Ustawienia

Biuro ds. Certyfikacji

Biuro ds. Certyfikacji

Walidacje i certyfikację kwalifikacji „Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania” prowadzi Instytut Ochrony Środowiska –Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB).

Strona internetowa Biura ds. Certyfikacji pełni funkcję zarówno jako medium do przekazania ogólnej informacji o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (słowniczek dotyczący ZSK, ustawa oraz linki do podmiotów zajmujących się utrzymaniem systemu), jak również informacje dotyczące walidacji proponowanej kwalifikacji, w tym:

 • obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania” (link 1; link 2) do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • ogólne informacje dotyczące procesu walidacji m.in.: koszty walidacji, czasu trwania, procedura walidacji – schemat, opis etapów weryfikacji;
 • informacje dotyczące najbliższego/ych terminu/ów tj.: data, godzina i miejsce Weryfikacji, informacja dotycząca wnoszenia opłat;
 • materiały do pobrania: procedura skarg i odwołań, zbiór informacji na temat kwalifikacji do wykonania identyfikacji gotowości do walidacji (samooceny);
 • moduł rejestracyjny;
 • moduł samooceny (przykładowy test teoretyczny pisemny pytań oraz 2 zadania symulacyjne)  – mini test;
 • dane kontaktowe Biura ds. Certyfikacji;
 • informacje na temat dostępnych kursów/szkoleń.

Podstawowe akty prawne związane z tematyką kwalifikacji.

Adresaci kwalifikacji

Kwalifikacja kierowana jest do wszystkich osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem lub nadzorem postępowania z odpadami medycznymi, w tym m.in. personelu medycznego (lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, rehabilitantów, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych), inspektorów BHP, pracowników działów technicznych lub administracji, osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówką wytwarzającą odpady medyczne, zatrudnionych m.in. w: 

 • podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych lub innych niż szpitalnych (ZOL, ZPO, hospicjum); 
 • podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna); 
 • gabinetach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej; 
 • medycznych laboratoriach diagnostycznych;
 • firmach ubezpieczeniowych;
 • jednostkach prowadzących badania naukowe w obszarze medycyny;
 • instytucjach inspekcji sanitarnej i środowiskowej oraz Najwyższej Izbie Kontroli;
 • osoby świadczące usługi konsultacyjne jako zewnętrzni eksperci.

Ogólne informacje dotyczące procesu walidacji i certyfikacji

Warunek przystąpienia do walidacji
Osoba ubiegająca się o kwalifikacje powinna posiadać pełną kwalifikację na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Odpowiednie dokumenty (kopie) potwierdzające posiadanie kwalifikacji na poziomie 4 PRK kandydat powinien dostarczyć podczas rejestracji.

 • Proces rejestracji

W celu przystąpienia do procesu weryfikacji i certyfikacji na adres poczty elektronicznej Biura ds. Certyfikacji (certyfikacja@ios.edu.pl) kandydaci powinni przesłać wypełniony formularz rejestracyjny oraz preferencje godzinowe udziału w weryfikacji.
W celach informacyjnych dla komisji weryfikacyjnej kandydaci wypełniają część formularza rejestracyjnego dotyczącą przebytych szkoleń w okresie ostatnich 6 miesięcy oraz kontroli z inspekcji w miejscu pracy dotyczących wyłącznie postępowania z odpadami medycznymi. Informacje te służą zapewnieniu warunku bezstronności i braku konfliktu interesów pomiędzy kandydatami a członkami Komisji egzaminacyjnej.
Biuro ds. Certyfikacji po otrzymaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego sprawdza czy wszystkie informacje zostały poprawnie wpisane, a następnie wysyła informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej do zarejestrowanego kandydata z informacją dotyczącą metody wykonania opłaty za weryfikację wraz z prośbą o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji na minimum 4 poziomie PRK (kopia świadectwa dojrzałości; kopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; kopia dyplomu zawodowego).

 • Proces walidacji i certyfikacji

Proces walidacji przedstawia ten schemat.

Proces weryfikacji trwa jeden dzień i składa się z dwóch etapów: 

– Etapu pierwszego: Testu teoretycznego pisemnego wykonywanego na dedykowanym programie na komputerze trwającego 45 minut dla każdego kandydata osobno. Zaliczenie etapu I, czyli udzielenie poprawnej odpowiedzi na minimum 75% wszystkich pytań, jest warunkiem przejścia do II etapu weryfikacji

– Etapu drugiego: Składającego się z egzaminu teoretycznego ustnego, czyli indywidualnej rozmowy Komisji Walidacyjnej z kandydatem oraz z obserwacji w warunkach symulowanych. Po otrzymaniu listy pytań i zadań kandydat ma 15 minut na przygotowanie się, a następnie 45 minut na rozmowę z Komisją Walidacyjną. Etap ten nie powinien trwać dłużej niż 60 minut.

Zaliczenie wszystkich kryteriów weryfikacji jest warunkiem koniecznym uzyskania kwalifikacji „Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania”.

Każdy z kandydatów w ciągu trzech dni po zakończonej walidacji otrzymuje drogą mailową Zaświadczenie o wyniku weryfikacji, w którym są zaznaczone wszystkie zaliczone lub niezaliczone zestawy efektów uczenia się. 

W przypadku zaliczenia wszystkich efektów uczenia się do kandydata zostanie wysłany listem priorytetowym Certyfikat uzyskania kwalifikacji „Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania”.  

W przypadku niezaliczenia do pięciu kryteriów weryfikacji na egzaminie, kandydat otrzymuje negatywną decyzję walidacyjną z możliwością podejścia do weryfikacji poprawkowej obejmującej jedynie niezaliczony zakres wiedzy i umiejętności. Weryfikacja poprawkowa przeprowadzana jest podczas następnego terminu walidacji kwalifikacji.

W przypadku niezaliczenia powyżej pięciu kryteriów weryfikacji na egzaminie, kandydat otrzymuje negatywną decyzję walidacyjną.

Informacje dotycząca opłat

– Koszty walidacji
1.500 PLN 
500 PLN – koszt walidacji poprawkowej (kolejne podejście). 

Opłatę za proces walidacji i certyfikacji należy wnieść na numer konta IOŚ-PIB. Numer konta zostanie podany w osobnym e-mailu po otrzymaniu od kandydata wypełnionego formularza rejestracji.

Informacje dotyczące najbliższych terminów walidacji i certyfikacji

Data, godzina i miejsce weryfikacji zostanie podana w późniejszym terminie. 

Materiały do pobrania

Biuro ds. Certyfikacji posiada politykę rozpatrywania skarg i odwołań, w ramach której opracowana jest procedura skarg i odwołań skierowana zarówno do kandydatów jak również personelu zajmującego się ich rozpatrywaniem.

Kandydat może odwołać się od decyzji Komisji Walidacyjnej w ciągu 7 dni od otrzymania wyniku walidacji.

Dane kontaktowe Biura ds. Certyfikacji

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Telefon: +48 22 3750 534
e-mail: certyfikacja@ios.edu.pl

Informacje na temat dostępnych kursów/szkoleń

Zakładka w budowie.