Krajowa baza

Krajowa baza jest systemem informatycznym, zawierającym zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji o lokalizacjach instalacji i źródeł, z których są wprowadzane do powietrza substancje, a także o ich parametrach, wielkościach emisji, wielkościach produkcji, wielkości wsadu paliwowego i surowcowego. Dzięki temu możliwe jest bilansowanie i prognozowanie emisji oraz przygotowywanie (w razie potrzeb) krajowego i sektorowych planów redukcji emisji niektórych substancji.

Krajowa baza, stanowiąca zbiór informacji o strukturze technologicznej i emisjach ze źródeł, instalacji i zakładów funkcjonujących w Polsce, pozwala na zestawianie i porównywanie zgromadzonych w niej danych w różnych układach – województw, sektorów, rodzajów instalacji, źródeł itp. Dzięki informacjom zbieranym w Krajowej bazie, można sprawnie porównywać emisję zanieczyszczeń z instalacji czy zakładów o podobnym profilu działalności zarówno pod względem rodzajów zanieczyszczeń sprawozdawanych przez podmioty, jak również wielkości emisji. Na tej podstawie opracowywane są formuły weryfikacyjne oraz identyfikowane i poprawiane są błędy popełnione przez podmioty przy wprowadzaniu danych. Dzięki temu dane zebrane w Krajowej bazie stanowią zbiór wiarygodnych informacji o emisjach i ich źródłach, które mogą być następnie wykorzystywane na inne potrzeby m.in. w ramach sprawozdawczości międzynarodowej, do struktur Unii Europejskiej czy sprawozdawczości krajowej.

Drukuj