Ustawienia

Podsumowanie konferencji on-line pt. „Reform of the MSR and its impact on the EU ETS & EUA prices”

W dniu 10 marca 2022 r. odbyła się współorganizowana przez zespół CAKE/KOBiZE oraz Stałe Przedstawicielstwo Polski przy UE  konferencja on-line pt. „Reform of the MSR and its impact on the EU ETS & EUA prices”. Głównym celem wydarzenia była dyskusja nad przyszłym kształtem mechanizmu rezerwy stabilności rynkowej (MSR) oraz kształtowania się przyszłych cen uprawnień do emisji EU ETS.

Spotkanie otworzył Arkadiusz Pluciński Zastępca Stałego Przedstawiciela RP oraz 
Robert Jeszke, Kierownik Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych w KOBiZE.

Moderator wydarzenia: Federica di Sario –  portal Carbon Pulse

Wśród prelegentów znaleźli się:

 • Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • Maciej Pyrka – ekspert ds. modelowania w CAKE, KOBiZE
 • Bernadett Papp – Vertis Environmental Finance
 • Jos Delbeke – European University Institute, EIB Chair on Climate Change Policy and International Carbon Markets

Prezentacja wprowadzająca pt. Reforma Rezerwy Stabilności Rynkowej (MSR) w pakiecie „Fit for 55” (przedstawia kilka opcji zaprojektowania mechanizmu MSR zapewniających realizację celu redukcyjnego UE na 2030 r., co jest niezwykle istotne w kontekście rewizji tego mechanizmu).

Główne  wyniki analizy CAKE dotyczących MSR:

 • Przedłużenie obecnego 24% poziomu „intake rate” do 2030 r. skutkowałoby znacznie szybszym zmniejszeniem podaży uprawnień
  w systemie poprzez zwiększenie transferów EUA do MSR i przyspieszenie redukcji emisji do 2025 r.
 • We wszystkich scenariuszach dotyczących wprowadzenia mechanizmu MSR, UE wypełni swój cel redukcyjny na 2030 r.
  (61% redukcji w 2030 r. w porównaniu z 2005 r.).
 • Wdrożenie pakietu „Fit for 55” zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej spowodowałoby wzrost ceny EUA do ok.130 EUR w 2030 r.
  (w scenariuszu średnich cen).
 • Wzrost ceny EUA w 2030 r. będzie miało poważne skutki, które zostaną odzwierciedlone we wzroście kosztów wytwarzania energii z paliw kopalnych oraz wzroście cen produkcji w sektorach energetycznym i sektorach energochłonnych w UE.

Analiza CAKE dotycząca reformy rezerwy MSR w kontekście Fit for 55.

Najważniejsze wnioski ze spotkania dotyczyły m.in.:

 • Konsekwencją ataku Rosji na Ukrainę  będzie szybko rosnąca niezależność Europy od gazu ziemnego, którego 40% importu do UE pochodzi
  z Rosji;
 • Wzrost cen uprawnień EUA powinien być wspierany przez wciąż silne fundamenty rynku CO2, wynikające z przyjętych bardzo ambitnych celów klimatycznych i znaczącego ograniczenia podaży uprawnień w przyszłości.
 • Refleksję nad kształtem reformy EU ETS należy rozpatrywać całościowo, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze Europy;
 • W bardzo trudnej sytuacji obecnie znajduje się branża przemysłu, której bardzo trudno jest podejmować decyzję na temat inwestycji
  (co zajmuje lata) przy takiej zmienności cen na rynku uprawnień EUA.
 • Istnieje potrzeba reformy mechanizmu w ramach art. 29a dyrektywy EU ETS, który ma służyć, jako narzędzie ochrony rynku. Należy doprecyzować brzmienie tego artykułu, aby nie pozostawiało pola do nadinterpretacji. Ponadto art. 29a powinien być automatyczny
  i bardziej responsywny na zmieniającą się sytuację rynkową (szybciej reagować).
 • Dowodem na to, że rezerwa MSR działa pokazują liczby – nadwyżka uprawnień na rynku spada. Można też zaobserwować sytuację,
  że wraz z rosnącymi cenami od momentu wprowadzenia MSR, instytucje zaczęły zastanawiać się nad nowymi technologiami.
 • Zdaniem Bernadett Papp przy projektowaniu narzędzi rynkowych takich jak rezerwa MSR, należy brać pod uwagę ceny uprawnień,
  które powinny być akceptowalne dla uczestników.
 • Jos Delbeke zwrócił uwagę na konieczność stosowania odpowiedniego nazewnictwa w kontekście niektórych elementów MSR – nie należy mylić słowa “invalidation” (unieważnienie) ze słowem “cancelled” (anulowanie).  Uprawnienia w ramach “invalidation mechanism” automatycznie nie znikają, ponieważ są odłożone na specjalnym koncie w rejestrze EU ETS (znajdują się w “uśpieniu”).

Szczegóły wydarzenia dostępne na stronie Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych.