Ustawienia

LV (PIĘĆDZIESIĄTE PIĄTE) BADANIA BIEGŁOŚCI (PT) Z ZAKRESU POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU – AKTUALIZACJA

ORGANIZATOR PROGRAMU
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa
Zakład Akustyki Środowiska
Dane kontaktowe organizatora:
ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa
tel.: 22 37 50 600 (centrala), e-mail: bh@ios.edu.pl
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU
Koordynator programów badania biegłości
mgr inż. Patrycja Chacińska
bh@ios.edu.pl
Obserwatorzy: pracownicy Zakładu Akustyki Środowiska
Konsultanci techniczni/doradcy: Specjaliści z zakresu badań akustycznych i/lub analiz statystycznych
CEL I OGÓLNE ZASADY REALIZACJI BADAŃ BIEGŁOŚCI (PT) HAŁASU W ŚRODOWISKU W ROKU 2020
Podstawowym celem badań biegłości jest w zakresie szczegółowym:
 • potwierdzenie biegłości i wykazanie kompetencji zespołów pomiarowych Laboratoriów wykonujących badania hałasu w środowisku ogólnym, wyrażonych dokładnością wykonywanych pomiarów w odniesieniu do rezultatów uzyskanych przez inne laboratoria oraz wymagań stawianych przez dokumenty normatywne (metodyki referencyjne, normy), a także potwierdzenie poprawności oszacowania niepewności wyników,
 • umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności, wiedzy i działania stosowanej własnej aparatury pomiarowej w rzeczywistych warunkach topograficznych i panujących warunkach meteorologicznych dla zróżnicowanej emisji i imisji poziomów dźwięku,sprawdzenie stosowania przez laboratoria standardowej i obowiązującej metodologii zapewniającej zdolność do spełnienia powtarzalności i odtwarzalności metody badawczej,
 • porównanie stosowanych przez laboratoria wewnętrznych programów potwierdzenia ważności wyników, przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem,
 • rzeczywista praktyka w zakresie techniki pomiaru, rejestracji i dokumentacji komputerowej, tworząca system zarządzania w akustycznych badaniach terenowych,
 • zilustrowanie dokładności badań osiąganych w grupie laboratoriów biorących udział w porównaniach międzylaboratoryjnych.
BADANIA REALIZOWANE SĄ W OPARCIU O ZALECENIA I WYMAGANIA:
 • normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości,
 • dokumentu PCA DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości wymagania szczegółowe,
 • normy ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons,
 • normy PN-ISO 5725-5:2002. Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów. Część 5: Alternatywne metody wyznaczania precyzji standardowej metody pomiarowej,
 • wytyczne Polskiego Klubu Laboratoriów Badawczych POLLAB dotyczące oceny wyników PT i ILC z udziałem poniżej trzydziestu uczestników. Wydanie 1 z dnia 28.11.2017 r.
ZAKRES BADAŃ/PROGRAMY BADAŃ BIEGŁOŚCI
Poszczególne programy badań biegłości będą prowadzone zgodnie z następującymi metodami:
 • Program ZAŚ1: Pomiary na poligonie hałasu instalacyjnego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Załącznik nr 7 – Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 2286).
 • Program ZAŚ2: Pomiary poziomu mocy akustycznej urządzenia – zgodnie z PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka — Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego — Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk,
 • Program ZAŚ3: Pomiary na poligonie hałasu komunikacyjnego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824).
SYSTEM ZARZĄDZANIA ORGANIZATORA
Zakład Akustyki Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie posiada wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy EN ISO/IEC 17025 w laboratorium (Certyfikat nr AB 338). Aktualny zakres akredytacji dostępny jest na stronach internetowych IOŚ-PIB oraz PCA.
UCZESTNICY BADAŃ BIEGŁOŚCI
Organizowane badania biegłości mają charakter otwarty. Uczestnikiem poszczególnych programów PT może być każde laboratorium badawcze (akredytowane lub zmierzające do akredytacji), które wykonuje pomiary hałasu w środowisku zgodnie z określonymi metodami.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • W badaniach biegłości będą uczestniczyć Laboratoria, które prześlą na 10 dni przed ich rozpoczęciem wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres: bh@ios.edu.pl, lub pisemnie na adres podany w punkcie 1. Przystąpienie do uczestnictwa w porównaniach poprzez wypełnienie i podpisanie Karty zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków organizacji badań biegłości. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zostanie wysłane na podany w karcie zgłoszenia adres mailowy, na około 5 dni przed planowanym terminem badań.
 • Minimalna ilość uczestników niezbędna do przeprowadzenia poszczególnych programów PT – 10.
 • W związku z tym, że przebieg sesji pomiarowej w decydującym stopniu zależy od warunków pogodowych, bardzo prosimy o liczenie się z ewentualnością korekty terminu wykonywania badań. W szczególności prosimy rezerwować hotel z możliwością odwołania lub przesunięcia rezerwacji.
 • Uczestnicy badań biegłości są zobowiązani do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestnictwa w badaniach biegłości przez administratora, którym jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034, NIP5250007307 REGON001240700. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.
ORGANIZACJA BADAŃ
Badania będą przeprowadzone w terminie 17 – 18 września 2020 r.
Badania będą rozpoczynać się pierwszego dnia o godz. 9:30 a kończyć w godzinach popołudniowych. W drugim dniu badania mogą być opcjonalnie kontynuowane w zależności od liczby zgłoszonych uczestników.
W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej (do udziału w poszczególnych programach) liczby uczestników wyznacza się termin rezerwowy 14-15 października 2020 r., w którym to mogą być przeprowadzone badania biegłości.
Szczegółowy plan badań na poszczególnych poligonach zostanie ustalony po zamknięciu listy uczestników badań.
Przed rozpoczęciem zajęć, uczestnicy otrzymają swój numer kodowy, którym posługiwać się będą dla zachowania poufności i jedynie w ten sposób (kodem) podpisywać dokumenty z ćwiczenia przeprowadzonych badań.
Badania biegłości – badania hałasu w środowisku w oparciu o porównania międzylaboratoryjne, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości, odbywać się będą na 2 poligonach (opcjonalnie – na 3 poligonach):
 • na poligonie pomiarowym hałasu przemysłowego (ZAŚ 1),
 • na poligonie pomiaru mocy akustycznej urządzenia (ZAŚ 2),
 • na poligonie pomiarowym hałasu komunikacyjnego (ZAŚ 3).
Do każdego poligonu badawczego przyporządkowany będzie 1 obserwator. Obserwatorzy nadzorują wykonywanie badań na danym poligonie, kontrolują warunki pracy źródła hałasu
i warunki atmosferyczne. Podpisują również w protokole wyniki pomiarów uzyskane w trakcie realizacji poszczególnych programów tak, aby zapobiec zmowie i fałszowaniu wyników przez Uczestników.
Uczestnicy badań są zobowiązani do przywiezienia własnego sprzętu pomiarowego wyposażonego w aktualne świadectwa wzorcowania przyrządów. Kontrola świadectw wzorcowania odbędzie się na spotkaniu wprowadzającym.
KOSZTY UCZESTNICTWA:
Koszty uczestnictwa (dla badań otwartych koszty nie obejmują noclegów) jednego laboratorium:
 • Udział w jednym programie – 800 zł netto,
 • Udział w dwóch programach – 1100 zł netto,
 • Udział w trzech programach – 1400 zł netto.
W przypadku udziału dwóch laboratoriów (zespołów pomiarowych) z jednego przedsiębiorstwa koszt udziału w jednym programie wynosi łącznie 1400 zł netto, w dwóch programach 1900 zł netto, a w trzech programach 2400 zł netto.
Dla większej grupy uczestników cena ustalana jest indywidualnie.
Należność za badania biegłości prosimy przekazać przed ich rozpoczęciem na konto IOŚ – PIB numer:
04 1240 6247 1111 0000 4979 9334 prowadzone przez Bank Pekao S.A.
Uwaga:
W związku z epidemią koronawirusa podczas badań biegłości będzie konieczność stosowania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa tj.:
 • zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy osobami,
 • noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa,
 • dezynfekcji rąk.
W celu wyeliminowania potencjalnie chorych, wszystkim osobom wchodzącym na teren IOŚ-PIB zostanie zmierzona temperatura ciała. Organizator zwraca się również z prośbą, aby osoby z objawami przeziębienia (kaszel, katar, gorączka) nie uczestniczyły w badaniach biegłości.

 

KARTA UCZESTNICTWA
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM