Ustawienia

Seminarium z cyklu „Jakość powietrza w Polsce”: Przestrzenne zróżnicowanie stężeń PM w aglomeracjach wrocławskiej i bydgoskiej, w świetle pomiarów mobilnych oraz danych z otwartej sieci pomiarowej Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL

Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu IOŚ-PIB zaprasza do udziału w seminarium, które odbędzie się 20 grudnia w godz. od 13:30 do 14:30

Podczas spotkania dr Tymoteusz Sawiński (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski) przestawi referat pt. „Przestrzenne zróżnicowanie stężeń PM w aglomeracjach wrocławskiej i bydgoskiej, w świetle pomiarów mobilnych oraz danych z otwartej sieci pomiarowej Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL”

Dołącz przy użyciu numeru spotkania
Numer spotkania (kod dostępu): 2741 633 8179
Hasło spotkania: ynJ3y9aG6us

Dołącz przy użyciu łącza do spotkania
LINK

Abstrakt

Informacja o przestrzennym zróżnicowaniu jakości powietrza na obszarze miast stanowi ważny aspekt badań nad ich środowiskiem. Zapotrzebowanie na taką informację artykułują również władze lokalne, służby oraz – przede wszystkim – mieszkańcy. Może ona zostać wykorzystana w badaniach nad uwarunkowaniami jakości powietrza w obszarach zurbanizowanych, ma również znaczenie aplikacyjne, związane z w zarządzaniem środowiskiem miejskim może również pełnić funkcje edukacyjne i informacyjne. W ramach zakończonego w roku 2017 projektu LIFE-APIS/PL oraz realizowanego obecnie projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL prowadzone są badania nad przestrzennym zróżnicowaniem stężeń pyłu zawieszonego na obszarze aglomeracji wrocławskiej i bydgoskiej. Do pomiarów wykorzystywana jest mobilna stacja pomiarowa na platformie samochodowej, wyposażona w urządzenia do pomiaru stężeń PM oraz do pomiaru parametrów tła meteorologicznego. Pomiary prowadzone są wzdłuż wybranych transektów, w określonych porach doby (przede wszystkim pomiary poranne, wieczorne i nocne), prędkość pomiarów 10 – 30 km/h, czas trwania – do 3 godzin, częstotliwość rejestracji 1 sek. Od kwietnia 2021 roku dodatkową informację o przestrzennym zróżnicowaniu stężeń PM dostarcza sieć pomiarowa, oparta o zaprojektowane w ramach Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL czujniki niskokosztowe. Składa się ona z 25 czujników działających na obszarze aglomeracji wrocławskiej i 15 – w obszarze aglomeracji bydgoskiej. Uzyskane wyniki pozwalają nie tylko identyfikować obszary miasta w których występują pogorszone warunki aerosanitarne, ale również określać typ przestrzennego zróżnicowania tych warunków. Dotychczasowe badania pozwoliły wydzielić dwie podstawowe sytuacje: typ „hot spot”, w którym oddziaływanie poszczególnych emitorów bądź ich grup ogranicza się do bezpośredniego otoczenia, oraz typ „hot area” w którym następuje stopniowa kumulacja zanieczyszczeń na danym obszarze, a oddziaływanie emitorów rozciąga się stopniowo na coraz większy obszar. Występowanie tych typów zmienności powiązane jest z panującą sytuacja meteorologiczną i zależy przede wszystkim od warunków termicznych, wiatrowych oraz stanu równowagi w granicznej warstwie atmosfery.

Autorzy

Tymoteusz Sawiński, Magdalena Korzystka-Muskała, Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Marek Kowalczyk, Joanna Kubicka, Paweł Porwisiak, Piotr Modzel

Link do wydarzenia na FB.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!