Ustawienia

PROJEKTY FUNDACJI EKOLOGICZNEJ „ZIELONA AKCJA”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z działalnością Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”

Projekt „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych  poprzez małą retencję oraz ochronę bioróżnorodności”

Od lipca 2017 r. do czerwca 2019 r. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” realizuje projekt pn. „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych  poprzez małą retencję oraz ochronę bioróżnorodności” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 
Celem głównym projektu jest  podniesienie wiedzy i integracja środowisk mających największy wpływ na działania w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych poprzez wykorzystanie małej retencji do odnowy zasobów wodnych  i przywracania równowagi środowiska przyrodniczego.
Projekt jest realizowany na terenie województw opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.  Skierowany jest do podmiotów szczebla wojewódzkiego odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą oraz ochronę bioróżnorodności oraz decydentów samorządowych, organizacji i społeczności lokalnych. Ma umożliwić współpracę, przekazywanie dobrych praktyk i mobilizować środowiska  do działań adaptacyjnych zarówno na szczeblu regionalnym jak i lokalnym.
Zaplanowane działania wykorzystują doświadczenia wypracowane w trakcie realizacji projektów p.n „ Mała retencja, duża sprawa”, „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” oraz „Wzmocnienie udziału społeczności lokalnych w decyzjach dotyczących adaptacji do zmian klimatu”.
Działania w ramach projektu:
  • Organizacja spotkań informacyjnych w 4 wymienionych województwach oraz szkolenia dla środowisk szczebla wojewódzkiego w celu określenia możliwości współpracy, planowania działań, gromadzenia i udostępniania dobrych praktyk w zakresie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności.
  • Przeprowadzenie 4 cykli szkoleniowych dla liderów małej retencji, którzy będą wspierali lokalne działania adaptacyjne w zakresie małej retencji oraz ochrony bioróżnorodności na terenie wymienionych województw.
  • Opracowanie rekomendacji adaptacyjnych przy udziale społeczności lokalnych dla 4 modelowych gmin oraz koncepcji rewitalizacji modelowych miejsc małej retencji /obszarów o dużej wartości przyrodniczej/. Upowszechnienie wypracowanych modeli.
  • Przeprowadzenie 4 regionalnych konferencji promujących dobre praktyki projektu oraz współpracę środowisk różnych szczebli przy rozwiazywaniu kwestii adaptacyjnych.
  • Upowszechnianie informacji o projekcie – wydanie broszur edukacyjnych, poradnika, materiałów promujących dobre praktyki, prowadzenie strony internetowej, FB.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.malaretencja.pl.
 
Ponadto na stronach: www.pszczoly.zielonaakcja.pl/zadrzewienia, www.malaretencja.pl zamieszczone są materiały dla osób, które zainteresowane są zadrzewianiem i zwiększeniem zdolności retencyjnych terenów rolniczych, a także ochroną walorów przyrodniczych i krajobrazowych w swoim regionie i przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatycznym.