Obszary Chronione

Zasób informacyjny Bazy danych IOŚ-PIB „Obszary chronione w Polsce”.

Baza danych „Obszary chronione w Polsce” jest projektem prowadzonym w Zakładzie Ochrony Przyrody i Krajobrazu w IOŚ-PIB od 1998r.  W wyniku wieloletnich prac powstało nowoczesne i jednocześnie przyjazne dla użytkownika narzędzie, służące do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o obszarach objętych ochroną prawną w Polsce. W bazie zostały zgromadzone informacje administracyjne i przyrodnicze o 23 parkach narodowych, 122 parkach krajobrazowych, 1448 rezerwatach przyrody, 413 obszarach chronionego krajobrazu, 266 zespołach przyrodniczo-krajobrazowych 207 stanowiskach dokumentacyjnych, obszarach Natura 2000 (PLB, PLH) oraz 13 obszarach Ramsar.

Aplikacja obsługująca bazę umożliwia prowadzenie analiz statystycznych sieci obszarów chronionych, tak z punktu widzenia ich ilości i struktury, jak i dynamiki zmian na przestrzeni lat. Daje również możliwość wybierania informacji z zasobu danych według różnych kryteriów:

  • form ochrony,
  • położenia administracyjnego,
  • daty utworzenia,
  • gatunków roślin, zwierząt i grzybów, chronionych siedlisk
  • form ochrony międzynarodowej,

 

Szczegółowy zakres danych:

W bazie gromadzone są następujące dane o obiektach chronionych: data i miejsce ogłoszenia aktu prawnego o utworzeniu obszaru chronionego, inne akty prawne, instytucja zarządzającą, położenie geograficzne, administracyjne i geobotaniczne (gmina, powiat, województwo), współrzędne geograficzne, rodzaje własności, powierzchnia obszaru chronionego w ha, użytkowanie ziemi, opis przedmiotu lub obiektu poddanego pod ochronę, gatunki chronione roślin, zwierząt i grzybów, siedliska chronione, oraz informacje, czy dana forma ochrony przyrody podlega ochronie w zakresie międzynarodowego prawa ochrony przyrody.

W odniesieniu do parków narodowych i krajobrazowych podaje się ponadto: informację dotyczącą powierzchni ściśle chronionej (w parkach narodowych) i powierzchni chronionej w rezerwatach przyrody (w parkach krajobrazowych).

W odniesieniu do rezerwatów przyrody podaje się dodatkowo informację o typie rezerwatu.

W odniesieniu do obszarów Natura 2000 dodatkowo gromadzi się informacje na temat gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej (w odniesieniu do obszarów ochrony ptaków) oraz gatunków roślin i zwierząt (poza ptakami) wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, oraz siedliska wymienione w zał. I Dyrektywy Siedliskowej, a także dane na temat innych obszarów chronionych położonych w ich granicach. W odniesieniu do parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000, gromadzi się informacje na temat planu ochrony lub etapu na jakim znajduje się jego opracowywanie.

Drukuj