Ustawienia

LIX (Pięćdziesiąte dziewiąte) badania biegłości z zakresu pomiarów hałasu w środowisku

Organizator programu

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa
Zakład Akustyki Środowiska
Dane kontaktowe organizatora:
ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa
tel.: 22 37 50 600 (centrala), e-mail: bh@ios.edu.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Koordynator programów badania biegłości: mgr inż. Patrycja Chacińska (bh@ios.edu.pl)
Obserwatorzy: pracownicy Zakładu Akustyki Środowiska
Konsultanci techniczni/doradcy: Specjaliści z zakresu badań akustycznych i/lub analiz statystycznych

Cel i ogólne zasady realizacji badań biegłości (PT) hałasu w Środowisku w roku 2022:
Podstawowym celem badań biegłości jest w zakresie szczegółowym:

 • potwierdzenie biegłości i wykazanie kompetencji zespołów pomiarowych Laboratoriów wykonujących badania hałasu w środowisku ogólnym, wyrażonych dokładnością wykonywanych pomiarów w odniesieniu do rezultatów uzyskanych przez inne laboratoria oraz wymagań stawianych przez dokumenty normatywne (metodyki referencyjne, normy), a także potwierdzenie poprawności oszacowania niepewności wyników,
 • umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności, wiedzy i działania stosowanej własnej aparatury pomiarowej w rzeczywistych warunkach topograficznych i panujących warunkach meteorologicznych dla zróżnicowanej emisji i imisji poziomów dźwięku,
 • przygotowanie uczestników badania do realizacji zadań wynikających z wdrożonego i utrzymywanego systemu zarządzania, w szczególności w zakresie terenowych badań akustycznych i/lub do monitorowania ważności kontroli jakości prowadzonych badań,
 • sprawdzenie stosowania przez laboratoria standardowej i obowiązującej metodologii zapewniającej zdolność do spełnienia powtarzalności i odtwarzalności metody badawczej,
 • porównanie stosowanych przez laboratoria wewnętrznych programów zapewnienia ważności wyników, przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem,
 • rzeczywista praktyka w zakresie techniki pomiaru, rejestracji sygnałów akustycznych oraz prowadzenia zapisów technicznych w badaniach terenowych umożliwiających odtworzenia warunków wpływających na wyniki i ich niepewność.

Zakres Badań/Programy Badań Biegłości
Poszczególne programy badań biegłości będą prowadzone zgodnie z następującymi metodami:

 • Program ZAŚ1: Pomiary na poligonie hałasu instalacyjnego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Załącznik nr 7 – Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1710 z późn. zm.).
 • Program ZAŚ2: Pomiary poziomu mocy akustycznej urządzenia – zgodnie z PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka -Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk,
 • Program ZAŚ3: Pomiary na poligonie hałasu komunikacyjnego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824).

System zarządzania organizatora

Zakład Akustyki Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie zorganizuje badania biegłości zgodnie z wymaganiami wdrożonego systemu zarządzania spełniającego wymagania PN-EN ISO/IEC 17043. Niezbędne do organizacji PT/ILC polityki i procedury postępowania zostały udokumentowane w aktualnym wydaniu „Księgi Jakości Organizacja badań biegłości”. Ponadto w obszarze badawczym obejmującym metody realizowane na poszczególnych poligonach pomiarowych ZAŚ posiada wdrożony system zarządzania spełniający wymagania normy EN ISO/IEC 17025 (Certyfikat Akredytacji nr AB 338). Aktualny zakres akredytacji dostępny jest na stronach internetowych IOŚ-PIB oraz PCA. Zakres udzielonej akredytacji nie obejmuje organizowania badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych.

Uczestnicy badań biegłości

Organizowane badania biegłości mają charakter otwarty.Uczestnikiem poszczególnych programów PT może być każde laboratorium badawcze (akredytowane lub zmierzające do akredytacji), które wykonuje pomiary hałasu w środowisku zgodnie z określonymi metodami.

Warunki uczestnictwa:

 • W badaniach biegłości będą uczestniczyć Laboratoria, które prześlą maksymalnie na 10 dni przed ich rozpoczęciem wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa (Załącznik nr 1 do Programu LIX badań biegłości) wraz z Listą Obecności (Załącznik nr 2 do Programu LIX badań biegłości) podpisaną indywidualnie przez każdego wykonawcę pomiarów. Kartę Zgłoszenia wraz z Listą Obecności należy przesłać pocztą elektroniczną (skan) na adres: bh@ios.edu.pl, lub pisemnie na adres podany w punkcie 1. Przystąpienie do uczestnictwa w porównaniach poprzez wypełnienie i podpisanie Karty zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków organizacji badań biegłości oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zostanie wysłane na podany w karcie zgłoszenia adres mailowy, na około 5 dni przed planowanym terminem badań.
 • Minimalna ilość uczestników niezbędna do przeprowadzenia poszczególnych programów PT – 8.
 • W związku z tym, że przebieg poszczególnych sesji pomiarowych w decydującym stopniu zależy od warunków pogodowych, bardzo prosimy o liczenie się z ewentualnością korekty terminu wykonywania badań. W szczególności prosimy rezerwować hotel z możliwością odwołania lub przesunięcia rezerwacji. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych realizacja badań biegłości może zostać przeniesiona do pomieszczeń IOŚ-PIB, gdzie zostaną zaaranżowane poligony badawcze.
 • Uczestnicy badań biegłości są zobowiązani do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestnictwa w badaniach biegłości przez administratora, którym jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00 – 548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034, NIP5250007307 REGON001240700. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.

Organizacja Badań
Planowane jest przeprowadzenie badań biegłości w terminie 23 – 24 listopada 2022 r.

W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej do realizacji programu badań biegłości liczby uczestników, powyższy termin może ulec zmianie. W takim przypadku zostanie wyznaczony termin rezerwowy.

Decyzja o terminie przeprowadzenia poszczególnych programów badań, będzie podejmowana każdorazowo przez organizatora badań, o czym zostaną poinformowani uczestnicy badań pocztą elektroniczną.

Badania będą rozpoczynać się pierwszego dnia o godz. 9:00 a kończyć w godzinach popołudniowych lub wieczornych. W drugim dniu badania mogą być opcjonalnie kontynuowane w zależności od liczby zgłoszonych uczestników. Szczegółowy plan badań na poszczególnych poligonach zostanie ustalony po zamknięciu listy uczestników badań.

Przed rozpoczęciem zajęć, uczestnicy otrzymają swój numer kodowy, którym posługiwać się będą dla zachowania poufności i jedynie w ten sposób (kodem) podpisywać dokumenty z przeprowadzonych badań.

Badania biegłości – badania hałasu w środowisku w oparciu o porównania międzylaboratoryjne, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości, odbywać się będą na 3 poligonach:

 • na poligonie pomiarowym hałasu przemysłowego (ZAŚ 1),
 • na poligonie pomiaru mocy akustycznej urządzenia (ZAŚ 2),
 • na poligonie pomiarowym hałasu komunikacyjnego (ZAŚ 3).

Do każdego poligonu badawczego zostanie przyporządkowany 1 obserwator. Obserwatorzy będą nadzorować wykonywanie badań na danym poligonie, kontrolować warunki pracy źródła hałasu
i warunki atmosferyczne. Będą również podpisywać i kopiować protokoły pomiarowe zawierające wyniki pomiarów uzyskane w trakcie realizacji poszczególnych programów tak, aby zapobiec zmowie i fałszowaniu wyników przez Uczestników.

Uczestnicy badań są zobowiązani do przywiezienia własnego sprzętu pomiarowego wyposażonego w aktualne świadectwa wzorcowania przyrządów. Kontrola świadectw wzorcowania odbędzie się na spotkaniu wprowadzającym.

Koszty uczestnictwa:
Koszty uczestnictwa (dla badań otwartych koszty nie obejmują noclegów) jednego laboratorium:

 • Udział w jednym programie – 800 zł netto,
 • Udział w dwóch programach – 1100 zł netto,
 • Udział w trzech programach – 1400 zł netto
  + podatek VAT 23%.

W przypadku udziału dwóch laboratoriów (zespołów pomiarowych) z jednego przedsiębiorstwa koszt udziału w jednym programie wynosi łącznie 1400 zł netto, w dwóch programach 1900 zł netto, a w trzech programach 2400 zł netto.

Dla większej grupy uczestników cena ustalana jest indywidualnie.

Należność za badania biegłości prosimy przekazać przed ich rozpoczęciem na konto IOŚ – PIB numer: 04 1240 6247 1111 0000 4979 9334 prowadzone przez Bank Pekao S.A.

Uwaga:
W związku z epidemią koronawirusa podczas badań biegłości będzie konieczność stosowania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa tj.:

 • zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy osobami,
 • noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa,
 • dezynfekcji rąk.

W celu wyeliminowania potencjalnie chorych, wszystkim osobom wchodzącym na teren IOŚ-PIB zostanie zmierzona temperatura ciała. Organizator zwraca się również z prośbą, aby osoby z objawami przeziębienia (kaszel, katar, gorączka) nie uczestniczyły w badaniach biegłości.

KARTA UCZESTNICTWA

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM