Ustawienia

Raport „Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do 2100 roku”

Prognozy zmian temperatury i wysokości opadu są podstawową informacją niezbędną do oceny skutków narażenia na niekorzystne efekty zmian klimatu w przyszłości. Najbardziej aktualny raport Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) – Piąty Raport Oceny opublikowany w 2013 roku oraz Raport Specjalny SR1.5 opublikowany w listopadzie 2018 nie pozostawiają wątpliwości co do istnienia trendów, zarówno obserwowanych, jak
i prognozowanych na kolejne dekady.
Zmiany klimatu pociągają za sobą głównie negatywne konsekwencje dla zdrowia, rolnictwa, lasów, produkcji i zużycia energii, transportu, turystyki, otoczenia urbanistycznego czy produkcji przemysłowej. Wpływają także na bioróżnorodność, jakość upraw oraz zmniejszanie się powierzchni zalesionych. Istotne jest także odziaływanie na zdrowie ludzi i zwierząt poprzez choroby zakaźne i pasożytnicze oraz negatywne odziaływanie czynników meteorologicznych (fale upałów). Ze względu na dużą gęstość zaludnienia i zabudowy, ludność terenów zurbanizowanych jest szczególnie narażona na konsekwencje zachodzących zmian.
W warunkach zmieniającego się klimatu i potencjalnie zwiększającego się ryzyka klimatycznego konieczne jest opracowanie optymalnych strategii adaptacji. Działania tego typu powinny być podejmowane zarówno na szczeblu lokalnym, jak też na szczeblu centralnym w ramach realizacji polityk sektorowych.
W celu dostarczenia wiedzy eksperckiej dotyczącej adaptacji do zmian klimatu w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy podjął prace badawczowdrożeniowe w ramach projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. W projekcie przewidziano szereg działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zmian klimatu w Polsce i oceny ich skutków, dla poprawy efektywności działań adaptacyjnych w sektorach wrażliwych na zmiany klimatu.

Raport „Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do 2100 roku”