Ustawienia

ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO PRZYJAZNE DLA KLIMATU – KONFERENCJA 28.09.2018

IUNG-PIB w Puławach, IOŚ-PIB w Warszawie, IA-PAN w Lublinie oraz Grupa Azoty Puławy zapraszają do wzięcia udziału w konferencji podsumowującej projekt „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program BIOSTRATEG).

Konferencja  „Zrównoważone rolnictwo przyjazne dla klimatu”, odbędzie się 28 września 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13.

Celem konferencji jest zaprezentowanie przedstawicielom władz regionalnych, ośrodków doradztwa rolniczego, przedsiębiorcom oraz przedstawicielom jednostek naukowych możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja udziału w konferencji odbywa się do 21 września b.r poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie pod linkiem REJESTRACJA .

Projekt LCAgri miał za zadanie opracowanie zaleceń dla rolnictwa w Polsce, mających poprawić wydajność wykorzystywania zasobów poprzez wdrożenie innowacyjnych niskoemisyjnych praktyk rolniczych. Prace w projekcie koncentrowały się głównie na możliwościach wdrożenia metod zrównoważonego stosowania nawozów mineralnych w połączeniu z modyfikacją innych elementów technologii produkcji.

W ramach projektu przeprowadzona została ocena stosowania efektywnych technicznie i ekonomicznie praktyk rolniczych (zmodyfikowanych technologii), obecnie oraz z uwzględnieniem prognozowanych zmian klimatycznych w perspektywie lat 2030 i 2050.

Zespól projektowy wykonał analizę emisyjności stosowania nawozów na poziomie ich wytwarzania przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz ocenił emisyjność obecnych praktyk rolniczych w reprezentatywnej grupie gospodarstw w Polsce. Zweryfikowano również metody szacunków emisji dla najbardziej obiecujących praktyk mitygacyjnych. W ramach projektu przeprowadzone zostały pomiary polowe oraz ocena efektywności technicznej i ekonomicznej praktyk niskoemisyjnych metodą LCA z uwzględnieniem potrzeby adaptacji gospodarstw do zmieniających się warunków klimatycznych.

Istotnym elementem projektu jest zastosowanie najbardziej efektywnych praktyk mitygacyjnych w eksperymentach polowych w 8 gospodarstwach doświadczalnych zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Przeprowadzone badania będą podstawą opracowania dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. certyfikatów na zastosowanie nawozów prowadzące do zmniejszenia śladu węglowego ‒ emisji gazów cieplarnianych

Wyniki przeprowadzonych prac wykorzystane zostaną w programowaniu działań polityki rolnej Polski w zakresie działań klimatycznych, doskonalenia metod szacowania emisji z rolnictwa w Krajowym Systemie Inwentaryzacji i Szacowania Emisji oraz rozpowszechniane wśród rolników i doradców rolnych.

AGENDA KONFERENCJI