Ustawienia

 • Home
 • Offer
 • Department of Environmental Strategies

Department of Environmental Strategies

Zakład Strategii Środowiskowych zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami działań służących realizacji globalnych, długofalowych celów w dziedzinie środowiska. Jednostka realizuje także zadania, które maja na celu zapewnienie naukowego i technicznego wsparcia dla krajowych strategii z obszarów energetyki i ciepłownictwa. Ponadto specjaliści oraz eksperci zatrudnieni w zakładzie, wykonują szereg kampanii edukacyjno-informacyjnych, analizy i bazy danych, wspierające działania, których celem jest redukcja emisji zanieczyszczeń z sektora bytowo-komunalnego, tzw. niska emisja.

Pracownicy
prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
mgr inż. Krzysztof Melka
mgr inż. Piotr Zacharski
mgr Paulina Kościelska
mgr Marta Lis – Kozłowska
inż. Patrycja Walędzik

Kontakt
Zakład Strategii Środowiskowych IOŚ-PIB
ul. Krucza 5/11 D
00-548 Warszawa
tel.: 22 37 50 614 lub 615

ZAKRES DZIAŁAŃ

 • prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, usługowo-badawczych, doradczych i studialnych w zakresie:
  • systemów i instrumentów ekonomicznej stymulacji gospodarki, mających na celu poprawę jakości środowiska i zarządzania środowiskowego
  • analizowania stanu i prognozowania zmian zanieczyszczenia środowiska
  • ocen zagrożeń dla środowiska i strat powodowanych jego zanieczyszczeniem
  • metodyk i oceny ekonomicznej skutków zanieczyszczeń środowiskowych
  • oceny efektywności podejmowanych działań w ochronie środowiska pod kątem osiągania celów strategicznych
  • analiz cyklu życia (LCA) w ocenie produktów, technologii oraz wyznaczanie śladu węglowego
  • analizy ekonomiczne i prawne z zakresu ochrony środowiska (pozwolenia zintegrowane, odstępstwa od BAT-AELs, standardy emisyjne, EU ETS – CO2)
  • standardy, normy i wskaźniki jakości środowiska oraz emisji zanieczyszczeń (LCP, MCP, IED i inne)
 • koordynacja działań i przygotowywanie opracowań dokumentów strategicznych w obszarze ochrony środowiska
 • opracowywanie ekspertyz i opinii w obszarach zainteresowania Zakładu
 • pełnienie funkcji kompleksowego doradcy ds. ochrony środowiska
 • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych na potrzeby praktyki

WYBRANE PRACE

„Analiza środowiskowa pracy źródła wytwórczego energii elektrycznej w Elblągu.”
Autorzy: Krzysztof Melka, Piotr Zacharski, Michał Chędożko

„Planowane regulacje w zakresie emisji środowiskowych w aspekcie źródła BB20 w Elblągu z uwzględnieniem planów związanych z certyfikacją biomasy i ograniczeniami odległościowymi dla jej transportu.”
Autorzy: Krzysztof Melka, Piotr Zacharski, Michał Chędożko

„Wytyczne dla administracji i innych interesariuszy z zakresu śladu węglowego oraz dobrych praktyk do stosowania LCA w prawie zamówień publicznych w tzw. „zielonych zamówieniach publicznych”
Autorzy: Zdzisław Chłopek, Joanna Jakubiak-Lasocka, Jakub Lasocki, Wojciech Kozłowski, Michał Chędożko, Paulina Kościelska, Piotr Zacharski

„Ocena przyczynowo skutkowa działań adaptacyjnych do zmian klimatu w  powiązaniu z ochroną powietrza atmosferycznego i redukcją emisji na wybranym obszarze.”
Autorzy: dr inż. Krystian Szczepański, Krzysztof Melka, Piotr Zacharski, Michał Chędożko

„Ocena korzyści środowiskowych związanych z dostosowaniem instalacji przemysłowych do granicznych wielkości emisyjnych do wód, wynikających z Konkluzji BAT” 
Autorzy: Krzysztof Iskra, Michał Chędożko, Maciej Cygler, Łukasz Krawczyk, Damian Panasiuk, Jan Maciej Miodoński, Piotr Zacharski

„Ocena działań dostosowawczych najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania w obszarze  ochrony powietrza atmosferycznego,  redukcji emisji i jakości środowiska na przykładzie wybranej instalacji LCP (Large Combustion Plant) opalanej węglem kamiennym – ETAP I” 
Autorzy: Krzysztof Melka, Piotr Zacharski, Michał Chędożko

„Ocena działań dostosowawczych najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania w obszarze  ochrony powietrza atmosferycznego,  redukcji emisji i jakości środowiska na przykładzie wybranej instalacji LCP (Large Combustion Plant) opalanej węglem kamiennym – ETAP II” 
Autorzy: Krzysztof Melka, Janusz Lewandowski

„Wrażliwość sektora energetycznego na zmiany klimatu, adaptacja sektora.”
Autorzy: Piotr Zacharski, Michał Chędożko

„Możliwości wykorzystania niskotemperaturowych wód geotermalnych do celów ciepłowniczych w Polsce.”
Praca zbiorowa pod kierownictwem dr hab. inż. Wiesław Bujakowski , prof. IGSMiE PAN, koordynator pracy Piotr Zacharski