Ustawienia

Działania IOŚ-PIB podczas COP24

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

IOŚ-PIB aktywnie uczestniczył w 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zwanej potocznie COP24 (Conference of the Parties).

Podczas tego najważniejszego forum klimatycznego, w ramach realizowanych przez IOŚ-PIB projektów LIFE Climate CAKE PL tj. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej” oraz Klimada 2.0, tj. „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” zostały zorganizowane trzy wydarzenia towarzyszące tzw. side eventy dotyczące:

• Budowania potencjału wiedzy i umiejętności na przykładzie projektu LIFE Climate – CAKE PL pt.: „System of providing and disseminating information in order to suport the strategic implementation of climate policy”.

• Przedstawienia wstępnych wyników analizy pt. „The risk of carbon leakage in the context of increasing the EU greenhouse gas emission reduction target”.

• Polskich osiągnieć i potencjału badawczego związanego z adaptacją do zmian klimatu, pt. „Monitoring system, database and possible scenarios as essential background for adaptation planning reducing vulnerability and risk disaster – sharing of polish experiences”.

Podczas pierwszego wydarzenia przedstawiono informacje dotyczące celów i zadań projektu LIFE Climate – CAKE PL, które zostały zaprezentowane szerokiej publiczności, z uwagi na fakt, że side event miał miejsce w Pawilonie Klimatycznym Komitetu Paryskiego ws. Budowania Potencjału (PCCB Climate Hub), a w konsekwencji wpisywał się w szeroki zakres działań na forum Konwencji Klimatycznej.
Koordynator projektu Robert Jeszke przedstawił główne założenia i cele projektu LIFE Climate CAKE PL jakim „jest dążenie do stworzenia całościowego schematu wsparcia dla podejmowania decyzji przez instytucje publiczne oraz dążenia do zbudowania odpowiednich narzędzi analitycznych, które będą dostarczały odpowiednią i wysoką jakościowo wiedzę”. Projekt zaprezentowano również z perspektywy wpisywania się w nurt ogólnego budowania potencjału. Członkowie zespołu projektowego LIFE Climate CAKE PL podkreślali, że:
• wiedza i doświadczenie oraz wyspecjalizowane narzędzia pełnią istotną funkcję w realizacji celu projektu, jakim jest odpowiedź na zidentyfikowane zapotrzebowanie ze strony różnych interesariuszy mających udział w kształtowaniu polityki klimatyczno- energetycznej;
• projekt pełni istotną rolę ze względu na tworzone w jego wyniku modele – w szczególności w kontekście obecnych wyzwań związanych z niskoemisyjną transformacją;
• choć istnieją przykłady połączenia modelu ekonomicznego CGE z modelami transportowymi, energetycznymi lub rolniczymi to jest to pierwszy projekt, który ma za zadanie zintegrować w jednym miejscu potencjał zbudowania i połączenia możliwości tych modeli.

Podczas drugiego side eventu zorganizowanego w Pawilonie Polskim w ramach dnia poświęconego Klimatowi i Finansów, Zespół LIFE Climate CAKE PL zaprezentował wstępne wyniki analizy dotyczącej zjawiska tzw. ucieczki emisji (ang. carbon leakage), czyli przenoszenia działalności gospodarczej lub inwestycji, bezpośrednio lub pośrednio powodujących emisje gazów cieplarnianych do państw objętych mniej ambitną polityką redukcji emisji gazów cieplarnianych. Skoncentrowano się na przedstawieniu wyników modelowania w zakresie dotyczącym zjawiska ucieczki emisji. Pan Robert Jeszke podkreślił, że „o ile w ogólnym rozumieniu ucieczka emisji odnosi się do sytuacji, która może wystąpić, jeśli ze względu na koszty związane z polityką klimatyczną przedsiębiorstwa miałyby przenosić produkcję do innych krajów o niższych ograniczeniach emisji, to oprócz aspektów gospodarczych związanych z takim zjawiskiem istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, że może to doprowadzić do zwiększenia ich całkowitej globalnej emisji. Samo ryzyko ucieczki emisji może być wyższe w niektórych energochłonnych gałęziach przemysłu. Zrozumienie mechanizmu powstawania carbon leakage jest kluczem do zaprojektowania odpowiedniej (skutecznej) reakcji politycznej.” Pan Jan Gąska zauważył, że „w celu zapobiegania zjawisku ucieczki emisji należy nie tylko wzmacniać konkurencyjność sektorów narażonych na zjawisko ucieczki emisji w Unii Europejskiej, lecz również zadbać o zmniejszenie emisyjności tych sektorów poza UE poprzez wsparcie transferu odpowiednich czystszych technologii”. Z kolei Pan Marian Mraz poinformował, że „choć nie ma silnych dowodów empirycznych na istnienie zjawiska ucieczki emisji opartych o dane historyczne to modele ekonomiczne pokazują, że skala tego zjawiska może się wahać pomiędzy 2%, a 130%, w zależności od przyjętych założeń.”

Trzeci side event był wspólną prezentacją czterech instytutów aktywnie działających w zakresie zmian klimatu, tj.:
• Instytutu Ochrony Środowiska – PIB,
• Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB,
• Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB,
• Instytutu Nawożenia Uprawy i Gleboznawstwa –PIB.

Prezentacja dotyczyła występujących w Polsce zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, metod ich określania i monitoringu. Dr inż. Anna Dubel, członek zespołu projektowego Klimada 2.0., przybliżyła uczestnikom wydarzenia metodykę oceny ekonomicznej następstw zmian klimatu i adaptacji w sektorze gospodarki wodnej a także ocenę ryzyka związanego ze zmianami klimatu (mapy ryzyka). Jak mówi dr Dubel „Wzrost gospodarczy może z jednej strony potęgować straty wynikające ze zmian klimatu, z drugiej natomiast może umożliwiać adaptację i zwiększać zdolność do adaptacji.” Ocena ekonomiczna działań adaptacyjnych powinna pozwolić na wyszczególnienie działań, dla których krańcowe korzyści z adaptacji są większe niż krańcowe koszty, czyli takich których zastosowanie będzie najbardziej efektywne. Stąd, w celu dostarczenia decydentom pełnej informacji, ważne jest określenie mogących wystąpić nie planowanych korzyści działań adaptacyjnych i dodatkowych kosztów, nawet w wymiarze opisowym. Powinna także uwzględniać wiele wymiarów, m.in. liczne sektory i obszary szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu (np. obszary górskie czy przybrzeżne), powiązania międzysektorowe, dynamikę występowania skutków zmian klimatu, niepewności związane z przyszłym rozwojem społeczno-ekonomicznym, czy wybór między alternatywami i potrzeby różnych interesariuszy.
Wyniki badań naukowych wskazują, że zjawiska spowodowane zmianą klimatu stanowią zagrożenie dla społeczeństwa i rozwoju gospodarczego krajów. Adaptacja do nowych warunków klimatycznych i związanych z nimi zjawisk, stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań dla polskiej (i nie tylko) gospodarki i społeczeństwa. Zrozumienie koncepcji adaptacji do zmian klimatu przez decydentów i pracowników administracji rządowej i samorządowej nadal stanowi barierę we wdrażaniu wiedzy o adaptacji do praktycznych działań administracyjnych. Dlatego tak ważne jest usystematyzowane przedstawienie metod określania zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i obszarów podatnych na nie, jak również możliwości stosowania metod szacowania tych zagrożeń, które pozwolą na stworzenie podstaw do działań adaptacyjnych.

Udział w konferencji COP24 był niepowtarzalną okazją do zaprezentowania aktualnie prowadzonych przez IOŚ-PIB projektów: LIFE Climate CAKE PL oraz Klimada 2.0., a także możliwością nawiązania szeregu kontaktów z innymi interesariuszami zajmującymi się tematyka badawczą dotyczącą polityki energetyczno-klimatycznej i zmian klimatu.

Pobierz prezentację:

„Monitoring system, database and possible scenarios as essential background for adaptation planning reducing vulnerability and risk disaster – sharing of polish experiences”

 

Galeria zdjęć

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”1914,1913,1911,1910,1909,1908,1907,1906,1905,1904″][/vc_column][/vc_row]