Zakład Kształtowania Środowiska

zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami działań służących realizacji globalnych, długofalowych celów w dziedzinie środowiska,
z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowych, w tym w szczególności do zadań zakładu należy:

1)      Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie:

 1. a) kształtowania naukowych podstaw polityki i strategii ochrony środowiska oraz techniczno-ekonomicznych i prawno-organizacyjnych uwarunkowań ich realizacji;
 2. b) zasad i metodologii planowania i zarządzania w ochronie środowiska;
 3. c) systemów i instrumentów ekonomicznej stymulacji gospodarki, mających na celu poprawę jakości środowiska i zarządzania środowiskowego;
 4. d) analizowania stanu i prognozowania zmian zanieczyszczenia środowiska;
 5. e) ocen zagrożeń dla środowiska i strat powodowanych jego zanieczyszczeniem;
 6. f) efektywności i skuteczności regulacji prawnych i mechanizmów ekonomicznych stosowanych w ochronie środowiska;
 7. g) zasad i metodologii doskonalenia istniejących i wprowadzania nowych standardów i procedur na rzecz poprawy jakości środowiska.

2)      Badania i prace w zakresie wielostronnych umów ekologicznych odnośnie::

 1. a) podejścia do współpracy z UE, EKG i UNEP w zakresie poprawy jakości środowiska;
 2. a) negocjacji nowych porozumień międzynarodowych w obszarze środowiska;
 3. b) uwarunkowań krajowych wdrażania postanowień konwencji środowiskowych.

3)      Opracowywanie ekspertyz i opinii w obszarach zainteresowania Zakładu wymienionych powyżej, a także w zakresie:

 1. a) zagrożeń powodowanych degradacją środowiska, w tym wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie ludzi i komfort ich życia;
 2. b) nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w tym ocen ryzyka związanych z transportem substancji niebezpiecznych i wyznaczania poziomów zagrożeń wód awariami przemysłowymi.

Drukuj