Ustawienia

XYLOPOLIS

CEL
PROJEKTU

Do celów projektu należy m.in. wykreowanie podczas Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju wizerunku Polski jako kraju skutecznie łączącego elementy ochrony środowiska z pozostałymi filarami zrównoważonego rozwoju, tj. rozwojem ekonomicznym i rozwojem społecznym oraz dziedzictwem kulturowym, a także wypromowanie polskich osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności: ochrony różnorodności biologicznej, zrównoważonej gospodarki leśnej i łowieckiej, ekoinnowacji.

GRUPA
DOCELOWA

 • Ogół społeczeństwa
 • Młodzież oraz studenci

ZAKRES
PROJEKTU

 • Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
 • Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży
 • Aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska
  i zrównoważonego rozwoju


FINANSOWANIE

 • Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PARTNERZY
PROJEKTU

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Politechnika Białostocka
 • Fundacja Grupy Unibep Unitalent
 • Uniwersytet w Białymstoku

CZAS
REALIZACJI

wrzesień 2019 – grudzień 2021

STRONA WWW