Ustawienia

Zakład Społeczno-Ekonomicznych Skutków Zmian Klimatu

Główne obszary naszej działalności to autorskie projekty badawcze w zakresie zmian społecznych i ekonomicznych w kontekście zmian klimatu i zielonej transformacji. Opracowujemy też, analizujemy i opiniujemy polityki społeczne w tym zakresie. Monitorujemy stan realizacji strategii społeczno-gospodarczych w kraju oraz za granicą.

Prowadzimy również badania i analizy narzędzi do zrównoważonej produkcji oraz dobrych praktyk i zachowań konsumenckich. Analizujemy i opiniujemy strategie finansowania oraz wdrażania międzynarodowych i krajowych zobowiązań w zakresie zmian klimatu i transformacji energetycznej.

Współpracujemy z sektorami publicznym i prywatnym, analizując i rekomendując działania w obszarze społeczno-ekonomicznych skutków zmian klimatu. Naszymi partnerami są też krajowe i międzynarodowe podmioty wspierające innowacyjną przedsiębiorczość.

Kontakt
Zakład Społeczno-Ekonomicznych
Skutków Zmian Klimatu IOŚ-PIB
ul. Słowicza32
02-170 Warszawa
tel.: 22 375 06 23
e-mail: kozk@ios.edu.pl

ZAKRES PRAC

 • analiza i monitorowanie działań w zakresie krajowych i międzynarodowych strategii społeczno-gospodarczych uwzględniających zmiany klimatu i zasady zrównoważonego rozwoju, w szczególności poprzez: aktywne zaangażowanie i uczestnictwo w procesie negocjacji  międzynarodowych prowadzonych w ramach Konwencji Klimatycznej; wykonywanie zadań eksperckich wspomagających udział przedstawicieli Polski w organach Konwencji Klimatycznej oraz w organach Komisji Europejskiej w zakresie ochrony klimatu; udział w spotkaniach międzynarodowych jako przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w ramach udzielonych pełnomocnictw przez Ministra Klimatu oraz eksperckie wsparcie Ministerstwa Klimatu w kształtowaniu polskiego stanowiska w tym zakresie;  koordynacja prowadzonych przez IOŚ-PIB działań w tym zakresie
 • prowadzenie autorskich projektów badawczych, opracowywanie koncepcji, metodologii, analiz, raportów dot. społeczno-ekonomicznych aspektów zmian klimatu
 • opracowywanie koncepcji i założeń merytorycznych niezbędnych dla wypracowywania rozwiązań związanych z wdrożeniem zobowiązań międzynarodowych, unijnych i krajowych z obszaru zmian klimatu i transformacji energetycznej
 • współpraca i współudział w zewnętrznych projektach badawczych w zakresie społeczno-ekonomicznych aspektów zmian klimatu
 • rozwijanie kontaktów z partnerami z instytucji publicznych, społeczeństwa obywatelskiego, nauki i sektora prywatnego w Polsce i zagranicą, zbieranie wiedzy o ich działaniach i wsparcie w koordynacji inicjatyw z zakresu społeczno-ekonomicznych skutków zmian klimatu
 • organizacja z merytorycznego zakresu Zakładu spotkań, konsultacji i warsztatów z partnerami z instytucji publicznych, społeczeństwa obywatelskiego, nauki i sektora prywatnego w Polsce i za granicą
 • prowadzenie badań i analiz modeli zrównoważonej produkcji oraz dobrych praktyk i zachowań konsumenckich
 • prowadzenie badań, opracowywanie koncepcji, metodyk, narzędzi do likwidowania barier legislacyjnych i biznesowych utrudniających transformację modeli produkcji i konsumpcji
 • przygotowanie katalogu dobrych praktyk producenta i konsumenta promujących dokonywanie zrównoważonych wyborów konsumenckich i wydłużenie cyklu życia produktów
 • przygotowanie (we współpracy z Zakładem Edukacji i Komunikacji) portalu oraz mobilnej aplikacji dobrych praktyk, promujących podejmowanie przez społeczeństwo oddolnych działań pro klimatycznych
 • budowanie relacji z instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi, a także z sektorem prywatnym zaangażowanym w finansowanie działań z zakresu zmian klimatu, a także z krajowymi oraz międzynarodowymi inkubatorami i akceleratorami przedsiębiorczości;
 • prowadzenie bazy danych krajowych i międzynarodowych instrumentów finansujących działania wspierające transformację klimatyczną oraz analiza tych instrumentów
 • analiza programów z zakresu akceleracji, finansowania i wdrażania inwestycji wspomagających transformację klimatyczną
 • przygotowanie propozycji modeli finansowania przedsięwzięć z zakresu zmian klimatu w oparciu o wyniki analiz rynku i wdrażania projektów pilotażowych
 • popularyzacja wyników projektów badawczych poprzez: udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, publikację wyników badań i analiz, przygotowywanie raportów, a także organizację wydarzeń (konferencji, warsztatów) we współpracy z Zakładem Edukacji i Komunikacji