Ustawienia

Dla autorów

Wskazówki dla autorów pracy zgłoszonej do opublikowania w recenzowanym czasopiśmie „Environmental Potection
and Natural Resources”.

Uwaga: Publikacja w czasopiśmie jest odpłatna, autorzy pokrywają koszty przygotowania artykułu do publikacji (korekty, składu) i jego opublikowania w trybie open access w czasopiśmie. Całkowity koszt publikacji artykułu w 2023 roku wynosi: 2940 PLN + 23% VAT (3616,20 zł brutto) za cały artykuł

Przekazywany do publikacji w czasopiśmie „Environmental Protection and Natural Resources” artykuł napisany w języku angielskim powinien zawierać:

 • tytuł pracy;
 • imiona i nazwiska autorów;
 • afiliacje autorów (w jęz. angielskim) oraz kontakt do autora korespondującego;
 • słowa kluczowe (6 – 10), charakteryzujące tematykę pracy;
 • streszczenie o objętości ½ strony formatu A-4, należy sformatować w taki sam sposób, jak tekst pracy i umieścić po słowach kluczowych;
 • tekst pracy, przygotowany w programie WORD, czcionką TIMES NEW ROMAN CE, 12 pkt.:
 • tekst akapitowy, z wcięciem na 4 znaki od lewego marginesu;
 • wszystkie marginesy o szerokości 2,5 cm;
 • odstępy między wierszami – 1,5 wiersza;
 • wewnątrz artykułu zalecane jest stosowanie dziesiętnej numeracji poszczególnych elementów tekstu;
 • przypisy (tzn. wyjaśnienia, komentarze ale nie literatura) złożone mniejszą czcionką (8 pkt) niż tekst pracy numerowane kolejno w całej pracy i umieszczone u dołu strony, na której je powołano.

Każda praca powinna zawierać następujące części:

 • wstęp (określenie przedmiotu i celu badań);
 • materiały i metody badań;
 • wyniki i dyskusja;
 • podsumowanie/wnioski;
 • piśmiennictwo i akty prawne.

Uwaga: praca przeglądowa zamiast opisu przeprowadzonych badań i dyskusji wyników powinna zawierać rozdziały opisujące zestawione ze sobą wyniki i stanowiska autorów innych publikacji.

Wzory matematyczne i fizyczne oraz symbole literowe:

 • powinny być pisane prostą, jasną czcionką;
 • po zwrocie „gdzie:” umieszczonym przy lewym marginesie należy podać znaczenie wszystkich symboli występujących we wzorze, a następnie jednostki stosując jednolicie w obrębie danej pracy jeden z następujących zapisów: mg/l lub mg∙l-1, l/ha∙s lub l∙(ha∙s)-1.

Uwaga! Nie należy zastępować nawiasów okrągłych ukośnymi kreskami; przedziały wartości należy pisać w następujący sposób: 1,5–3,2.

Ilustracje (rysunki, fotografie, schematy):

 • należy numerować kolejno w obrębie pracy;
 • należy objaśnić wszystkie zastosowane oznaczenia, a następnie podać ich jednostki miary, np.: %, cm, mg, µm;
 • pod każdym rysunkiem powinien być zamieszczony podpis w języku angielskim, złożony mniejszą czcionką (10 pkt.) niż tekst pracy.

Tabele:

 • należy numerować kolejno w obrębie pracy, umieszczając po wyrazie „Table” numer poprzedzający tytuł tabeli;
 • tytuły tabel należy podać w języku angielskim;
 • tekst główki tabeli nie może być powtórzeniem tytułu tabeli;
 • wszystkie symbole użyte w tabelach należy objaśnić w przypisach do tabel;
 • forma tabel musi być jednolita w całej pracy,
 • w treści tabel nie mogą być pozostawione puste pola, w polach tych należy wpisać odpowiednie znaki np.:
  • „–” – zjawisko nie występuje,
  • „0” – zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogą byś podane w tablicy, jeżeli np. produkcja jest wyrażona w tysiącach ton, znak 0 oznacza, że w tym wypadku nie osiąga 0,5 tys. ton,
  • „∙” – zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych,
  • „x”– wypełnienie rubryki ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe,

Uwaga! Wyrażenie „w tym” oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.

Pod rysunkiem bądź tabelą należy wskazać ewentualne źródło prezentowanych danych.

Piśmiennictwo i akty prawne:

 • piśmiennictwo w całej pracy musi być opracowane jednolicie,
 • na końcu pracy, po wnioskach, należy podać wykaz cytowanego piśmiennictwa w tekście pracy, w układzie alfabetycznym według nazwisk autorów, np.:
  • KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa.
   KOZAK J., KOWALSKI C. 1997. Stan środowiska w Albanii. IOŚ, Warszawa.
   MACIEJEWSKA A., OCIEPA E. 2002. Bioakumulacja metali ciężkich w różnych gatunkach roślin. Inżynieria i Ochrona Środowiska 5, 1: 45–54.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 roku w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających przetwarzaniu albo na powierzchni żywności (Dz. U. RP Nr 37, poz.326, zał.1).
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199).
  • www.bip.jaworzno.pl
 • Piśmiennictwo w tekście artykułu należy cytować w następujący sposób: [Wojnar, Wisz 2006], [Ustawa… 2006], [Rozporządzenie…2003].

Uwaga

 • Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie, że praca jest oryginalna, nigdzie wcześniej niepublikowana.
 • Każda praca powinna być autoryzowana i podpisana do druku przez autora wiodącego.
 • Autor publikowanej pracy obowiązany jest przenieść swe prawa autorskie na wydawcę- podpisać licencję.
 • Do tekstu pracy należy dołączyć deklarację dotyczącą wkładu i procentowego udziału autorów w powstanie publikacji, afiliacji autorów, a także źródeł finansowania publikacji oraz sugerowanych recenzentów.
 • Autorzy artykułu wyrażają również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację adresu e-mail i afiliacji.

Uwaga: Publikacja w czasopiśmie jest odpłatna, autorzy pokrywają koszty przygotowania artykułu do publikacji (korekty, składu) i jego opublikowania w trybie open access w czasopiśmie. Całkowity koszt publikacji artykułu w 2022 roku wynosi: 2940 PLN + 23% VAT (3616,20 zł brutto) za cały artykuł.


W przypadku wycofania przez Autora/Autorów zgłoszonego do publikacji artykułu, który został poddany recenzji, a pozytywne recenzje wraz z ew. uwagami przekazane Autorowi/Autorom do poprawy artykułu, Wydawca pobiera opłatę w wysokości 25% kosztów publikacji.
W przypadku gdy artykuł otrzyma negatywne recenzje i z tego powodu nie zostaje przyjęty do publikacji, Autor/Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów.

Czasopismo „ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES” jest dostępne pod adresem: https://sciendo.com/journal/OSZN

 Czasopismo publikowane jest w trybie open access i nie pobiera opłat za dostęp do artykułów.

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami!