Ustawienia

Informacja w sprawie budowy przy ul. Kolektorskiej w Warszawie

W związku z pojawiającymi się informacjami w sprawie budowy budynku laboratoryjno – badawczego przy ul. Kolektorskiej w Warszawie, Instytut Ochrony Środowiska przekazuje następujące informacje.

Instytut posiada działkę w Warszawie przy ul. Kolektorskiej 4, która jest zabudowana  budynkiem laboratorium i innymi konstrukcjami nieczynnej oczyszczalni ścieków. Działka ta, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego na cele nauki, położona jest poza parkiem Kaskada. Z uwagi na brak odpowiednich warunków do prowadzenia badań z zakresu ochrony środowiska, Instytut kilka lat temu przedstawił projekt budowy budynku laboratoryjno – badawczego, który po pewnych korektach, dostosowujących do istniejących warunków, może być podstawą rozpoczęcia budowy. Projekt nowego energooszczędnego obiektu z funkcjami nauki, wykorzystującego liczne odnawialne źródła energii, jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu dotyczącymi naszej działki leżącej poza Parkiem Kaskada. Przewiduje on budowę jednego budynku z ok. 1500 m2 powierzchni tzw. użytkowej do pracy dla ok. 90 pracowników nauki, z których ok. 40 pracuje już w istniejącym budynku laboratoryjnym w warunkach wymagających poprawy.

Instytut nie planuje oraz nie ma żadnej możliwości budowy budynku w parku Kaskada, a przedmiotowy projekt przewiduje jedynie budowę w tej części działki, która jest najdalej położona od parku, przy czym trzeba zaznaczyć, że wiele budynków znajduje się obecnie znacznie bliżej parku. Projektowany budynek nie wpłynie na natężenie ruchu przy ul. Trószyńskiego, ponieważ będzie w nim pracowało niewiele więcej pracowników nauki niż obecnie, a dodatkowo Instytut promuje wśród swoich pracowników korzystanie z komunikacji miejskiej dobrze dostępnej w tym miejscu. Likwidacja budowli i podziemnych konstrukcji niedoszłej oczyszczalni ścieków oraz planowana budowa i nowe zagospodarowanie terenu nie tylko nie zakłócą charakteru dzielnicy, ale wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo i estetykę tej jej części.

O ile Instytut podejmie się przedmiotowej budowy, zakłada następujące działania:

  • zmiany w projekcie dodatkowo ograniczające jego wpływ na środowisko i zapewniające wysokie standardy środowiskowe,
  • zagospodarowanie terenu przewidujące aspekty adaptacji do zmian klimatu, otwarcie się na sąsiadujący Park i udostępnienie terenu Instytutu dla mieszkańców Warszawy,
  • organizację budowy zakładającą maksymalne ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich działek oraz konsultacje z nimi w zakresie harmonogramu prac,
  • prowadzenie działalności popularnonaukowej w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem okolicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych,
  • współpracę z władzami gminy w zakresie badania stanu środowiska oraz możliwości jego poprawy, w tym m.in. w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby.

Podsumowując, Instytut dołoży wszelkich starań, aby ewentualny obiekt był zrealizowany z poszanowaniem najwyższych standardów środowiskowych z uwzględnieniem aspektów adaptacyjnych i minimalizując ewentualne uciążliwości.