Ustawienia

Uruchomienie strony Koncepcji Rozwoju Kraju 2050

W styczniu 2023 roku uruchomiona została nowa strona dotycząca Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 #KRK2050

Projekt pn. „Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050)” realizowany jest w nawiązaniu do znowelizowanej w 2020 roku Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a jego celem jest stworzenie ram dla długookresowego programowania i zarządzania polityką rozwoju kraju w oparciu o wiedzę naukową. 

W ramach przedsięwzięcia zidentyfikowaliśmy trendy mające wpływ na rozwój kraju, wypracowaliśmy wyzwania rozwojowe, przed którymi stoi Polska, opracowujemy scenariusze rozwoju kraju. W projekcie łączymy planowanie społeczno-gospodarcze z zagadnieniami środowiskowymi i przestrzennymi, a także wzmacniamy współpracę różnych środowisk w długookresowym programowaniu rozwoju kraju, realizując projekt w sposób partycypacyjny, przy zaangażowaniu różnych środowisk i partnerów społeczno-gospodarczych.

Odbiorcami wyników projektu będą przede wszystkim podmioty odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie polityk rozwoju – rząd i samorządy, ale każdy obywatel jest interesariuszem KRK2050.

Projekt finasowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych GOSPOSTRATEG i realizowany przez konsorcjum Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz IOŚ-PIB.

Strona projektu: https://krk2050.pl//