Ustawienia

ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Zakład zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami działań służących realizacji długofalowych celów w dziedzinie środowiska.

p.o. Kierownika
mgr Wanda Kacprzyk
Pracownicy
mgr inż. Katarzyna Rymwid-Mickiewicz
mgr Ewa Lisowska-Mieszkowska

Kontakt
Zakład Kształtowania Środowiska IOŚ-PIB
ul. Słowicza 32
02- 170 Warszawa
tel.: 22 37 50 544
fax: 22 37 50 506
e-mail: be@ios.gov.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • Wspieranie współpracy międzynarodowej Polski w obszarze ochrony środowiska, w tym w zakresie wdrażania wybranych regionalnych i globalnych umów ekologicznych
  • Opracowywanie raportów dotyczących stanu środowiska i efektów wdrażania działań proekologicznych (w różnej skali)
  • Identyfikacja problemów ekologicznych (diagnoza presji na środowisko i jego komponenty, ocena świadomość ekologicznej społeczeństwa), jako podstawy do opracowania działań zapobiegawczych i naprawczych
  • Analizy rozwiązań prawnych i organizacyjnych w obszarze ochrony środowiska
  • Określanie uwarunkowań przyrodniczych adaptacji miast do zmian klimatu
  • Określanie uwarunkowań ekologicznych dla procesów inwestycyjnych
  • Ocena nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w tym ocena ryzyka związanego z transportem substancji niebezpiecznych i wyznaczanie poziomów zagrożeń wód awariami przemysłowymi

WYBRANE PRACE

Ewa Lisowska-Mieszkowska. UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution – 40 years of action for cleaner air. Economics and Environment, 72/2020, ISSN 0867-8898
https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/52/48

Robert Kubica, Krystyna Kubica, Wanda Kacprzyk. Ograniczanie emisji sadzy ze spalania paliw stałych w instalacjach małej mocy. Przemysł Chemiczny, 95(3)/2016, ISSN 0033-2496
https://sigma-not.pl/zeszyt-4668-przemysl-chemiczny-2016-3.html

Rymwid-Mickiewicz Katarzyna. Ochrona atmosfery przed emisjami zanieczyszczeń w świetle nowelizacji protokołów do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości. Przemysł Chemiczny, 95(3)/2016, ISSN 0033-2496
https://sigma-not.pl/zeszyt-4668-przemysl-chemiczny-2016-3.html

Ewa Lisowska-Mieszkowska, Emilia Konopka. Zarządzanie środowiskowe w przemyśle chemicznym w Polsce. Przemysł Chemiczny 95 (3)/2016, ISSN 0033-2496 (https://sigma-not.pl/publikacja-97280-2016-3.html)

Kubica Robert, Rymwid-Mickiewicz Katarzyna. Możliwości ograniczenia emisji pyłu i związanych z nim zanieczyszczeń ze spalania paliw stałych w instalacjach o mocy poniżej 50 MW. Przemysł Chemiczny, 95(3)/2016, ISSN 0033-2496
https://sigma-not.pl/zeszyt-4668-przemysl-chemiczny-2016-3.html

Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk, Sławomir Potempski. Ocena ryzyka związanego z transportem drogowym substancji niebezpiecznych. Przemysł Chemiczny, 95(3)/2016, ISSN 0033-2496
https://sigma-not.pl/zeszyt-4668-przemysl-chemiczny-2016-3.html

Ewa Lisowska-Mieszkowska. Kontrola i ograniczanie emisji amoniaku ze źródeł rolniczych. Działania podejmowane na forum międzynarodowym. Ekonomia i Środowisko, 3(50)/2014, ISSN 0867-8898
https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/13/13

Katarzyna Rymwid-Mickiewicz, Jarosław Chmielewski, Wanda Kacprzyk. Propozycja modelu szkolenia w dziedzinie bhp pracowników eko-przemysłu w oparciu o wyniki projektu THESEIS, Biblioteka Pedagogiki Pracy Vol. 255 pt. Ochrona pracy jako przedmiot badań pedagogiki pracy (red. nauk. dr Anna Sas-Badowska). Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, 2013. ISBN 978-83-920246-8-2
https://docplayer.pl/4337567-Katarzyna-rymwid-mickiewicz-jaroslaw-chmielewski-wanda-kacprzyk-instytut-ochrony-srodowiska-panstwowy-instytut-badawczy-warszawa.html

Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk. Oceny ryzyka w transporcie kolejowym materiałów niebezpiecznych, Cz. II Modele Obliczeniowew Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 54, IOŚ-PIB Warszawa, 2012

Kacprzyk W., Rymwid-Mickiewicz K. Metodyka oceny potencjalnych miejsc ryzyka na przykładzie województwa lubuskiego zastosowana w projekcie CIVILARCH w: TOŻSAMOŚĆ bezpieczeństwa wewnętrznego – miejsce, rola i funkcje (Red. Ryszard Grosset), Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie 2011,  ISBN 9788362250097

Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk, Oceny ryzyka w transporcie kolejowym materiałów niebezpiecznych, Cz. I – Metodykaw Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 50, IOŚ-PIB Warszawa, 2011

Wanda Kacprzyk, Polityka ekologiczna i zrównoważony rozwój w Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 46 jubileuszowy, IOŚ-PIB Warszawa, 2011

Wytyczne dobrej praktyki  CIVILARCH – Ochrona ludzi i środowiska przed awaryjnymi uwolnieniami substancji chemicznych do rzek. IOŚ, Komisja Europejska, DG – Środowisko, Warszawa, 2010, ISBN 978-83-60312-61-2

Ewa Lisowska-Mieszkowska. Systemy zarządzania środowiskowego – rozwój i funkcjonowanie w Polsce, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, IOŚ Warszawa, nr 30/2007

M. Borysiewicz, W. Kacprzyk. Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzaniem zagrożeniami od chemikaliów uwolnionych do środowiska w: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 29, IOŚ Warszawa, 2006,  ISSN 1230-7831-08-7

Ewa Lisowska-Mieszkowska. System obszarów chronionych a działalność gospodarcza człowieka, Ekonomia i Środowisko, nr 2(30)/2006

Trwałe zanieczyszczenia organiczne. Tom II. Kierunki działań. IOS, Warszawa 2004, ISBN 83 85805-96-6

Trwałe zanieczyszczenia organiczne. Tom I. Ocena sytuacji w Polsce. IOS, Warszawa 2003, ISBN 83 85805-87-7

Jagusiewicz A., Kacprzyk W., Rymwid-Mickiewicz K. (red.) 25 lat implementacji Konwencji EKG ONZ w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2004, ISBN 83-7217-245-5

Status report on the implementation of the UN ECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. Poland 2000 (ed. J. Żurek, K. Rymwid-Mickiewicz, W. Mill, A. Jagusiewicz), IOŚ, Warszawa, 2001, ISBN 83-86467-49-5

Borysiewicz M., Kacprzyk W., Żurek J. Zintegrowane oceny ryzyka i zarządzanie zagrożeniami w obszarach przemysłowych.  CIOP, Warszawa 2001, ISBN 83-88703-33-1

Borysiewicz M., Lisowska-Mieszkowska E., Żurek J.  Systemy zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem procesowym w zakładzie przemysłowym oraz ochroną zdrowia i oddziaływaniem na środowisko. Wytyczne. CIOP, Warszawa 2001, ISBN 83-88703-77-3