Ustawienia

MODELOWANIE JAKOŚCI POWIETRZA W POLSCE I EUROPIE – PODSUMOWANIE CYKLU KONFERENCJI

W dniach 11-15 lutego 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej miało miejsce spotkanie międzynarodowego zespołu specjalistów, realizujących prace z zakresu monitoringu stanu atmosfery i prognoz zanieczyszczeń powietrza:
  • 11 – 13 lutego – spotkania europejskiego Forum Modelowania Jakości Powietrza FAIRMODE*;
  • 13 – 14 lutego – warsztaty CAMS_ACT* na temat wykorzystania nowoczesnych technologii przy podejmowaniu decyzji związanych z ochroną atmosfery;
  • 15 lutego – seminarium „Modelowanie jakości powietrza w Polsce”.
Spotkanie FAIRMODE dotyczyło wykorzystania nowoczesnych metod obliczeniowych w zakresie zarządzania jakością powietrza w Polsce i w Europie, poruszone zostały problemy dotyczące emisji z transportu drogowego oraz sektora komunalno – bytowego. Zwrócono uwagę na fakt, że obecne emisje nie są zadawalające, a przyczyną tego stanu rzeczy jest brak jednolitych danych, brak danych o odpowiedniej rozdzielczości czasowej i przestrzennej oraz zbyt wiele założeń czynionych przy szacowaniu emisji. W celu ewaluacji danych emisyjnych oraz wyników modelowania zarekomendowano użycie narzędzi stworzonych przez grupę FAIRMODE: Delta Tool oraz SHERPA.
Ponad to omówiono zagadnienia prawne dotyczące włączenia rekomendacji grupy FAIRMODE w zakresie modelowania jakości powietrza do prawodawstwa unijnego, a także kwestie dotyczące reprezentatywności rozmieszczenia stacji jakości powietrza.
W trakcie wydarzeń związanych z warsztatami CAMS zaprezentowano różne aspekty dotyczące wykorzystania informacji z zakresu analiz jakości powietrza w polityce lokalnej. W szczególności przedstawiono potencjał narzędzia analitycznego CAMS ACT(Air Control Toolbox), umożliwiającego szczegółowy wgląd w przepływy emisji zanieczyszczeń powietrza pomiędzy Państwami Członkowskimi EU. Narzędzie to może być pomocne przede wszystkim w przygotowywaniu dokumentów dotyczących ocen rocznych jakości powietrza, lokalizowania miejsc przekroczeń, tworzenia epizodów przekroczeń oraz walidacji prognoz jakości powietrza.
W dniu 15 lutego odbyło się seminarium „Modelowanie jakości powietrza w Polsce”. Spotkanie otworzył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Sławomir Mazurek oraz Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego – dr inż. Krystian Szczepański.
W trakcie seminarium zaprezentowane zostały prace związane z różnymi aspektami modelowania zanieczyszczeń w atmosferze, realizowane przez ekspertów z IOŚ-PIB, IMGW, PW, AGH, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz firm Atmoterm S.A i Ekometria Sp. z o.o.
Seminarium potwierdziło, iż zastosowania modelowania są bardzo szerokie – od prognoz codziennego zanieczyszczenia w skali regionalnej, poprzez próbę odtworzenia przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń w długim okresie, po analizy związane z detekcją udziału rożnego typu źródeł emisji, w tym również uwolnień awaryjnych.
Podczas wydarzenia odbyła się również konferencja prasowa z udziałem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Pawła Ciećko oraz ekspertów z zakresu zarządzania jakością powietrza z IOŚ-PIB, FAIRMODE oraz CAMS na temat rozwoju metod obliczeniowych w zarządzaniu jakością powietrza w Polsce i w Europie.
W cyklu konferencji wzięło udział ponad 300 osób z Polski i z Europy, co potwierdza, że kwestia jakości powietrza staje się obecnie jednym z kluczowych wyzwań dla społeczeństwa i środowiska.

 

*Forum Modelowania Jakości Powietrza FAIRMODE powstało w 2007 r. jako inicjatywa Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC EC), a jego celem jest budowanie i wymiana doświadczeń, wynikających z modelowania jakości powietrza w kontekście Dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz w celu promowania modelowania jako narzędzia oceny poziomu zanieczyszczenia przez kraje członkowskie w sposób zharmonizowany.
Uzupełnieniem metod modelowania jest m.in. program obserwacji Ziemi COPERNICUS, finansowany przez Komisję Europejską, którego ważnym elementem jest monitoring jakości powietrza. Serwis obserwacji atmosfery CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) zapewnia informacje na temat jakości powietrza, składu atmosfery i wpływu na klimat. Produkty CAMS, wspierające proces diagnozowania przyczyn przekroczeń stężeń w poszczególnych obszarach oraz opracowywania planów i programów na rzecz czystego powietrza (Clean Air), w oparciu o prawodawstwo europejskie i w ramach szerokiej współpracy międzynarodowej, stanowią istotną wartość dla decydentów w Europie.