Ustawienia

Wyszukiwarka EkoDotacji jest bardzo praktycznym i wygodnym narzędziem

– Cieszę się, że mogliśmy wesprzeć powstanie Wyszukiwarki EkoDotacji – mówi prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Czy Wyszukiwarka Ekodotacji Państwa zdaniem pomoże beneficjentom i operatorom w komunikacji i realizacji programów?
Tak i bardzo cieszę się, że jako Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogliśmy wesprzeć powstanie narzędzia, które w centrum stawia beneficjenta i jego potrzeby. To szalenie ważne, byśmy jako sektor publiczny patrzyli na swoje działania przez pryzmat oczekiwań i potrzeb tych osób i podmiotów, dla których tworzymy ofertę. Dla tych naszych partnerów – potrzebujących wsparcia finansowego (pożyczki lub dotacji) na proekologiczne inwestycje Wyszukiwarka EkoDotacji jest bardzo praktycznym i wygodnym narzędziem.

Wśród wielu organizacji i agend państwowych NFOŚiGW jest największą instytucją publiczną zajmującą się finansowaniem projektów proekologicznych, a co za tym idzie – wdrażającą najwięcej programów nakierowanych na ochronę klimatu i środowiska. Z tego powodu NFOŚiGW w szczególności jest zainteresowany pomaganiem potencjalnym inwestorom i beneficjentom w dotarciu do odpowiedniego wsparcia finansowego. Wierzę, że Wyszukiwarka EkoDotacji dobrze spełni ten cel, prezentując różnorodne programy priorytetowe NFOŚiGW.

Czy zdaniem NFOŚiGW w ostatnim czasie widać tendencję zwiększania się liczby programów wsparcia uwzględniających aspekt środowiskowy/klimatyczny inwestycji?
Zdecydowanie. Dzisiaj kierunki ekorozwoju Polski i Europy wyznaczają takie idee i zadania, jak: adaptacja do zmian klimatu, transformacja energetyczna, przejście na odnawialne źródła energii (OZE), ekomobilność, niskoemisyjna i zeroemisyjna gospodarka, racjonalne wykorzystywanie wody. To czas, w którym NFOŚiGW staje się w istocie funduszem klimatycznym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako największe w Polsce źródło finansowania projektów proekologicznych nie tylko dostrzega wyzwania związane z „zieloną rewolucją”, ale także odpowiednio reaguje, dostosowując do nich swoje strategiczne cele i bieżące działania. Dysponując największym w kraju potencjałem finansowym w sferze ochrony klimatu i środowiska, Narodowy Fundusz – jako wzorcowa instytucja publiczna, nastawiona na wspieranie inwestycji proekologicznych przede wszystkim przekłada założenia strategiczne zawarte w Polityce Energetycznej Polski do 2021 r. na nowe, odpowiadające wyzwaniom „zielonej rewolucji” i koniecznej transformacji energetycznej programy. Dotyczą one energetyki i ciepłownictwa, zeroemisyjnego transportu, adaptacji do zmian klimatu, likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń, gospodarki obiegu zamkniętego. We wszystkich tych obszarach NFOŚiGW zwiększa finansowe zaangażowanie, korzystając zarówno ze środków krajowych, jak i funduszy zewnętrznych oraz tworzy nowe oferty programowe. Modelowym przykładem może tu być wykorzystanie Funduszu Modernizacyjnego, który pozwolił nam już w tej chwili uruchomić pierwsze transze środków z budżetu sięgającego blisko 26 mld zł na programy wspierające modernizację energetyki. Pierwsze nabory dzięki temu będziemy mogli uruchomić jeszcze w tym roku.

Jak dużą rolę mają do odegrania programy wsparcia/dofinansowania inwestycji proklimatycznych w obliczu rozpoczynającej się Sprawiedliwej Transformacji?
Są one niezbędne do przeprowadzenia tego procesu, rozumianego zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem (EZŁ) jako przejście od gospodarki wysokoemisyjnej do niskoemisyjnej. Transformacja pociągnie za sobą daleko idące skutki społeczne. Skoro bowiem unijny, radykalny plan klimatyczny zakłada całkowite odejście od spalania paliw kopalnych do 2050 roku, to oczywistym efektem będzie np. zamykanie kopalni i elektrowni węglowych. Niezbędne jest więc uwzględnienie potrzeb lokalnych społeczności, przede wszystkim stworzenie alternatywnych gałęzi gospodarki i nowych miejsc pracy osobom, które stracą zatrudnienie w wyniku wdrażania EZŁ. Tym samym niezbędne będzie wdrażanie programów ułatwiających transformację energetyczną. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już teraz prowadzi wiele programów priorytetowych, mających ambitne cele klimatyczne i środowiskowe, przy jednoczesnym uwrażliwieniu na kwestie społeczne i gospodarcze. Z takim podejściem NFOŚiGW będzie realizować swoje zadania także w przyszłości, w toku wprowadzania Sprawiedliwej Transformacji. Wierzę, że dzięki wspólnemu wysiłkowi, obejmującemu m.in. szereg inicjatyw sprzyjających inwestycjom w najnowsze technologie ekologiczne uda się nam uciec do przodu w tym wyścigu o czysty klimat, efektywną gospodarkę i zdrowsze społeczeństwo. 

(zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)