Ośrodek Ochrony Ziemi

Ośrodek Ochrony Ziemi prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe  i usługowo- badawcze oraz wspiera administrację publiczną w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego związanego z wprowadzaniem do środowiska substancji i preparatów celowo wytwarzanych oraz uwalnianych  jako produkty uboczne w wyniku procesów technologicznych, zagrożeń mikrobiologicznych i parazytologicznych. Opracowuje metody zapobiegania degradacji i  remediacji komponentów środowiska.

Zakład Ekotoksykologii prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i usługowo-badawcze oraz upowszechnia ich wyniki w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego związanego z obecnością w środowisku substancji i preparatów chemicznych oraz zagrożeń mikrobiologicznych i parazytologicznych w środowisku, w tym w szczególności:

1)      Prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie ekotoksykologii, genotoksyczności i biodegradacji dla:

 1. a) substancji i preparatów chemicznych celowo wytwarzanych przed ich dopuszczeniem do obrotu (np. środki ochrony roślin, biocydy, leki);
 2. b) substancji i mieszanin uwalnianych do środowiska jako niepożądane produkty procesów technologicznych;
 3. c) próbek środowiskowych wód powierzchniowych i podziemnych, odpadów, gruntów, osadów dennych itp.

2)      Pełnieni funkcję jednostki badawczej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015, poz. 1203) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. 2013 poz. 665);

3)      Opracowuje raporty z badań ekotoksyczności na potrzeby procedur rejestracji substancji i preparatów chemicznych w zakresie określonym przepisami szczegółowymi dla poszczególnych grup produktowych (tj. środków ochrony roślin, farmaceutyków, produktów biobójczych i in.);

4)      Opracowuje oceny ryzyka środowiskowego wspomagające procesy zarządzania chemikaliami w środowisku;

5)      Wykonuje badania fizykochemiczne i biologiczne nawozów organicznych i organiczno-mineralnych oraz organicznych i organiczno-mineralnych środków wspomagających uprawę roślin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2008, poz. 765);

6)      Prowadzi działalność ekspercką i badawczą w zakresie określania zasięgu oddziaływania obiektów gospodarki komunalnej;

7)      Wykonuje analizy mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne wód i ścieków.

8)      Prowadzi działalność ekspercką i badawczą w zakresie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

 

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka prowadzi interdyscyplinarne badania procesów i skutków degradacji środowiska wraz z oceną ryzyka środowiskowego i zdrowotnego,  zajmuje się rozwojem  metod  remediacji środowiska glebowego i wodnego oraz wspieraniem administracji publicznej zgodnie z zapisami krajowymi i unijnymi w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i nawozów, w tym w szczególności do zadań zakładu należy:

1)      prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i usługowo-badawczych oraz upowszechnianie wyników prowadzonych badań i prac rozwojowych ukierunkowanych na:

 1. a) ocenę mobilności ksenobiotyków w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem związków organicznych (m.in. farmaceutyków, parabenów, PCBs, WWA, dioksyn, furanów) oraz pierwiastków śladowych w tym Hg, Cd , Pb;
 2. b) ocenę ryzyka środowiskowego i zdrowotnego pochodzącego od substancji specjalnie wytwarzanych jak i produktów ubocznych z procesów technologicznych wprowadzanych do środowiska z działalności przemysłowej i rolniczej;
 3. c) ocenę skutków uwolnień substancji chemicznych z odpadów do środowiska – ocena ryzyka środowiskowego i zdrowotnego;
 4. d) inaktywację zanieczyszczeń organicznych (m.in. pestycydów, farmaceutyków) oraz metali ciężkich  w podstawowych elementach środowiska , ściekach i osadach ściekowych;
 5. e) rozwój metod biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych remediacji środowiska glebowego i wodnego;
 6. f) analizę cyklu życia (LCA)  w ocenie produktów, technologii, systemów gospodarki  odpadami  oraz  wyznaczaniu śladu węglowego;
 7. g) opracowywanie strategii zagospodarowywania odpadów jako źródła surowców i energii odnawialnej;
 8. h) opracowywanie koncepcji przyrodniczego użytkowania odpadów;
 9. i) ocenę ryzyka środowiskowego i zdrowotnego na potrzeby opracowania planów re mediacji;
 10. j) ocenę ryzyka ekologicznego obszarów narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń;
 11. k) dobór najlepszej techniki/technologii remediacji gleb/gruntów zdegradowanych oraz oczyszczania wód;

2)       prognozowanie zagrożeń i ocena kierunków zmian w środowisku;

3)      opracowywanie raportów początkowych o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodujących ryzyko wynikających z wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE z 2010 r. seria L 334/17);

4)       opracowywanie ocen, raportów  i uwag  w procesie dopuszczania środka ochrony roślin do obrotu (zgodnie z zasadami określonymi w ustawie  z dnia  18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2041) w zakresie:

 1. a) właściwości fizycznych, chemicznych i technicznych , w tym jego substancji czynnej;
 2. b) oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające ze stosowania środka ochrony roślin (toksykologia);
 3. c) oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające z pozostałości środka ochrony roślin w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni;
 4. d) oddziaływania środka ochrony roślin na zwalczane kręgowce, w przypadku gdy środek ochrony roślin jest przeznaczony do zwalczania tych zwierząt;
 5. e) los i zachowanie środka ochrony roślin w środowisku;
 6. f) oddziaływania środka ochrony roślin na organizmy niebędące celem jego zastosowania  (ekotoksykologia);
 7. g) skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem niekorzystnego działania na rośliny i produkty roślinne.

5)      wydawanie opinii – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca  2008 r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2008 r. Nr 119, poz. 765, z późn. zm.) w  zakresie  oddziaływania na środowisko nawozu organicznego i organiczno-mineralnego lub organicznego i organiczno-mineralnego, środka wspomagającego uprawę roślin/ poprawiającego właściwości gleby wytworzonego z surowców będących odpadami lub ubocznymi produktami zwierzęcymi lub z produktów uzyskanych z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych albo zawierającego w swoim składzie odpady lub uboczne produkty zwierzęce lub produkty uzyskane z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych, a także nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin/  poprawiającego właściwości gleby, w których składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub nie stosowana w rolnictwie.