Ustawienia

Ósmy Raport rządowy i Piąty Raport dwuletni dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Niniejszy Ósmy raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu stanowi kontynuację przedkładanych dotychczas przez Polskę raportów do Sekretariatu Konwencji Klimatycznej, w tym Siódmego raportu rządowego przekazanego w 2017 r. i Czwartego raportu dwuletniego przekazanego w 2019 r. Ósmy raport rządowy został przygotowany zgodnie z decyzjami 9/CP.16 oraz 6/CP.25 określającymi termin zgłoszenia raportu oraz w oparciu o zaktualizowane wytyczne jego przygotowania, ujęte w załączniku do decyzji 6/CP.25.
Raport obejmuje informacje dla okresu 2016-2019 oraz dla lat późniejszych, jeśli takie dane były dostępne podczas jego opracowywania. W raporcie przedstawiono informacje dotyczące krajowych uwarunkowań w kontekście emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych, ich inwentaryzacji, omówiono krajowe polityki i działania oraz ich efekty i projekcje. Ponadto przedstawiono działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu, współpracy rozwojowej i transferu technologii, badań i obserwacji oraz edukacji i podnoszenia świadomości polskiego społeczeństwa.

Ósmy Raport rządowy i Piąty Raport dwuletni dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.