Ustawienia

Ośrodek Rozwoju Systemów Informatycznych

Ośrodek Rozwoju Systemów Informatycznych wykonuje zadania w zakresie budowy, rozwoju, wsparcia oraz eksploatacji systemów teleinformatycznych prowadzonych lub planowanych do prowadzenia przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
Ośrodek realizuje projekty informatyczne w obszarze związanym z ochroną środowiska, wynikające między innymi z działań prowadzonych we współpracy lub na zlecenie Ministerstwa Klimatu oraz Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Tworzy również i rozwija autorskie oprogramowanie, wspierające wewnętrzne procesy administracyjne funkcjonujące w Instytucie.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

W skład Ośrodka wchodzą następujące zespoły:

  • Zespół Obsługi Użytkownika – odpowiedzialny jest za przyjmowanie zgłoszeń wpływających od użytkowników tworzonych i obsługiwanych systemów oraz kontrolę ich rozwiązania. Zespół zarządza wpływającymi zgłoszeniami o incydentach informatycznych, prowadzi rejestr incydentów, diagnozuje problemy oraz bada zadowolenie użytkowników z jakości realizowanych usług. Analiza raportów powstałych z zarejestrowanych incydentów umożliwia sprawne eliminowanie problemów utrudniających pracę użytkownikom systemów oraz doskonalenie oprogramowania, w tym także pod względem ergonomii użytkowania.
  • Zespół Kontroli Jakości Oprogramowania – odpowiada za weryfikację prawidłowego działania systemów informatycznych oraz kontrolę i zapewnienie jakości dostarczanego oprogramowania. Testerzy manualni oraz projektanci testów automatycznych przygotowują scenariusze testowe, które następnie realizują, dostarczając raporty i wyniki z testów właściwym zespołom. Prowadzenie rejestrów wykrytych błędów i usterek oraz monitorowanie rezultatów testów pozwala na właściwą ocenę jakości testowanego oprogramowania i szybkie diagnozowanie przyczyny błędów.
  • Zespół Analiz Systemów Informatycznych – zajmuje się pozyskaniem wymagań od interesariuszy projektu, wykonywaniem analizy i weryfikacją wykonalności tych wymagań oraz opracowaniem ich specyfikacji. Analitycy biznesowi i systemowi projektują oraz modelują procesy biznesowe, dostarczają specyfikację wymagań zespołom programistycznym oraz prowadzą dokumentację wymagań. Odpowiadają za opracowanie i aktualizację harmonogramu projektu, wykonywanie planów średniookresowych i długookresowych oraz przygotowania instrukcji dla użytkowników systemów.
  • Zespół Wytwarzania Systemów Informatycznych – zajmuje się wytwarzaniem i wdrażaniem tworzonego oprogramowania. Wchodzący w skład zespołu architekci oraz inżynierowie oprogramowania opracowują architektury systemów informatycznych, algorytmy i struktury danych, usuwają błędy powstałe w trakcie tworzenia oprogramowania oraz dokumentują kod programu. Do zadań zespołu należy również tworzenie testów jednostkowych, weryfikujących poprawność działania pojedynczych elementów programu.
  • Zespół Utrzymania Środowisk Informatycznych – odpowiada za zarządzanie infrastrukturą informatyczną na potrzeby procesów tworzenia oprogramowania oraz konfiguracją usług IT. Administratorzy serwerów oraz administratorzy systemów zajmują się konfiguracją i utrzymaniem środowisk dla projektów, wykonaniem dokumentacji infrastruktury oraz tworzeniem kopii zapasowych i archiwizacją baz danych. Administrują także powierzonymi do prowadzenia Ośrodkowi stronami internetowymi i serwisami informacyjnymi wraz z publikacją na nich otrzymanych treści.
  • Zespół Promocji i Szkoleń – odpowiedzialny jest za planowanie i wdrażanie działań marketingowych i informacyjnych, zarządzanie komunikacją z interesariuszami oraz kontakt z mediami dotyczący prowadzonych projektów informatycznych. Działania zespołu obejmują również organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników systemów, opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz redagowanie komunikatów dla interesariuszy projektu.

Zapraszamy do kontaktu