Ustawienia

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) – dalej „RODO” – Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „IOŚ-PIB”), jako Administrator danych osobowych, informuje:

I.

Administratorem Państwa danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Słowicza 32, 02-170 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor.

II.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl
IOŚ-PIB, Słowicza 32, 02-170 Warszawa

III.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy jest niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji na studia podyplomowe.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji na studia podyplomowe.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na studia podyplomowe.

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe również w celach prowadzenia działań związanych z promocją wydarzeń organizowanych przez IOŚ-PIB, w zakresie realizowanych studiów podyplomowych, konferencji, warsztatów, konkursów itp. w tym obszarze.

Możliwość przetwarzania przez IOŚ-PIB Państwa danych osobowych pozwala na wysyłanie Państwu informacji i zindywidualizowanych zaproszeń dotyczących organizowanych ww. wydarzeń.

IV.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane zawarte w kwestionariuszu osobowym Kandydata, a po zawarciu umowy – również dane zawarte w umowie.

VI.

Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych: wykładowcy prowadzący zajęcia, podwykonawcy w zakresie informatyki, prawa i księgowości.

VII.

Administrator informuje, że nie zamierza przekazać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej.

VIII.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy szkoleniowej lub wycofania się uczestnika ze studiów, oraz na czas niezbędny dla ochrony przed roszczeniami, a następnie przez czas wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

IX.

Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej przysługuje Państwu prawo do:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
  2. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości udziału w rekrutacji na studia podyplomowe.
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.

X.

Administrator informuje, że w zakresie Państwa danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.