Ustawienia

ZAKŁAD TECHNOLOGII ŚCIEKÓW

Zakład Technologii Ścieków jest zakładem zamiejscowym Instytutu i znajduje się we Wrocławiu. Zakład realizuje prace studialne, badawczo-rozwojowe i przedprojektowe w obszarze technologii i rozwiązań technicznych dla gospodarki wodno-ściekowej, osadowej miast i przemysłu, a także w obszarze systemów ochrony wód, jak również świadczy specjalistyczne usługi w powyższym zakresie.

p.o. kierownika Zakładu
Łukasz Krawczyk

Kontakt
Zakład Technologii Ścieków IOŚ-PIB
ul. Kleczkowska 52F
50-227 Wrocław
tel.: 513 151 628
e-mail: lukasz.krawczyk@ios.edu.pl

ZAKRES PRAC

 • prowadzenie badania modelowych biologicznych, chemicznych lub fizycznych procesów jednostkowych, pod kątem ich zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej;
 • opracowywanie i wdrażanie nowych technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów dla przemysłu lub gospodarki komunalnej, w tym także adaptacja dostępnych rozwiązań pod kątem bieżących priorytetów w gospodarce wodno-ściekowej kraju lub w regionach;
 • opracowywanie i wdrażanie skojarzonych technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych;
 • wykonywanie projektów procesowych i koncepcji technicznych dla potrzeb budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, w tym także dla potrzeb budowy lub modernizacji systemów przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych;
 • wykonywanie ekspertyz technicznych instalacji oczyszczania ścieków, instalacji przeróbki osadów lub systemów gospodarki wodno-ściekowej dla przemysłu i jednostek komunalnych;
 • doradztwo techniczne (koreferaty, opinie i oceny dokumentacji) dla potrzeb realizacji inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej w fazie: przetargu, projektowania, wykonawstwa, rozruchu lub dokumentacji efektu ekologicznego;
 • planowanie strategiczne i programowanie ochrony zasobów wodnych w zlewniach i na obszarach wydzielonych, w tym badania, ocena, modelowanie i prognoza jakości wód powierzchniowych;
 • ocena aspektów wodno-gospodarczych i środowiskowych gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych;
 • opracowywanie systemów bazodanowych infrastruktury ochrony wód, m. in. dla potrzeb zarządzania gospodarką wodną;
 • kompleksowa realizacja rozruchów oczyszczalni ścieków, w tym także węzłów przeróbki osadów wraz z gospodarką biogazem, a także zakładów uzdatniania wody;
 • świadczenie specjalistycznych usług badawczych dla gospodarki wodno-ściekowej, m. in.
 • pomiary zdolności natleniania systemów aeracji,
 • badania parametrów osadu czynnego,
 • ocena efektywności usuwania zanieczyszczeń,
 • ocena efektywności energetycznej procesów i instalacji,
 • pomiary innych parametrów technologicznych i jakościowych.
 • świadczenie laboratoryjnych usług w zakresie analityki fizyczno-chemicznej wód, ścieków, osadów, odpadów i gleb w szerokim zakresie wskaźników;
 • tworzenie dokumentacji eksploatacyjnych (m. in. instrukcje, wytyczne) oraz formalno-prawnych (operaty wodnoprawne, oceny oddziaływania na środowisko) dla zakładów uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, składowisk i zakładów przeróbki odpadów;
 • szkolenie personelu oczyszczalni ścieków i zakładów uzdatniania wody, w tym kursy dla operatorów i kadry kierowniczej oczyszczalni ścieków.

WYBRANE PRACE

Ostatnie artykuły:

Iskra K., Miodoński J.M., Krawczyk Ł., Citko K.: Analiza efektywności procesu autotermicznej stabilizacji tlenowej osadów ściekowych w pełnej skali technicznej. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2020, zeszyt 10, 8-12
Miodoński J.M., Iskra K., Krawczyk Ł.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2020, zeszyt 9, 10-19
Iskra K., Krawczyk Ł., Miodoński J. M., Wierzbicka-Kopertowska D.: Nitrate removal from wastewater generated in wet Flue Gas Desulphurisation Systems (FGD) in coal-fired power generation using the heterotrophic denitrification method. Environmental Protection and Natural Resources, 2020, Vol. 31, Iss. 3, 27-34
Król K., Iskra K., Ferens W., Miodoński J.M.: Testing properties of sewage sludge for energy use. Environment Protection Engineering, 2019, vol. 45, No. 4, 61-73
Iskra K., Głodek J., Krawczyk Ł. Wierzbicka D.: Badania składu gazu fermentacyjnego pochodzącego z różnych źródeł metanizacji ścieków, odpadów i osadów ściekowych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, październik 2018, 381-384
Iskra K., Miodoński J.M., Krawczyk Ł.: Doświadczenia z pracy solarnych suszarni osadów ściekowych w Polsce. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2018, nr 1, 32-35

Zrealizowane prace badawcze:

Ocena możliwości wykorzystania denitryfikacji autotroficznej realizowanej przez szczep Thiobacillus denitrificans do usuwania azotanów ze ścieków, 2020
Zagrożenia epidemiologiczne w oczyszczalni ścieków komunalnych. Bezpieczeństwo pracy operatorów oraz wpływ na mikrobiologiczną jakość wód odbiornika ścieków oczyszczonych, 2020
Opracowanie wskaźników oceny zmian zagospodarowania przestrzennego w kontekście skutków ekspansji zabudowy dla zielonej infrastruktury, 2020
Przegląd rozwiązań technicznych oczyszczalni ścieków w miejscach obsługi podróżnych (MOP). Analiza problemów eksploatacyjnych. Rekomendacje rozwiązań technicznych, 2019-2020
Analiza efektów stabilizacji i metanizacji komunalnych osadów ściekowych w zależności od reżimu eksploatacyjnego komory fermentacyjnej, 2019-2020
Przegląd i charakterystyka matematycznych modeli fermentacji metanowej wraz z próbą kalibracji modelu ADM dla wybranej instalacji technicznej, 2018-2019
Wykorzystanie procesu Anammox do usuwania różnych form azotu ze ścieków pochodzących z IMOS w sektorze energetyki, 2018
Przegląd, w tym ocena potencjału biometanowego (BMP) odpadów z przemysłu rolno-spożywczego pod kątem ko-fermentacji z osadami ściekowymi, 2017-2018
Wieloaspektowa analiza techniczno-eksploatacyjna instalacji ATSO do stabilizacji osadów ściekowych, 2017-2018
Miejskie działania adaptacyjne do zmian klimatu w kontekście zmniejszenia rozprzestrzeniania uciążliwości biologicznych, 2016-2017
Badania porównawcze wartości opałowej osadów ściekowych po różnych procesach stabilizacji, pod kątem warunków współspalania w kotłach energetycznych, 2016-2017
Porównanie charakterystyki biogazu pochodzącego z różnych źródeł metanizacji ścieków, osadów i odpadów, pod kątem jego przydatności energetycznej, 2016
Ocena techniczno-eksploatacyjna solarnych suszarni osadów ściekowych, 2014-2015
Ocena stopnia dezintegracji osadu nadmiernego na przykładzie wybranych metod, 2011-2013

Zrealizowane lub w realizacji prace komercyjne:

Audyt oczyszczani ścieków dla Grupy LOTOS SA na zlecenie Grupy Lotos SA z/s w Gdańsku, w realizacji
Opracowanie wielowariantowej koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lądku-Zdrój, w realizacji
Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni o dodatkowy system biologicznego oczyszczania ścieków w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach na zlecenie PERN SA z/s w Płocku, w realizacji
Analiza wpływu ścieków zasolonych na ścieki odprowadzane do rzeki Wisły w ramach planowanych inwestycji petrochemicznych i rafineryjnych w ZP w Płocku na zlecenie PKN Orlen SA z/s w Płocku, zrealizowano w 2020 r.
Analiza technologiczna oczyszczalni ścieków w Borowej na zlecenie Gminy Długołęka, zrealizowano w 2020 r.
Pomiary efektywności wymiany tlenu, zdolności natleniania w reaktorze biologicznym w oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim na zlecenie ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., zrealizowano w 2020 r.
Ocena korzyści środowiskowych związanych z dostosowaniem instalacji przemysłowych do granicznych wielkości emisyjnych do wód, wynikających z Konkluzji BAT na zlecenie Ministerstwa Środowiska, zrealizowano w 2019 r.
Prace badawczo-projektowe dla potrzeb wdrożenia technologii usuwania azotu ze ścieków (DENIMOS) z uwzględnieniem usuwania N-NH4 na zlecenie PGE Energia Ciepła SA, zrealizowano w 2019 r.
Analiza i ocena możliwości wystąpienia błędów technologicznych lub zagrożeń procesów zawartych w PFU stanowiącym część SIWZ na roboty budowlane dla proj. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło” na zlecenie Control Process EPC Sp. z o.o. z/s w Krakowie, zrealizowano w 2018 r.
Ekspertyza określająca możliwości awaryjnego odbioru ścieków przemysłowych z zakładu produkcyjnego firmy The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o., w Stanowicach przez komunalną oczyszczalnię ścieków w Oławie na zlecenie ZWiK Sp. z o.o. w Oławie, zrealizowano w 2016 r.
Badania procesowe nad biologiczną denitryfikacją azotanów w ściekach z IMOS, skala wielkolaboratoryjna na zlecenie EDF Polska SA, zrealizowano w 2016 r.
Opinia do koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Elblągu na zlecenie EPWiK w Elblągu Sp. z o.o., zrealizowano w 2015 r.
Wstępna ocena możliwości beztlenowego podczyszczania ścieków z oddziału białka PPZ S.A. w Niechlowie. Etap 1 i 2. Na zlecenie PPZ SA w Niechlowie, zrealizowano w 2015

Koncepcja rozbudowy OŚK ZDROJE w Szczecinie oraz ekspertyza stanu technicznego istniejącej wydzielonej komory fermentacyjnej na zlecenie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, zrealizowano w 2015 r.