Ustawienia

Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko. PODRĘCZNIK

Przezwyciężenie kryzysu klimatycznego wymaga transformacji gospodarki w bezprecedensowej skali. Oznacza to, że we wszelkich podejmowanych przez nas decyzjach konieczne jest rozważenie, czy skutki tych decyzji przyczynią się do łagodzenia zmian klimatu oraz budowania struktur społecznych i przestrzennych odpornych na te zmiany. Wymaga to poszerzenia spojrzenia i świadomego włączania w system ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) kwestii klimatu globalnego oraz negatywnych skutków zmian klimatu. Wymaga lepszego zrozumienia oddziaływań pomiędzy klimatem i przedsięwzięciem, które w wyniku zmian klimatu mogą zostać spotęgowane i przejawiać się – pomijanymi dotychczas w ocenach – skutkami w środowisku.
Chcąc przybliżać i pogłębiać tematykę uwzględnienia zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu w OOŚ przygotowaliśmy Podręcznik z myślą o autorkach i autorach raportów OOŚ, inwestorach i projektantach. Podręcznik skierowany jest także do przedstawicieli organów ochrony środowiska, w szczególności poziomu lokalnego, oraz innych interesariuszach procesów OOŚ.
Coraz bogatsza literatura przedmiotu oraz nowe przepisy prawa wdrażające politykę klimatyczną i regulujące system ocen środowiskowych wymagają ciągłego aktualizowania i doskonalenie metod ocen oddziaływania. Autorki i autorzy Podręcznika pragną podkreślić, że zaprezentowane w Podręczniku podejście do uwzględniania zmian klimatu i adaptacji do skutków tych zmian w OOŚ jest jednym z wielu możliwych podejść metodycznych.

Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko. PODRĘCZNIK.