Ustawienia

IOŚ-PIB stworzy bazę informacji nt. urządzeń grzewczych

Miło nam poinformować, że 31 lipca 2019 r. miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a IOŚ-PIB na realizację bazy informacji na temat urządzeń grzewczych, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Umowę na realizację prac podpisali Dyrektor IOŚ-PIB, dr inż. Krystian Szczepański oraz Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW Marek Ryszka. Działanie będzie finansowane poprzez  program priorytetowy NFOŚiGW Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska – ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych.
Dzięki pozyskanym środkom IOŚ-PIB stworzy bazę danych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe a także, co jest szczególnie ważne, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, na zakup i montaż których będzie można uzyskać wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze. Uporządkowane i na bieżąco aktualizowane dane będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych na terenie całego kraju. W rezultacie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz samorządy  uczestniczące w Programie, nie będą musiały tworzyć oddzielnych zestawień. Przyczyni się to do ułatwienia składania, a następnie rozpatrywania przedkładanych wniosków. Dostępność bazy urządzeń pomoże także w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych przez wnioskodawców i pozwoli im  na szybkie  porównanie parametrów energetyczno – emisyjnych urządzeń planowanych do zakupu.
„Umowa pozwoli beneficjentom z programu Czyste Powietrze na łatwiejszy dostęp do sprawdzonych urządzeń grzewczych, zaopatrzonych w certyfikaty, spełniających normy ekologiczne. Będą oni mogli swobodnie i bez czasochłonnych poszukiwań wybrać odpowiednią aparaturę grzewczą, a to z pewnością pomoże też przyspieszyć kompletowanie danych wymaganych przy przystępowaniu do programu” podkreśla Dyrektor IOŚ-PIB, Krystian Szczepański
Zadanie będzie realizowane do końca 2021 roku.

[masterslider id=”12″]