Ustawienia

LIII BADANIA BIEGŁOŚCI Z ZAKRESU POMIARÓW HAŁASU

Zakład Akustyki Środowiska IOŚ-PIB przedstawia program LIII (pięćdziesiątych trzecich) BADAŃ BIEGŁOŚCI (PT) z zakresu pomiarów hałasu w środowisku w oparciu o wymagania PN-EN ISO/IEC 17043:2011 OCENA ZGODNOŚCI – OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI

Badania będą przeprowadzone w terminie: 9 – 10 października 2019 r. Badania będą rozpoczynać się w dniu 9 października 2019 r. o godz. 9:30 a kończyć w godzinach popołudniowych. W dniu 10 października badania mogą być opcjonalnie kontynuowane w zależności od liczby zgłoszonych uczestników.
W trakcie badań planowane jest krótkie konwersatorium poświęcone omówieniu zmian wymagań w ocenie kompetencji laboratoriów wykonujących badania akustyczne w środowisku ogólnym, wynikających z nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Szczegółowy plan badań na poszczególnych poligonach zostanie ustalony po zamknięciu listy uczestników badań.

Podstawowym celem badań biegłości jest w zakresie szczegółowym:

 • potwierdzenie biegłości i wykazanie kompetencji zespołów pomiarowych Laboratoriów wykonujących badania hałasu w środowisku ogólnym, wyrażonych dokładnością wykonywanych pomiarów w odniesieniu do rezultatów uzyskanych przez inne laboratoria oraz wymagań stawianych przez dokumenty normatywne (metodyki referencyjne, normy), a także potwierdzenie poprawności oszacowania niepewności wyników.
  oraz
 • umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności, wiedzy i działania stosowanej własnej aparatury pomiarowej w rzeczywistych warunkach topograficznych i panujących warunkach meteorologicznych dla zróżnicowanej emisji i imisji poziomów dźwięku,
 • przygotowanie uczestników badania do realizacji zadań wypracowania lub utrzymania systemu zarządzania w zakresie terenowych badań akustycznych albo do kontroli jakości prowadzonych badań,
 • sprawdzenie stosowania przez laboratoria standardowej i obowiązującej metodologii zapewniającej zdolność do spełnienia powtarzalności i odtwarzalności metody badawczej,
 • porównanie stosowanych przez laboratoria wewnętrznych programów kontroli jakości, przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem,
 • rzeczywista praktyka w zakresie techniki pomiaru, rejestracji i dokumentacji komputerowej, tworząca system jakości w akustycznych badaniach terenowych.
 • zilustrowanie dokładności badań osiąganych w grupie laboratoriów biorących udział w porównaniach międzylaboratoryjnych.

Poszczególne programy badań biegłości będą prowadzone zgodnie z następującymi metodami:

 • Program ZAŚ1: Pomiary na poligonie hałasu instalacyjnego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Załącznik nr 7 – Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku
  pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego (Dz.U. z 2014 r, poz. 1542 z pózn. zm.).
 • Program ZAŚ2: Pomiary poziomu mocy akustycznej urządzenia – zgodnie z PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka — Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego — Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.
 • Program ZAŚ3: Pomiary na poligonie hałasu komunikacyjnego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011  nr 140 poz. 824).

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE