Pomiar odpadów żywności w świetle ujednoliconej metodyki Komisji Europejskiej

Szanowni Państwo,

w numerze 4 (82)/2019 naszego czasopisma „ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES / OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH” ukazał się artykuł pt. „Regulation of the food waste measuring in the EU in the light of the need of counteracting the food wastage”. W artykule zostały przedstawione wytyczne i kierunki działań wyznaczone przez Komisję Europejską w Decyzji Delegowanej Komisji (UE) z dnia 03.05.2019 r. uzupełniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do wspólnej metody i minimalnych wymagań jakościowych dla jednolitego pomiaru poziomów odpadów żywności, mogą być również wykorzystane przy pomiarze strat i marnotrawstwa żywności.

Dyrektywa odpadowa zobowiązuje państwa członkowskie do monitorowania wytwarzanych odpadów żywności oraz do podejmowania środków służących ograniczeniu wytwarzania takich odpadów  jednak brak ujednoliconej, niezawodnej metody pomiaru poziomu odpadów żywności w UE, utrudnia ocenę skali tego problemu, jego źródeł i związanych z nim tendencji w czasie.

Odpady żywności powstają w całym łańcuchu rolno-żywnościowym, począwszy od produkcji pierwotnej aż do konsumpcji, co sprawia, że szczególnie trudno określić ilość tych odpadów, ponieważ na każdym etapie łańcucha powstają odpady żywności o różnych właściwościach, inne są źródła oraz przyczyny ich powstawania. Dotychczas zbierane dane dotyczące odpadów, nie wyszczególniały ilości odpadów żywności. W związku z tym powstał odrębny akt prawny, którym jest Decyzja Delegowana Komisji (UE) z dnia 03.50.2019 r., skupiający się na pomiarze poziomów odpadów żywności, który jest zsynchronizowany z istniejącymi systemami gromadzenia danych i stanowi ramy dla dalszych działań państw członkowskich w zakresie ustalania ilości wytwarzanych odpadów żywności.

Przyjęcie wspólnej i ujednoliconej metodyki pomiaru ilości marnowanej żywności na poziomie UE stanowi ważny krok w stronę systemowego podejścia do rozwiązywania problemu marnotrawstwa żywności oraz powstawania odpadów żywnościowych. Ma to znaczenie z perspektywy ekonomicznej, społecznej i ekologicznej. Pozwoli bowiem efektywniej gospodarować zasobami środowiska, zwiększyć poziom dostępności żywności dla ludzi, szczególnie tych gorzej sytuowanych oraz zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony marnotrawstwa i zanieczyszczeń emitowanych do środowiska i atmosfery. Działania te wpisują się więc w cele trwałego i zrównoważonego rozwoju, w szczególności w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, dążącą do zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym odpadów żywności oraz do jak największego poziomu odzysku cennych surowców i materiałów oraz ich ponownego wykorzystania gospodarczego w systemie produkcji i konsumpcji.

Metod pomiaru i monitorowania zarówno strat, marnotrawstwa, jak i odpadów żywności, jak również definicji kluczowych kategorii i terminów związanych z tą problematyką jest wiele. Wskazywały na to wyniki projektu badawczego poświęconego tej tematyce, jakim był projekt FUSIONS. Propozycja metodologicznego ujednolicenia tej kwestii, przedstawiona w delegowanej Decyzji Komisji Europejskiej, umożliwi standaryzację działań w zakresie pomiaru i monitoringu marnotrawstwa żywności i odpadów żywnościowych i osiągnięcie większej spójności i porównywalności danych, ułatwiając też późniejsze ich agregowanie na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

Artykuł powstał w ramach projektu: „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności – PROM”, realizowanego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji można znaleźć w artykule. Zapraszamy do lektury.

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

Seminarium naukowe: „Jak ograniczy ...

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe w formule on-line:   Jak ograniczyć marnotrawst [...]

V FORUM INNOWACYJNOŚCI „Bezpieczeńst ...

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki W [...]

PODSUMOWANIE IV FORUM INNOWACYJNOŚCI ...

5 marca 2021 r. odbyło się IV FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat wobec wyzwań XXI” pod hasłem "Polska drog [...]

IV FORUM INNOWACYJNOŚCI „Polska droga ...

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gosp [...]