Ustawienia

Konferencja online „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym”

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Partnerami:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Instytutem Nauk Prawnych PAN mają zaszczyt zaprosić na konferencję online:

„Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym”

20 stycznia 2021 r., godz. 9:00

Konferencja realizowana jest w ramach  projektu pt. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem konferencji jest wymiana poglądów przedstawicieli nauki, prawników-praktyków, przedstawicieli organów administracji publicznej, ekspertów zajmujących się zmianami klimatu i przedstawicieli różnych sektorów gospodarki na temat regulacji prawnych związanych ze zmianami klimatu. Zakres merytoryczny konferencji obejmować będzie zagadnienia dotyczące:

  • kształtowania polityki w zakresie zmian klimatu oraz uwarunkowań (zarówno prawnych, jak i pozaprawnych) działań podejmowanych w obszarze zmian klimatu – na szczeblu unijnym oraz krajowym;
  • tworzenia, stosowania i egzekwowania prawa zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu na różnych szczeblach – na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym;
  • materialnego prawa zmian klimatu (mitygacja, adaptacja, przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych).

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Klimatu i Środowiska.

Program konferencji zakłada panele równoległe w sesji III.

Rejestracja uczestnictwa odbywa się za pośrednictwem poniższych formularzy zgłoszeniowych:

Udział w konferencji jest bezpłatny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!