Ustawienia

Raport „Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce w roku 2020 – dane BDO”

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) wykonuje powierzone przez Ministra Klimatu i Środowiska zadania administratora danych Bazy Danych o Odpadach (BDO). Na podstawie danych gromadzonych w BDO została przygotowana prezentacja i omówienie danych dotyczących termicznego przekształcania odpadów komunalnych z wyjątkiem odpadów o właściwościach niebezpiecznych w Polsce w 2020 roku.
Problematyka zasad termicznego przekształcania odpadów jest przedmiotem regulacji zawartej w Rozdziale 2 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 779 ze zm.), zwanej dalej uo. Przez spalarnię odpadów, zgodnie z definicją zawartą w uo, art. 3, ust. 1, pkt 26, rozumie się zakład lub jego część przeznaczoną do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do powietrza, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych; jeżeli współspalanie odpadów odbywa się w taki sposób, że głównym celem tej instalacji nie jest wytwarzanie energii ani wytwarzanie produktów materialnych, tylko termiczne przekształcenie odpadów, wówczas instalacja ta uważana jest za spalarnię odpadów.

Autorzy opracowania:
dr inż. Beata Waszczyłko-Miłkowska
dr inż. Jolanta Kamińska-Borak

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce w roku 2020 – dane BDO – nagranie z premiery raportu