Ustawienia

Webinar pt. „Adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko”

Chcąc przybliżyć i pogłębić tematykę uwzględnienia adaptacji do zmian klimatu w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, zapraszamy na webinar pt. „Adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko”.
Spotkanie będzie miało na celu prezentację wiedzy zawartej w podręczniku „Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko”, opracowanym w ramach projektu Klimada 2.0.

Spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2022 r. o godz. 10.00.
Webinar poprowadzi dr Agnieszka Kuśmierz.
Rejestracja udziału w webinarze poprzez wypełnienie formularza.

Klimada 2.0 to projekt realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy. Jego pełna nazwa to „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Projekt dofinansowany jest ze środków UE. W ramach projektu przewidziano szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zmian klimatu i oceny ich skutków na rzecz poprawy skuteczności oraz efektywności działań adaptacyjnych w sektorach wrażliwych na zmiany klimatu.
Jednym z jego elementów było opracowanie podręcznika „Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko”.
Uwzględnianie kwestii adaptacji do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko przedsięwzięć jest obowiązkowe od kilku lat. Z doświadczeń zespołu realizującego projekt wynika jednak, że w większości raportów o oddziaływaniu na środowisko tematyka ta nie jest należycie uwzględniana. Najczęściej jest sprowadzana do informacji o zagospodarowaniu wód opadowych wynikającej z wymogów stawianych przedsięwzięciom przez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy.