Ustawienia

Wsparcie w ramach konkursu „Kompetencje dla Sektorów 2”

Zapraszamy do udziału  w projekcie nr POWR.02.21.00-00-RW81/21 pn. „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY: PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW SEKTORA ODZYSKU MATERIAŁOWEGO SUROWCÓW”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach II rundy konkursu „Kompetencje dla Sektorów 2”.

Termin realizacji:

Rozpoczęcie projektu – 01.06.2021 r.
Zakończenie projektu – 31.05.2023 r.

Operatorem projektu jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Krakowie.

Operator będzie rekrutował mikro-, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców działających w oparciu o wpis PKD: E.38 – Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców.

Łącznie Operator udzieli dofinansowania do kosztu usług szkoleniowych i doradczych do wysokości 6 676,38 zł (netto) na jednego pracownika.
Szacuje się, że kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo wyniesie około 12 536,35 zł (netto).

Planowana liczba osób do objęcia projektem wynosi 691 z 368 przedsiębiorstw

Do udziału w projekcie firmy będą mogły zgłaszać pracowników, którzy wpisują się w definicję pracownika o której mowa w art. 3 ustawy
z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy, tj.:

 •  Pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2),
 • Pracowników tymczasowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608),
 • Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy
  o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają
  w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy,
  z którym pozostaje w stosunku pracy,
 • Właściciela pełniącego funkcje kierownicze,
 • Wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie
   i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Przedsiębiorcy biorący udział we wsparciu w ramach projektu będą zobowiązani do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości usług szkoleniowych i/lub doradczych.

Główną formą wsparcia jest refundacja. Niemniej jednak, w okresie prowadzenia przez PARP działań mających na celu zwalczanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 przedsiębiorca biorący udział w projekcie mogą uzgodnić skorzystanie z alternatywnego sposobu rozliczenia usługi rozwojowej, na podstawie którego po zakończeniu usługi i otrzymaniu faktury od firmy szkoleniowej, przedsiębiorca zwróci się do Operatora z prośbą o wypłatę maksymalnie 50% kosztu usługi rozwojowej netto
 w formie zaliczki.

Aby wziąć udział w szkoleniach i doradztwie:

 • Należy zgłosić się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego który będzie  dostępny na stronie PARP (Upublicznienie formularza nastąpi najprawdopodobniej do 31 lipca 2021 r.),
 • Należy przekazać Operatorowi wymagane dokumenty (Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych przekazanych do wypełnienia na wskazany w nim adres e-mail),
 • Przedsiębiorca po pozytywnej weryfikacji określa potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji,
 • Przedsiębiorca samodzielnie lub przy wsparciu Operatora wybiera usługi rozwojowe, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR można wybrać usługi poza Bazą.

Usługi rozwojowe wspierające zdobycie kompetencji, kwalifikacji:

 • Planowanie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w oparciu o kompetencje,
 • Efektywne i asertywne komunikowanie się,
 • Motywowanie i radzenie sobie ze stresem,
 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej,
 • Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych,
 • Zarządzanie projektami w oparciu o metodyki zwinne i klasyczne,
 • Budowa konkurencyjności oraz promocja przedsiębiorstwa,
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z innymi podmiotami,
 • Wdrażanie w przedsiębiorstwie gospodarki odpadami idei gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • Programowanie i nadzorowanie procesu przetwarzania odpadów,
 • Obsługiwanie i monitorowanie procesu technologicznego,
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – uprawnienia elektryczne G1,
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci cieplnych i energetycznych – uprawnienia cieplne
  i energetyczne G2,
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych – uprawnienia gazowe G3,
 • Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
 • Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa gospodarki odpadami,
 • Monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych w realizacji procesów i zadań przedsiębiorstwa  gospodarki odpadami,
 • Efektywne funkcjonowanie i rozwój mikro przedsiębiorstwa gospodarki odpadami,
 • Posługiwanie się językiem obcym branżowym w mowie i piśmie,
 • Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia,
 • Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem, podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózka  jezdniowego, podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,
 • Obsługiwanie ładowarek jednonaczyniowych w klasie I.

Szczegółowy opis  zasad, na jakich udzielane będzie wsparcie dostępny jest pod adresem: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/153/Za.-11_Proces-udzielania-wsparcia_obowizuje-od-1.02.2021.pdf