Ustawienia

EcoMentor

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

MENTORING W SEKTORZE EKO-PRZEMYSŁU

23.X.2018

W dniu 23 października 2018 r. Instytut Ochrony Środowiska – PIB wraz z Instytutem Technologii Eksploatacji – PIB, organizuje bezpłatną konferencję kończącą 2 letni projekt EcoMentor:  „Wdrażanie modelu certyfikacji mentorów w sektorze eko-przemysłu” współfinansowany z programu Erasmus+.

Konferencja pt. „Mentoring w sektorze eko-przemysłu” odbędzie się w godzinach 10-16,
w Centrum Konferencyjnym KOPERNIKA, ul. Kopernika 30 w Warszawie.

Tematyka  konferencji obejmuje zagadnienia mentoringu, które zostaną omówione przez znane autorytety: dr Małgorzatę Sidor-Rządkowską i dr Ewę Jastrzębską oraz walidacji i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, które zostaną omówione przez specjalistów z Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) Dianę Stankiewicz oraz Michała Nowakowskiego.

Podczas Konferencji  zostaną również zaprezentowane rezultaty projektu EcoMentor, w tym program szkoleniowy dla mentorów, program certyfikacji oraz platforma szkoleniowa Moodle.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie:

http://www.ecomentor.ios.edu.pl

 

W imieniu IOŚ-PIB oraz Partnerów projektu EcoMentor chciałbym serdecznie zaprosić Państwa na naszą konferencję.

Z poważaniem

Paweł Wowkonowicz
Koordynator projektu EcoMentor

pawel.wowkonowicz@ios.edu.pl

Agenda

Prelegenci

Kliknij, aby przejść do formularza rejestracyjnego

 

Osoba kontaktowa: Bożena Kornatowska
email: bozena.kornatowska@ios.edu.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „IOŚ-PIB”) jak Administrator danych osobowych, informuje:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor.
II. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl, tel. 22 3750593, IOŚ-PIB, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa.
Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem uczestnictwa w Konferencji i jest konieczne do zarządzania procesem rejestracji uczestników Konferencji, a także prowadzenia sprawozdawczości z Konferencji.
III. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji uczestników i prowadzenia sprawozdawczości, o której mowa powyżej na podstawie Państwa zgody.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konferencji.
IV. Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane tj. imię, nazwisko, adres e-mail, tytuł naukowy, telefon kontaktowy, instytucja/ organizacja, adres instytucji/ organizacji (o ile zostaną oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą).
VI. Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych: FRSE – Narodowa Agencja programu Erasmus+, działająca w imieniu Komisji Europejskiej: FRSE, ul. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.
VII. Administrator informuje, że nie zamierza przekazać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej.
VIII. Dane osobowe będą przechowywane do: zakończenia okresu trwałości Projektu.
IX. Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
2. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
X. Administrator informuje, że w zakresie Państwa danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.