Ustawienia

Zakład Adaptacji do Zmian Klimatu

Główny obszar naszych działań to prowadzenie projektów i prac naukowo-badawczych w zakresie odporności miejskiej, zrównoważonego rozwoju, Gospodarki Obiegu Zamkniętego, formułowania i wdrażania polityki adaptacyjnej oraz finansowania zielonych przedsięwzięć. Współpracujemy w tym zakresie z ośrodkami badawczymi i naukowymi oraz podmiotami z sektorów prywatnego i publicznego.

Zajmujemy się także opracowywaniem scenariuszy i wdrażaniem polityk adaptacji do zmian klimatu na wszystkich szczeblach administracji. Przygotowujemy koncepcje transformacji przestrzeni miejskich. Działamy na rzecz wdrażania nisko- i zeroenergetycznych standardów, zgodnych z koncepcjami Green Cities, Smart Cities i Smart Living. Monitorujemy stan prawny i opiniujemy strategie dotyczące tych obszarów, analizując je pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju.

p.o. Kierownik Zakładu
Barbara Rajkowska
e-mail: barbara.rajkowska@ios.edu.pl
kom.: +48 696 017 691  

Kontakt
Zakład Adaptacji do Zmian Klimatu IOŚ-PIB
ul. Słowicza32
02-170 Warszawa
tel.: 22 375 06 23
e-mail: kozk@ios.edu.pl

ZAKRES PRAC

  • prowadzenie prac naukowo-badawczych z zakresu zrównoważonego rozwoju, formułowania i wdrażania polityki adaptacyjnej, a także popularyzacja wyników tych prac
  • analiza modeli wykorzystania planowania przestrzennego we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju i adaptacji do zmian klimatu
  • przygotowanie scenariuszy i wdrażanie polityk w zakresie adaptacji do zmian klimatu na różnych szczeblach administracji (rządowej i samorządowej)
  • przygotowanie koncepcji transformacji przestrzeni miejskich i wiejskich, w szczególności opracowanie standardów redystrybucji przestrzeni miejskiej, ochrony i projektowania zieleni miejskiej
  • monitorowanie i analiza istniejących norm projektowych w Polsce i zagranicą, a także ich analiza pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju miast i wsi
  • prowadzenie prac w zakresie tworzenia norm projektowych wdrażających standardy nisko lub zero-energetyczne, maksymalizujących energetyczną autonomię lokalnych społeczności
  • współpraca z właściwymi merytorycznie instytucjami publicznymi, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, nauki i sektora prywatnego w Polsce i zagranicą, zbieranie wiedzy o ich działaniach i wsparcie w ich koordynacji
  • przygotowanie kompleksowych strategii obejmujących ideę smart living i smart cities oraz proponowanie rozwiązań ustawodawczych spójnych z wynikami prowadzonych badań i analiz
  • prezentacja wyników prowadzonej działalności, w tym analiz i badań na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz organizowanie spotkań i konsultacji z partnerami z instytucji publicznych, społeczeństwa obywatelskiego, nauki i sektora prywatnego w Polsce i za granicą