Ustawienia

Review process

Zasady przygotowania do druku i recenzowania prac naukowych publikowanych w czasopiśmie naukowym „Environmental Protection and Natural Resources”

Czasopismo „Environmental Protection and Natural Resources” jest opracowywane i wydawane przez Instytut Ochrony Środowiska–Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie, ul. Krucza 5/11d. Publikowane są w nim prace naukowe oryginalne i przeglądowe z zakresu szerokorozumianej ochrony środowiska. Interdyscyplinarne prace, opracowane przez specjalistów z różnych dziedzin, prezentują wzajemne związki zachodzące między reakcjami i procesami w środowisku, zarówno naturalne, jak i powodowane przez człowieka. Prace te dotyczą również zagadnień oraz problemów społeczno-ekonomicznych i technicznych, występujących na terenie Unii Europejskiej, ale także regionalnych, krajowych i lokalnych, w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

 1. Publikacje powinny być opracowane zgodnie z zasadami rzetelności naukowej. Autorzy prezentując w sposób jasny, rzetelny i uczciwy rezultaty pracy przeciwdziałają zjawisku „ghostwriting” i „guest authorship”.
 2. Rada Redakcyjna czasopisma ocenia nadesłane prace do publikacji biorąc pod uwagę zgodność tematyki pracy z profilem czasopisma i dokonuje wyboru recenzentów, m.in. spośród wskazanych przez autorów zakwalifikowanych do druku tekstów. Przesłany tekst sprawdzany jest pod względem opracowania zgodnie z zamieszczonymi w „Environmental Protection and Natural Resources” wskazówkami dla autorów prac zgłoszonych do opublikowania w czasopiśmie. W razie stwierdzenia niedociągnięć artykuł zwracany jest autorowi do uzupełnienia. Po uzupełnieniu przez autora przekazuje artykuł recenzentowi z prośbą o przygotowanie w uzgodnionym terminie opinii wydawniczej. W IOŚ-PIB przyjęto anonimowy tryb opracowywania recenzji prac zgłoszonych do opublikowania w czasopiśmie.
 3. Recenzja powinna zawierać:
  1. ocenę i zalecenia dotyczące następujących kwestii:
   • zgodność tematu pracy z profilem czasopisma,
   • sformułowanie tytułu pracy zgodnie z tematem w sposób zrozumiały, precyzyjny i krótki,
   • aktualność omawianego zagadnienia i oryginalność opracowania,
   • wyczerpujący, precyzyjny i zrozumiały sposób przedstawienia zagadnienia,
   • poprawność opracowania zarówno pod względem merytorycznym i językowym,
   • poprawność doboru i opracowania rysunków, tabel, wykresów i map,
   • właściwe udokumentowanie i sformułowanie interpretacji uzyskanych wyników badań i wniosków,
   • zwięzłe i jasne opracowanie streszczenia,
   • uwzględnienie w wykazie piśmiennictwa wszystkich pozycji powołanych w tekście oraz propozycje weryfikacji wykazu;
  2. wniosek końcowy zawierający decyzję czy praca może być opublikowana:
   • obecnej formie,
   • po małych poprawkach,
   • tylko po gruntownym przepracowaniu treści, tabel, ilustracji;
  3. uwagi dodatkowe.
 4. Recenzja zostaje przesłana do autora pracy.
 5. Jeżeli autor zgadza się z uwagami recenzenta, przesyła do Redakcji poprawioną wersję pracy.
 6. W razie rozbieżności w ocenie tekstu przez autora i recenzenta Redakcja we współpracy z redaktorem tematycznym ocenia artykuł, analizuje uwagi recenzenta oraz ustosunkowanie się autora do opinii recenzenta i podejmuje decyzję o skierowaniu artykułu do druku bądź zwraca artykuł autorowi.
 7. Artykuł zakwalifikowany do druku jest przekazany do opracowania edytorskiego.
 8. Po opracowaniu edytorskim (redakcja i korekta) tekst zostaje przekazany do korekty autorskiej i autoryzacji.

Prace naukowe nadesłane do opublikowania w czasopiśmie „Environmental Protection and Natural Resources” są recenzowane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w broszurze zatytułowanej „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.