Ustawienia

Nowy podział fizycznogeograficzny Polski

 

Przy udziale pracowników Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego – dr Jana Borzyszkowskiego, mgr inż. Małgorzaty Bidłasik i mgr inż. Izabeli Grzegorczyk – powstała nowa mapa podziału fizycznogeograficznego Polski. Mapa powstała w odpowiedzi na potrzebę dostosowania przebiegu granic do bardziej szczegółowych opracowań w większych skalach, w tym nowego narzędzia ochrony krajobrazu, jakim jest audyt krajobrazowy.

Efektem współpracy interdyscyplinarnego zespołu naukowego pod kierunkiem prof. Jerzego Solona z IGiPZ PAN jest zweryfikowany i zaktualizowany podział fizycznogeograficzny Polski, przedstawiony w artykule „Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data” na łamach czasopisma ”Geographia Polonica”.
Celem pracy było uszczegółowienie i doprecyzowanie przebiegu granic jednostek podziału fizycznogeograficznego Polski do skali 1:50 000, co wiązało się z analizą przestrzennego zróżnicowania środowiska oraz zebraniem opracowań z różnych ośrodków naukowych w spójną całość. Nowe granice zostały opracowane w oparciu o aktualne dane przestrzenne naszego kraju, w tym dane geologiczne, geomorfologiczne i wysokościowe. Koordynatorem prac od strony GIS między ośrodkami naukowymi był dr Jan Borzyszkowski z IOŚ-PIB.
Podstawową różnicą w stosunku do poprzedniej wersji regionalizacji fizycznogeograficznej Polski wg Kondrackiego jest zmiana liczby mezoregionów z 316 do 344. Przedstawione w opracowaniu zmiany obejmowały zarówno nieznaczne przesunięcia granic, podziały dużych mezoregionów na kilka mniejszych oraz tworzenie zupełnie nowych mezoregionów na pograniczu istniejących.
Aktualne granice mezoregionów są prezentowane w Geoserwisie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem geoserwis.gdos.gov.pl. Pełny tekst artykułu wraz z mapą mezoregionów jest dostępny na stronie www.geographiapolonica.pl. Możliwe jest również pobranie danych przestrzennych w formacie ZIP ze strony czasopisma.
Zachęcamy do korzystania z nowych danych przestrzennych w Państwa opracowaniach.