LIII BADANIA BIEGŁOŚCI Z ZAKRESU POMIARÓW HAŁASU

Zakład Akustyki Środowiska IOŚ-PIB przedstawia program LIII (pięćdziesiątych trzecich) BADAŃ BIEGŁOŚCI (PT) z zakresu pomiarów hałasu w środowisku w oparciu o wymagania PN-EN ISO/IEC 17043:2011 OCENA ZGODNOŚCI – OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI

Badania będą przeprowadzone w terminie: 9 – 10 października 2019 r. Badania będą rozpoczynać się w dniu 9 października 2019 r. o godz. 9:30 a kończyć w godzinach popołudniowych. W dniu 10 października badania mogą być opcjonalnie kontynuowane w zależności od liczby zgłoszonych uczestników.
W trakcie badań planowane jest krótkie konwersatorium poświęcone omówieniu zmian wymagań w ocenie kompetencji laboratoriów wykonujących badania akustyczne w środowisku ogólnym, wynikających z nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Szczegółowy plan badań na poszczególnych poligonach zostanie ustalony po zamknięciu listy uczestników badań.

Podstawowym celem badań biegłości jest w zakresie szczegółowym:

 • potwierdzenie biegłości i wykazanie kompetencji zespołów pomiarowych Laboratoriów wykonujących badania hałasu w środowisku ogólnym, wyrażonych dokładnością wykonywanych pomiarów w odniesieniu do rezultatów uzyskanych przez inne laboratoria oraz wymagań stawianych przez dokumenty normatywne (metodyki referencyjne, normy), a także potwierdzenie poprawności oszacowania niepewności wyników.
  oraz
 • umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności, wiedzy i działania stosowanej własnej aparatury pomiarowej w rzeczywistych warunkach topograficznych i panujących warunkach meteorologicznych dla zróżnicowanej emisji i imisji poziomów dźwięku,
 • przygotowanie uczestników badania do realizacji zadań wypracowania lub utrzymania systemu zarządzania w zakresie terenowych badań akustycznych albo do kontroli jakości prowadzonych badań,
 • sprawdzenie stosowania przez laboratoria standardowej i obowiązującej metodologii zapewniającej zdolność do spełnienia powtarzalności i odtwarzalności metody badawczej,
 • porównanie stosowanych przez laboratoria wewnętrznych programów kontroli jakości, przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem,
 • rzeczywista praktyka w zakresie techniki pomiaru, rejestracji i dokumentacji komputerowej, tworząca system jakości w akustycznych badaniach terenowych.
 • zilustrowanie dokładności badań osiąganych w grupie laboratoriów biorących udział w porównaniach międzylaboratoryjnych.

Poszczególne programy badań biegłości będą prowadzone zgodnie z następującymi metodami:

 • Program ZAŚ1: Pomiary na poligonie hałasu instalacyjnego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Załącznik nr 7 – Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku
  pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego (Dz.U. z 2014 r, poz. 1542 z pózn. zm.).
 • Program ZAŚ2: Pomiary poziomu mocy akustycznej urządzenia – zgodnie z PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka — Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego — Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.
 • Program ZAŚ3: Pomiary na poligonie hałasu komunikacyjnego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011  nr 140 poz. 824).

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

OFERTA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORI ...

Raport specjalny na temat skutków wzrostu temperatury o 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysło [...]

Podsumowanie webinarium LIFE Climate CAK ...

W dniu 12.05.2020 r. odbyło się webinarium pt. „European Green Deal 2050 – Challenges of transformat [...]

Nowy ośrodek w strukturach IOŚ-PIB: po ...

Powołany przez Ministra Klimatu Michała Kurtykę na początku kwietnia br. Krajowy Ośrodek Zmian Klima [...]

Zaproszenie na webinarium LIFE Climate C ...

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium pt. European Green Deal 2050 – Challenges of t [...]