie produktów redystrybuować na cele społeczne.

Na podstawie badań, analiz i szacunków przeprowadzonych w Polsce w ramach projektu PROM – Program Racjonalizacji i Ograniczania Marnotrawstwa Żywności, wyliczono, że w naszym kraju marnuje się 4 840 946 ton żywności rocznie. Odpowiedzialność za taki stan ponoszą wszyscy uczestnicy łańcucha żywnościowego, ale nie w takim samym stopniu. Najwięcej, bo aż 60% wyrzucanej żywności pochodzi z gospodarstw domowych, znaczny udział ma też produkcja pierwotna (rolnicza) oraz przetwórstwo –po 15%. Szacunki te wskazują na kierunki działań, które powinny być podejmowane w Polsce, aby w sposób efektywny przeciwdziałać marnowaniu i stratom żywności.

Obszary tematyczne

 • Skala i przyczyny marnotrawstwa żywności w Polsce
 • Wpływ marnotrawstwa żywności na środowisko
 • Działania ograniczające marnotrawstwo żywności (obecne i proponowane/planowane) na każdym szczeblu
 • Skala marnotrawstwa i działania zapobiegawcze prowadzone w innych krajach Europy i Świata
 • Aspekt ekonomiczny i społeczny marnotrawstwa żywności
 • Prawne aspekty zapobiegania marnotrawstwu żywności

 

Komitet naukowy Konferencji

 • Prof. dr hab. inż. Danuta Kołożyn-Krajewska, SGGW –przewodnicząca
 • Dr inż. Krystian Szczepański, IOŚ-PIB
 • Prof. dr hab. Agnieszka Kita, UP we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Anna S. Tarczyńska, UWM w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Małgorzata Karwowska, UP w Lublinie
 • Dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
 • Prof. dr hab. inż. Mariola Kwasek, IERiGŻ
 • Dr hab. Iwona Szczepaniak, prof. IERiGŻ
 • Dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann, UP w Poznaniu
 • Dr inż. Grzegorz Tokarczyk, ZUT w Szczecinie
 • Dr hab. Dominik Kmiecik, prof. UP w Poznaniu
 • Dr Joanna Trybus, MRiRW
 • Dr Beata Kłopotek, MKiŚ
 • Dr inż. Sylwia Łaba, IOŚ-PIB
 • Marek Borowski, FPBŻ
 • Mateusz Balcerowicz, KOWR

 

Rejestracja na Konferencję

Aby się zarejestrować na Konferencję, należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY

Rejestracja uczestników oraz zgłaszanie tematów prezentacji trwa do 31.05.2021 r., natomiast rejestracja uczestnictwa bez prezentacji trwa do 16.06.2021 r.

Regulamin rejestracji i uczestnictwa w konferencji

 

Prezentacje

Uczestnicy, którzy chcą zaprezentować swoje badania proszeni są o zaznaczenie w formularzu rejestracyjnym oraz wpisanie tytułu prezentacji.

Dodatkowo należy przesłać do 30.05.2021 r. streszczenia w języku polskim lub języku angielskim na adres konferencja.prom@ios.edu.pl

Prosimy o przygotowanie prezentacji w formie PDF ok. 15-20 min  i przesłanie do organizatorów do 10.06.2021 r.

 

Publikacja

Wszyscy prelegenci, mają możliwość bezpłatnego opublikowania artykułu w czasopiśmie „ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES / OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH” https://ios.edu.pl/wydawnictwa_ios/

Artykuł powinien spełniać kryteria artykułu naukowego i powinien zostać przygotowany zgodnie z wytycznymi https://ios.edu.pl/wydawnictwa_ios/dla-autorow/  oraz przesłany do dnia 30.07.2021 r. na adres wydawnictwa@ios.edu.pl lub za pomocą Editorial Manager https://www.editorialmanager.com/epanr/Default.aspx

 

Komitet organizacyjny Konferencji

 • Sylwia Łaba – przewodnicząca
 • Agnieszka Ognik – sekretarz
 • Robert Łaba
 • Agnieszka Stangreciak
 • Krystian Szczepański

 

Sekretariat Konferencji

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Krucza 5/11d

00-548 Warszawa

Telefon: 22 3750553 lub 22 3750558

e-mail:  konferencja.prom@ios.edu.pl

 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu: „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności – PROM”, realizowanego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEGG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Gospostrateg 1/385753/1/2018.

 

Drukuj