Ustawienia

Regulamin zakupów

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM
Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

I. DANE KONTAKTOWE, DEFINICJE, POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane kontaktowe
  1. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słowiczej 32, 02-170 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000032034, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający numer NIP: 525-000-73-07, prowadzi sprzedaż publikacji, wydawanych przez Instytut, poprzez Sklep internetowy, dostępny pod adresem: https://ios.edu.pl/sklep/.
  2. Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy, sprzedaży, informacji handlowej: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
   Dział Wydawnictwo i Biblioteka Naukowa ul. Słowicza 32
   02-170 Warszawa, e-mail: wydawnictwa@ios.edu.pl, tel. +48 22 37 50 558
 2. Definicje
  1. Instytut – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wszelkie czynności tego podmiotu w Wydawnictwie Instytutu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z oferty Wydawnictwa Instytutu oraz do wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.
  3. Produkt – publikacja drukowana w formie książkowej znajdująca się w ofercie Wydawnictwa Instytutu.
  4. Wydawnictwo – Dział Wydawnictwo i Biblioteka Naukowa IOŚ-PIB.
  5. Sklep internetowy – sklep internetowy Instytutu dostępny pod adresem internetowym: https://ios.edu.pl/sklep/.
  6. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, przez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określnie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Instytutem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  8. Regulamin – niniejszy regulamin zakupów w Sklepie internetowym.
 3. Postanowienia ogólne

  Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Wydawnictwo sprzedaży Produktów Użytkownikom, a w szczególności składania zamówień na produkty, realizacji zamówień, zapłaty za produkty, uprawnienia kupującego do odstąpienia od umowy, postępowania reklamacyjnego. Regulamin określa zasady sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Użytkownikiem a Instytutem następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym – wypełnienia Formularza zamówienia oraz potwierdzenia zakupu przez kliknięcie pola „Zamawiam i płacę”.
 2. Warunkiem dokonywania zakupów w Wydawnictwie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym Wydawnictwa, składa – przez zaznaczenie właściwych pól – oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 3. Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Wydawnictwa można składać w formie elektronicznej przez Sklep internetowy Instytutu 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę.
 4. W celu złożenia zamówienia Użytkownik podaje nazwę Produktu, ilość zamawianych egzemplarzy, dane do wystawienia faktury, adres dostawy oraz wybiera sposób dostawy i płatności.
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Wydawnictwa nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Instytutu (przez Sklep Internetowy), składa ofertę zakupu określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.
 6. Ceny Produktów wskazanych w Sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Nie zawierają kosztów dostawy.
 7. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 8. Koszty dostawy zależą proporcjonalnie od wielkości zamówienia oraz wybranej formy płatności. Użytkownik w momencie składania zamówienia jest informowany o całkowitym koszcie zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy). Po złożeniu zamówienia na Produkt, na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wskazaniem Przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej, ilości egzemplarzy, ceny całkowitej oraz kosztów przewidywanej dostawy. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia w terminie 5 dni roboczych, Użytkownik powinien skontaktować się z Wydawnictwem pod adresem mailowym wydawnictwa@ios.edu.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 37 50 558.
 9. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Wydawnictwa i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.
 10. Przeprowadzane przez Wydawnictwo akcje promocyjne w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 11. Użytkownik może dokonać zmian w zamówieniu przez kontakt z Wydawnictwem pod adresem wydawnictwa@ios.edu.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 22 37 50 558. Zmiany mogą być zgłaszane do czasu realizacji zamówienia przez Wydawnictwo (skompletowanie zamówienia oraz przygotowanie go do wysyłki).

III. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia złożone w Sklepie internetowym realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 2. Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie produktów do zamówienia) oraz przewidywany czas dostawy.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku Instytutu. Na czas otrzymania zamówienia przez Użytkownika składają się: czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Czas dostawy jest zależny od Poczty Polskiej.
 4. Jeżeli Wydawnictwo nie może zrealizować zamówienia w całości, z powodu niedostępności Produktów objętych zamówieniem, Wydawnictwo niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zawarcia Umowy i zwróci wpłacone środki. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 5. Jeżeli Wydawnictwo nie może zrealizować zamówienia w całości z powodu niedostępności części Produktów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację całości zamówienia w terminie, może zaproponować Użytkownikowi:
  a) anulowanie całego zamówienia – zgoda Użytkownika oznacza zwolnienie Wydawnictwa z obowiązku realizacji zamówienia;
  b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa – zgoda Użytkownika oznacza obowiązek Wydawnictwa realizacji zamówienia w części oraz zwolnienie Wydawnictwa z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałym zakresie;
  c) podział zamówienia na części i określenie nowego terminu realizacji dla tej części zamówienia, której realizacja w pierwotnym terminie nie jest możliwa (Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wysyłką zamówienia w kilku przesyłkach). Zawiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia.
  Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za anulowane zamówienie bądź jego część, Wydawnictwo zwróci należność niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty anulowania zamówienia.
 6. Jeśli Użytkownik nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa powyżej, (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Użytkownikiem z przyczyn nie leżących po stronie Wydawnictwa), Wydawnictwo dostarczy Użytkownikowi produkty, co do których realizacja zamówienia jest możliwa w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony – zawiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia.
  Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub niepełnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niepełnego adresu, Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest wysyłana razem z zamówionym Produktem.

IV. FORMY I KOSZTY DOSTAWY

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (poza granicami Polski po indywidualnym ustaleniu warunków).

 1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, usługi kurierskiej UPS. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie Instytutu, po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub e-mailowym.
 2. Koszty przesyłki są zależne proporcjonalnie od ilości zamówionych książek. Użytkownik w momencie składania zamówienia jest informowany o koszcie dostawy.

V. FORMY PŁATNOŚCI

W ramach Wydawnictwa dostępne są następujące formy płatności: przedpłata – przelew bankowy.

VI. REKLAMACJE

 1. Wszystkie produkty dostępne w Wydawnictwie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Użytkownikowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady. Użytkownik ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy, chyba że Wydawnictwo niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Wydawnictwo. Wydawnictwo odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamacje można złożyć:
  a) pisemnie na adres: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictwo i Biblioteka Naukowa, 02-170 Warszawa, ul. Słowicza 32,
  b) drogą mailową na adres: wydawnictwa@ios.edu.pl
  Wzór formularza reklamacji do pobrania w zakładce Zwroty i reklamacje.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Wydawnictwo skontaktuje się w celu przekazania dalszych instrukcji.
 5. Wydawnictwo rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania.
 6. Jeżeli w ciągu 14 dni Wydawnictwo nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
 7. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Użytkownika wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Wydawnictwo.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (dotyczy umów konsumenckich)

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik będący Konsumentem, który nabył Produkt, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki produktów do Wydawnictwa), odstąpić od umowy sprzedaży produktów zakupionych w Wydawnictwie w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy (odebrania towaru przez Użytkownika lub upoważnioną przez niego inną osobę). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone Wydawnictwu w dowolny sposób, zapewniający jednak Wydawnictwu możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie (na adres IOŚ-PIB, Dział Wydawnictwo i Biblioteka Naukowa, ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa) lub wysłane w formie elektronicznej (na adres wydawnictwa@ios.edu.pl).
  Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest do pobrania w zakładce Zwroty i reklamacje.
 3. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu produktu Wydawnictwu, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania z produktu w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Zwrotu można dokonać maksymalnie w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres Wydawnictwa wskazany powyżej. Do zwracanego Produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu (może to być kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego itp.).
 5. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Wydawnictwo nie odbiera kierowanych na adres Wydawnictwa przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  a) świadczenie usług, jeżeli Wydawnictwo wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika,
  b) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism.
 7. Wydawnictwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu do Użytkownika (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym).
 8. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych produktów lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Wydawnictwo dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Instytut, w imieniu którego działa Dyrektor

 1. Przy składaniu zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo może uniemożliwić dokonywanie przez Użytkownika zakupów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Wydawnictwo przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawierania z Użytkownikiem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Użytkownika w Wydawnictwie.
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl, IOŚ-PIB, 02-170 Warszawa, ul. Słowicza 32.
 4. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem realizacji zakupów w Sklepie internetowym i związanych z nim procedur. Brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie internetowym.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zakupów w Sklepie internetowym a także informowania o nowościach, promocjach, wydarzeniach, prowadzeni działań reklamowych, marketingowych Sklepu internetowego, zmianach Regulaminu, rozpatrywania reklamacji, dokonywania zwrotów, na podstawie udzielonej zgody.
 6. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres wskazany do wysyłki, adres e-mail, telefon kontaktowy, dane dotyczące reprezentowanej przez Państwa instytucji/organizacji, adres instytucji/organizacji.
 7. Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych: podwykonawca – firma informatyczna w ramach realizacji jej obowiązków oraz dostawca przesyłki – firmy pocztowe i kurierskie – jedynie w zakresie danych do doręczeń. Dane osobowe będą udostępniane tylko w zakresie, w którym będzie to całkowicie niezbędne w związku z zawartą Umową.
 8. Administrator informuje, że nie zamierza przekazać danych osobowych do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej.
 9. Administrator informuje, że w zakresie Państwa danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. Dane osobowe będą przechowywane do: zakończenia realizacji zamówienia, końca okresu prawa do reklamacji oraz końca okresu archiwizacji dokumentów sprzedaży (5 lat).
 11. Osobom fizycznym przysługuje, o ile przepisy nie stanowią inaczej, prawo do:
  a) dostępu do treści danych osobowych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
  b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawe przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego.
 2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wydawnictwo, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Wydawnictwa zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 3. Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi sprzedaży były na najwyższym poziomie, jednakże Wydawnictwo nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany i modernizacji sprzętu lub w czasie urlopów bądź zwolnień lekarskich pracowników Wydawnictwa.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wydawnictwa.