Ustawienia

Zakład Zielonych Technologii Energetyczno-Klimatycznych

Uczestniczymy w rozwijaniu niskoemisyjnych technologii wykorzystywanych w sektorach energii i transportu w Polsce – w sposób zrównoważony i uwzględniający lokalne uwarunkowania oraz wymogi polityki klimatycznej. Opracowujemy analizy, strategie, rekomendacje i raporty oraz organizujemy wydarzenia dotyczące ekosystemu niskoemisyjnych technologii i innowacji w tym obszarze. Nasze wsparcie analityczne dotyczy m.in. rekomendacji dla infrastruktury, projektów badawczych, modeli biznesowych oraz planów wdrożeniowych. Dzielimy się wiedzą i współpracujemy z podmiotami tworzącymi i rozwijającymi niskoemisyjne technologie w transporcie, energetyce oraz innych sektorach gospodarki wpływających na klimat.

Kontakt
Zakład Zielonych Technologii Energetyczno-Klimatycznych IOŚ-PIB
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa
tel.: 22 375 06 23
e-mail: kozk@ios.edu.pl

ZAKRES PRAC

 • tworzenie oraz rozwijanie narzędzi wspomagających realizację celów strategicznych w obszarze niskoemisyjnego transportu, energii i klimatu oraz efektywnego wykorzystania surowców
 • współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z regulacji prawnych dotyczących niskoemisyjnego transportu, energii i klimatu oraz efektywnego wykorzystania surowców, w tym w przygotowywaniu zestawień i raportów
 • promocja rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zakresie niskoemisyjnego transportu, energii oraz efektywnego wykorzystywania surowców w kontekście zmian klimatu, w tym promocja polskich innowacyjnych technologii za granicą
 • proponowanie rozwiązań w celu optymalnego wykorzystania zasobów i surowców w odniesieniu do projektów kluczowych w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej
 • ocena nowych technologii  oraz analiza merytoryczna obowiązujących i projektowanych rozwiązań prawnych w zakresie niskoemisyjnego transportu, energii i klimatu oraz efektywnego wykorzystania surowców
 • współpraca z podmiotami z sektora publicznego oraz prywatnego w celu identyfikacji barier w transformacji energetyczno-klimatycznej oraz wchłaniania innowacji powstających na rynku w tym zakresie
 • inicjowanie współpracy w zakresie tworzenia oraz komercjalizacji innowacji między światem nauki i biznesu, a także między sektorem małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorstwami Skarbu Państwa
 • proponowanie rozwiązań w zakresie zapewnienia kompleksowego finansowania dla innowacji w sektorze niskoemisyjnego transportu, energii i klimatu oraz efektywnego wykorzystywania surowców od etapu badań naukowych aż po komercyjne wdrożenie
 • analiza merytoryczna obowiązujących i projektowanych rozwiązań prawnych i innowacji w zakresie niskoemisyjnego transportu, energii i klimatu oraz efektywnego wykorzystania surowców
 • opracowywanie koncepcji i założeń merytorycznych dla regulacji prawnych dotyczących niskoemisyjnego transportu, energii oraz efektywnego wykorzystania surowców w obszarze ochrony powietrza i zmian klimatu
 • analiza i monitorowanie krajowych i międzynarodowych polityk i strategii transportowych, klimatycznych lub gospodarczych, a także innych dokumentów rządowych i międzynarodowych mających wpływ na sektor niskoemisyjnego transportu, energii, klimatu oraz innowacyjnych technologii z tym związanych
 • analiza instrumentów przyczyniających się do ograniczenia emisji z transportu oraz sektora energii w szczególności stosowanych instrumentów prawnych, ekonomicznych i administracyjnych wspomagających ograniczenie emisji
 • przygotowywanie koncepcji, przeprowadzanie analiz prognostyczno-doradczych i wypracowywanie rozwiązań związanych z wdrożeniem zobowiązań międzynarodowych, unijnych i krajowych w obszarze upowszechnienia niskoemisyjnego transportu, transformacji energetyczno-klimatycznej oraz efektywnego wykorzystania surowców
 • przygotowywanie danych na potrzeby bieżącej oceny emisji z sektora transportu
 • współpraca przy opracowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego dokumentów planistycznych i strategicznych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r., o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia1997 r., prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)
 • monitorowanie działań w zakresie międzynarodowej polityki transportowej, energetycznej i efektywnego wykorzystania surowców w kontekście polityki klimatycznej
 • opracowywanie raportów, analiz i ekspertyz w zakresie podejmowanych polityk i działań wpływających na ograniczenie emisji, w szczególności z sektora transportu lub energii, wynikających z zobowiązań krajowych i międzynarodowych
 • prognozowanie zagrożeń i ocena kierunków zmian związanych z upowszechnieniem niskoemisyjnego transportu oraz innowacji z tym związanych
 • operacjonalizacja wsparcia przekazanego wielostronnym funduszom rozwojowym na podstawie art. 32 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu na cele wspierające upowszechnienie niskoemisyjnego transportu w krajach rozwijających się
 • nawiązywanie kontaktów z partnerami z instytucji publicznych, społeczeństwa obywatelskiego, nauki i sektora prywatnego w Polsce i za granicą, aktywnymi w obszarze niskoemisyjnego transportu i energetyki w kontekście zmian klimatu, zbieranie wiedzy o ich działaniach i wsparcie w ich koordynacji
 • prowadzenie teleadresowej bazy danych instytucji i organów zajmujących się tematyką związaną z działalnością Zakładu
 • współpraca i współudział w zewnętrznych projektach badawczych w zakresie objętym działalnością Zakładu
 • prowadzenie prac w zakresie tworzenia norm projektowych wdrażających standardy nisko- lub zeroenergetyczne, maksymalizujących energetyczną autonomię lokalnych społeczności
 • przygotowanie koncepcji transformacji w sektorze energii i klimatu