Ustawienia

Uprawnienia Instytutu

IOŚ-PIB jest certyfikowaną jednostką upoważnioną przez MRiRW do wykonywania oceny dokumentacji w zakresie:

 • tożsamości, właściwości fizycznych, chemicznych i technicznych środka ochrony roślin, w tym substancji czynnej,
 • oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt, wynikającego ze stosowania środka ochrony roślin,
 • oddziaływania środka ochrony roślin na kręgowce, w przypadku gdy środek ochrony roślin jest przeznaczony do zwalczania tych zwierząt,
 • oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające z jego pozostałości w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni,
 • losu i zachowania środka ochrony roślin w środowisku
 • oddziaływania środka ochrony roślin w zakresie ekotoksykologii,
 • skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem niekorzystnego działania na rośliny lub produkty roślinne,
 • istotności toksykologicznej metabolitów.

Instytut jest upoważniony do:

 • do wydawania opinii w zakresie oddziaływania na środowisko nawozu organicznego i organiczno-mineralnego lub organicznego i organiczno-mineralnego środka wspomagającego uprawę roślin wytworzonego z surowców będących odpadami lub ubocznymi produktami zwierzęcymi lub z produktów uzyskanych z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych albo zawierającego w swoim składzie odpady lub uboczne produkty zwierzęce lub produkty uzyskane z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych, a także nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, w których składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub nie stosowana w rolnictwie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 765, z późn. zmianą).
 • sporządzania opinii planów gospodarowania na gruntach położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych istniejących wokół zakładów przemysłowych, zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 marca 1998 r. wypełniającego zobowiązania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zmianami),
 • współpracy z Inspektorem Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w zakresie oceny ryzyka dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne; Minister Środowiska wyznaczył Instytut do współpracy (pismo z dnia 19 grudnia 2001 r.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Biuru ds. Substancji i Preparatów Chemicznych (Dz. U. Nr 121, poz. 1308) wydanym do ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.