Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka

Oferta zakładu

Kierunki badawcze

 • ocena mobilności ksenobiotyków (WWA, PCBs, dioksan, farmaceutyków, pestycydów, metali ciężkich, w tym Hg,Cd,Pb) w układzie gleba – roślina,
 • ocena skutków uwolnień substancji chemicznych z odpadów do środowiska,
 • inaktywacja zanieczyszczeń w środowisku glebowym i wodnym,
 • technologie rekultywacji gleb i wód zanieczyszczonych ksenobiotykami,
 • przyrodnicze unieszkodliwianie odpadów, w tym osadów ściekowych,
 • prognozowanie zagrożeń i ocen zmian w środowisku na podstawie wskaźników geochemicznych,

Doradztwo – ekspertyzy – opinie

 • wykonywanie ocen dokumentacji środków ochrony roślin przed dopuszczeniem ich do obrotu na podstawie upoważnienia MRiRW w zakresie:

1)      tożsamości, właściwości fizycznych, chemicznych i technicznych środka ochrony roślin, w tym substancji czynnej,

2)      oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt, wynikającego ze stosowania środka ochrony roślin,

3)      oddziaływania środka ochrony roślin na kręgowce, w przypadku gdy środek ochrony roślin jest przeznaczony do zwalczania tych zwierząt,

4)      oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające z jego pozostałości w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni,

5)      losu i zachowania środka ochrony roślin w środowisku,

6)      oddziaływania środka ochrony roślin w zakresie ekotoksykologii,

7)      skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem niekorzystnego działania na rośliny lub produkty roślinne,

8)      istotności toksykologicznej metabolitów.

 • opiniowanie ocen oddziaływania na środowisko nawozów organicznych i organiczno-mineralnych wprowadzonych do obrotu na podstawie upoważnienia MRiRW,
 • opinie w zakresie rozszerzenia zakresu stosowania środków ochrony roślin o uprawy małoobszarowe,
 • opracowywanie raportów uzupełniających w zakresie wzajemnego uznania,
 • sporządzanie i weryfikacja klasyfikacji pod względem środowiskowym, zgodnie z CLP,
 • ocena ryzyka środowiskowego i zdrowotnego powodowanego przez substancje chemiczne,
 • opracowywanie raportów bazowych oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych wynikających z wdrożenia Dyrektywy 2010/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych,
 • opracowywanie koncepcji przyrodniczego unieszkodliwiania odpadów,
 • ekspertyzy w zakresie klasyfikacji, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
 • projektowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi,
 • oceny rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami z punktu widzenia oddziaływania na środowisko,
 • dobór najlepszej techniki i technologii rekultywacji gleb/gruntów zdegradowanych,
 • projektowanie rozwiązań odpadooszczędnych w przemyśle wytwarzającym dobra konsumpcyjne.

 

Projekty badawcze

 

Wykaz projektów badawczych realizowanych w 2016 r.

 

 • Projekt RID „Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu”

Kierownik zadania realizowanego przez IOŚ-PIB – prof. dr hab. Barbara Gworek

Okres realizacji 2016 – 2018

 

 • UrbanRec. New approaches for the valorisation of URBAN bulky waste into high added value RECycled products.

Koordynator – Aimplas – Asociacion de Investigacion de Materiales Plasticos Y Conexas, Spain

Kierownik zadania realizowanego przez IOŚ-PIB – mgr Anna Bojanowicz-Bablok

Okres realizacji 01.06.2016 – 30.11.2019

http://urbanrec-project.eu/index.php

 

 • ECOMENTOR Implementation of the certification model for mentors in the subsector of eco-industry.

Kierownik zadania realizowanego przez– mgr Anna Bojanowicz-Bablok

Okres realizacji 2016 – 2018

 

Wykaz projektów badawczych realizowanych w 2015 r.

 

 • BIOSTRATEG “Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050”

Kierownik zadania realizowanego przez IOŚ-PIB prof. dr hab. Barbara Gworek

Okres realizacji 2015- 2018

http://www.lcagri.iung.pl/pl/

 

 • Developing an EU Standardised Approach to Voational Educational Training Awards in Healthcare Waste Managment – EU HCWM

Koordynator projektu- ICERMS, Szkocja

Kierownik zadania realizowanego przez IOŚ-PIB – mgr inż. Paweł Wowkonowicz

Okres realizacji zadania 2014-2016

http://www.hcwm.eu/

 

 • EWASTER

Koordynator projektu- EFIRO, Włochy

Kierownik zadania realizowanego przez IOŚ-PIB – mgr Anna Bojanowicz-Bablok

Okres realizacji projektu 2015-2017

http://www.ewaster.eu/

 

Wykaz projektów badawczych realizowanych w 2014 r.

 

 • TOPPS- Prowadis Train Operators to Promote Practices and Sustainability to Protect Water from Diffuse Source

Koordynator projektu- European Crop Protection Association

Kierownik zadania realizowanego przez IOŚ-PIB – mgr Danuta Maciaszek

Okres realizacji projektu 2011-2014

 

 • SWFM-QF – Solid Waste Facilities’ Managers – Qualification Framework

Koordynator projektu- SIGMA Consultants Ltd.

Kierownik zadania realizowanego przez IOŚ-PIB – mgr inż. Andrzej Barański

Okres realizacji projektu 2012-2014

 

 • Developing an EU Standardised Approach to Voational Educational Training Awards in Healthcare Waste Managment – EU HCWM

Koordynator projektu- ICERMS, Szkocja

Kierownik zadania realizowanego przez IOŚ-PIB – mgr inż. Paweł Wowkonowicz

Okres realizacji zadania 2014-2016

 

Wykaz projektów badawczych realizowanych w 2012 r.

 • Towards a European qualification for waste management professionals.

Okres realizacji 2012- 2014

 

 • Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny

Koordynator projektu – Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach

Kierownik zadania realizowanego przez IOŚ-PIB – mgr inż. Krzysztof Czarnomorski

Okres realizacji 2009-2012

 

 • TOPPS- Prowadis Train Operators to Promote Practices and Sustainability to Protect Water from Diffuse Source

Koordynator projektu- European Crop Protection Association

Kierownik zadania realizowanego przez IOŚ-PIB – mgr Danuta Maciaszek

Okres realizacji projektu 2011-2014

 

 • SWFM-QF – Solid Waste Facilities’ Managers – Qualification Framework

Koordynator projektu- SIGMA Consultants Ltd.

Kierownik zadania realizowanego przez IOŚ-PIB – mgr inż. Andrzej Barański

Okres realizacji projektu 2012-2014

 

Wykaz projektów badawczych realizowanych w 2011 r.

 

 • Projekt KLIMADA „Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu”

Współpraca – prof. dr hab. Barbara Gworek

Okres realizacji 2011- 2013

 

Wykaz projektów badawczych realizowanych w 2010 r.

 

 • Foresight technologiczny przemysłu – InSight 2030. Ekspert w polu badawczym “Innowacyjne technologie pozyskiwania surowców mineralnych”

Kierownik zadania realizowanego przez IOŚ-PIB – prof. dr hab. Barbara Gworek

Okres realizacji 2010- 2011

 

Wykaz projektów badawczych realizowanych w 2008 r.

 

 • Foresight Mazovia. Opracowanie scenariusza “Zmiany w środowisku naturalnym w województwie mazowieckim” (2008)

Kierownik zadania realizowanego przez IOŚ-PIB – prof. dr hab. Barbara Gworek

 

Wykaz projektów badawczych realizowanych w 2006 r.

 • Narodowy Program Foresight “Polska 2020” – kierownik panelu tematycznego “Kluczowe problemy ekologiczne”

Kierownik zadania realizowanego przez IOŚ-PIB – prof. dr hab. Barbara Gworek

Okres realizacji 2006-2008

 

Publikacje:

 

2016

 • Baczewska A.H., Dmuchowski W., Gworek B., Dąbrowski P., Brągoszewska P. : Porówanie metod bioindykacji w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi w Warszawie = Comparsion of bioindication methods for assessing the level of airpollution with heavy metals in Warsaw Przemysł chemiczny ,2016, T.95, nr 3 , s. 334-338
 • Bojanowicz-Bablok A., Hajduk A., Gworek B, Zasina D.: Niekontrolowane uwalnianie trwałych zanieczyszczeń organicznych do powietrza w Polsce= Uncontrolled emissions of persistent organic pollutions in Poland Przemysł chemiczny, 2016, T.95 , nr 3 , s. 346- 351
 • Borzyszkowski J., Gworek B.: Rtęć w glebach leśnych terenów uprzemysłowionych= Mercury in forest soils of industrialized areas Przemysł chemiczny, 2016, T.95 , nr 3 , s.352-356
 • Brągowska P., Gworek B., Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A.: Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi (Zn, Pb, Cd, Cr) na terenie miasta Jaworzno (woj. Śląskie)= Environmental heavy metal (Zn, Pb, Cd, Cr) pollution in Jaworzno (Silesian region) Przemysł chemiczny ,2016, T.95 , nr 3 , s. 358-362
 • Chaber P., Gworek B.: Adsorpcja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ze ścieków komunalnych na naturalnym zeolicie= Adsorption of polycyclic aromatic hydrocarbons from municipal wastewaters on a natural zeolite Przemysł chemiczny ,2016, T.95 , nr 3 , s.364-368
 • Dąbrowski P., Poniecka B., Baczewska A.H., Gworek B.: Wpływ transportu drogowego na zanieczyszczenie gleb i roślin ołowiem i chromem= The effect of road traffic on soil and plant contamination with lead and chromium Przemysł chemiczny ,2016, T.95 , nr 3 , s.384-388
 • Jeske-Kaczanowska A., Gworek B.: Porównanie metod ekstrakcji sekwencyjnej do identyfikacji frakcji pierwiastków śladowych (Cr, Ni, Pb, Cd) w glebach parków miejskich=A comparative study of sequential extraction methods for identyfication of trace elements fractions (Cr, Ni, Pb, Cd) in urban soils from several parks Przemysł chemiczny,2016, T.95, nr 3, s.412-419
 • Kijeńska M., Tokarz L., Barański A., Gworek B.: Parabeny w osadach ściekowych w wybranych oczyszczalniach ścieków w Polsce= Parabens in sewage sludges in selected wastewater treatment plants in Poland Przemysł chemiczny,2016, T.95, nr 3, s. 450-453
 • Kuśmirek E., Rutkowska B., Wrzosek- Jakubowska J.: Wpływ stosowania granulowanych nawozów organiczno-mineralnych wytworzonych z podłoża popieczarkowego na plon i zawartość miedzi w roślinie testowej= Effect of granulatem organic-mineral fertilizers formed from spent mushroom substrate on the yield and on the content of copper in a test plant Przemysł chemiczny,2016, T.95, nr 3, s.488-490
 • Kwapisz J., Gworek B., Graniewska M.: Akumulacja i mobilność cynku w glebach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego= Zinc accumulation and mobility in the soil of the Upper Silesian Industrial District Przemysł chemiczny, 2016, T.95, nr 3, s.491-496
 • Kwapisz J., Gworek B., Graniewska M., Bałtowski M.: Wpływ przemysłu miedziowego na akumulację i mobilność miedzi w glebie= Impact of copper industry on the accumulation and mobility of copper in soil Przemysł chemiczny ,2016, T.95, nr 3 , s.497-503
 • Sobczak D., Kondzielski I., Klimczak K., Kijeńska M., Tokarz L.: Możliwość ograniczenia zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin= Possibility for decreasing the risks related to the use of plant protection agents Przemysł chemiczny ,2016, T.95 , nr 3 , s. 567-571
 • Szymańska M., Nowaczewska D., Świerżyńska E., Wrzosek-Jakubowska J., Gworek B.: Próba oceny właściwości fizykochemicznych gleb nawożonych świeżym i uzdatnionym pofermentem z biogazowni= Anattempt to assess of physicochemical properties of soil fertilized with fresh and treated digestate from biogaz plant Przemysł chemiczny ,2016, T.95 , nr 3 , s.572-576
 • Szymańska M., Nowaczewska D., Szara E., Sosulski T., Wrzosek- Jakubowska J., Gworek B.: Dynamika zmian właściwości chemicznych frakcji stałej pofermentu z biogazowni podczas kompostowania = Changes in the chemical properties of solid fraction of digestate from biogas plant during co-composting. Przemysł chemiczny ,2016, T.95 , nr 3 , s. 577- 580
 • Wrzosek -Jakubowska J., Gworek B.: Porównanie fizykochemicznych właściwości zeolitów syntetycznych typu 4A i NaY. Model sorpcji metanu na zeolitach= Comparsion of the physic chemical properties of synthetic 4A and NaYzeolites. Model of methane adsorption on zeolites. Przemysł chemiczny ,2016, T.95 , nr 3 , s.594-598

2015

 • Bojanowicz-Bablok A., Gworek B.: Zadania wynikające z ratyfikacji przez RP Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Przemysł Chemiczny 2015, Vol.94 nr 7, s.1050-1058.
 • Bojanowicz-Bablok A., Gworek B., Hajduk A.: The problems of waste management of EPS and XPS insulation boards = Problemy gospodarki odpadami płyt EPS i XPS. Przemysł Chemiczny 2015, Vol.94 nr 9, s.1619-1627.
 • Gworek B., Dmuchowski W., Gozdowski D., Koda E., Osiecka R., Borzyszkowski J.: Influence of a municipal waste landfill on the spatial distribution of mercury in the environment. PLOS ONE, 2015, 15 July, 12 s.
 • Wierzbicka M., Bemowska-Kałabun O., Gworek B.: Multidimensional evaluation of soil pollution from railway tracks. Ecotoxicology, 2015, Vol.24 Iss.4, s.805-822.

2014

 • Baczewska A.H., Dmuchowski W., Jozwiak A., Gozdowski D., Brągoszewska P., Dąbrowski P., Swiezewska E.: Effect of salt stress on prenollipids in the leaves of Tilia ‚Euchlora’. Dendrobiology, 2014, Vol. 72, s. 177-186.
 • Dmuchowski W., Baczewska A., Gozdowski D., Rutkowska B., Szulc W., Suwara I., Brągoszewska P.: Effect of salt stress caused by deicing on the content of microelements in leaves of linden. Journal of Elementology, 2014, Vol.19, No.1, s. 65-79.
 • Dmuchowski W., Gozdowski D., Brągoszewska P., Baczewska A. H., Suwara I.: Phytoremediation of zinc contaminated soils using silver birch (Betula pendula Roth). Ecological Engineering, 2014, Elsevier, Vol. 71, October, s. 32-35.
 • Flader A., Gworek B., Kostrzewa-Szulc J.: Modified Wallschläger sequential extraction as a tool for evaluating the mobility of mercury. Archives of Environmental Protection, 2014, Vol. 40, nr. 1, s. 23–31.
 • Gworek B., Klimczak K., Kijeńska M.: The relation between polyaromatic hydrocarbon concentration in sewage sludge and its uptake by plants: PhragmitescommunisPolygonumpersicaria and BidenstripartitaPLoS ONE, 2014, 9(10): e109548. DOI:10.1371/journal.pone.0109548.
 • Kijeński J., Kijeńska M., Migdał A.: Współzgazowanie – strategiczny kierunek zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych. Polimery, 2014, Vol.59, nr 5. s. 393-399
 • Barański A., Bojanowicz-Bablok A.: Estimating the externalities of methane emission from municipal solid waste landfill: a case study. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources, 2014, Vol. 25, No. 1(59), s. 11-16. DOI 10.2478/oszn-2014-0003
 • Giercuszkiewicz-Bajtlik M., Gworek B.: Experimental methods of evaluating measurement uncertainty resulting from sample collection and preparation for analysis in chemical laboratories. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych= Environmental Protection and Natural Resources, 2014, Vol. 25, No.3(61), s. 21–25, DOI 10.2478/oszn-2014-0016.
 • Grądalski F., Bojanowicz-Bablok A.: Metody szacunku efektów zewnętrznych – przykład składowania odpadów komunalnych w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 2014, s.103-124. (Zeszyt Naukowy 138).
 • Jeske A.: Use of innovative and advanced computer simulations of chemical speciation of heavy metals in soils and other environmental samples. Soil Science Annuals, 2014,Vol.65, No.2, s.65-71. DOI: 10.2478/ssa-2014-0010
 • Kaźmierczuk M., Bojanowicz-Bablok A.: Bioaerosol concentration in the air surrounding municipal solid waste landfill. Ochrona Środowiska I Zasobów Naturalnych=Environmental Protection and Natural Resources, 2014, Vol. 25, No.2(60), s. 17-25. DOI 10.2478/oszn-2014-0015                                                    
 • Bojanowicz-Bablok A.: Kwalifikacje zawodowe w gospodarce odpadami. Rynek inwestycji, 2014, nr 5, s. 12.

http://www.rynekinwestycji.pl/wp-content/uploads/2014/RYNEK INWESTYCJI-5.pdf

 • Gworek B.: Źródła uwolnień trwałych zanieczyszczeń organicznych do środowiska. W: XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek – Zdrowie – Środowisko”: streszczenia. – Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, 2014.

12th International Conference. Warszawa, 11-12 September, 2014.

http://www.konferencjs.ios.org.pl/doc/streszczenia%20zgloszonych%20referatow.pdf

 • Wierzbicka M., Bemowska O., Gworek B.: The problem of pollution on the railroad tracks in north-eastern Poland. Acta Biologica Cracoviensia. Seria Botanica, Vol.56 Suppl.2, Abstracts, s.45.

The International Conference: Plants, Heavy Metals, Environment. Katowice, Poland, June 26-26, 2014

 • Wrzosek-Jakubowska J., Gworek B., Kuśmirek E.: Assessing specific risk assessment for non-target plants. W: 34thEARSeL Symposium. Symposium European remote sensing- new opportunities for science and practice: abstract and programme book / eds B. Zagajewski [et al.]. – Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, 2014. – s. 316.

34thEARSeL Symposium, Warsaw, 16-20 June, 2014

http://www.earsel.org/symposia/2014-symposium-Warsaw/proceedings.php

2013

 • Bojanowicz-Bablok A.: Wyzwania w produkcji kwasu fosforowego. Możliwości i ograniczenia zagospodarowania odpadów = Challenges in phosphoric acid production. Possibilities and limitations of waste management. Przemysł Chemiczny, 2013, T.92, nr 4, s. 450-457, rys., bibliogr.
 • Gworek B., Hajduk A., Koda E., Grochowalski A., Jeske A.: Influence of a municipal waste landfill on the spatial distribution of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDDs/Fs) in the natural environment. Chemosphere, 2013, Vol.92 s. 753-759, rys., bibliogr.
 • Jeske A., Gworek B.: Distribution and mobility of scandium and yttrium in selected types of soils in Poland. Chemical Speciation and Bioavailability, 2013, Vol.25, nr 3 s. 216-222, rys., bibliogr.
 • Kijeński J., Kijeńska M., Rejewski P.: Na bezdrożach recyklingu. W poszukiwaniu strategii zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych. Przemysł Chemiczny, 2013, T.92, nr 2, s. 172-176, bibliogr.
 • Kucharczak K., Maciaszek D.: Modele obliczeniowe stosowane do wyznaczania przewidywanych stężeń substancji chemicznych w środowisku glebowym = Calculation models to determine the predicted environment al concentration of chemical compounds in soil. Przemysł Chemiczny, 2013, T.92, nr 3, s. 352-356, rys., bibliogr.
 • Kucharczak M., Gworek B.: Właściwości, dopuszczalne limity i metody analityczne oznaczania mykotoksyn = Properties, allowable limits and analytical methods for determination of mycotoxins. Przemysł Chemiczny, 2013, T.92, nr 1, s. 60-67, rys., tab., bibliogr.
 • Wowkonowicz P., Barański A.: Uwalnianie ftalanów di(2-etyloheksylu) oraz dibutylu do środowiska ze składowisk komunalnych w Polsce = Release of di(2-ethylhexyl) and dibutyl phthalates from municipal landfills in Poland. Przemysł Chemiczny, 2013, T.92, nr 12, s.2345-2350, bibliogr.
 • Jeske A.: Mobility and distribution of barium and strontium in profiles of podzolic soil. Soil Science Annual (d .Roczniki Gleboznawcze), 2013, Vol.64, nr 1, s. 2-7, rys., tab., bibliogr.
 • Jeske A., Gworek B. : Content and mobility of strontium in forest soils according to north-south transect in Poland. Archives of Environmental Protection, 2013, Vol. 39, nr.4, s. 113-122, tab., rys., bibliogr.
 • Kijeński J., Kijeńska M., : W poszukiwaniu strategii rozwojowej źródeł energii i surowców. Chemik, 2013, nr 3, s. 206-207.
 • Gworek B., Bemowska O., Dmuchowski W., Szewczyk A., Wrzosek-Jakubowska J.: Źródła uwalniania rtęci do środowiska. Regulacje prawne. Monografia / red. nauk. B.Gworek – Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, 2013. – 127 s., bibliogr.
 • Gworek B., Bemowska O., Dmuchowski W., Szkoda J., Żarski T., Wrzosek-Jakubowska J., Koprowska K.: Rtęć w organizmach. Monografia / red. nauk. B.Gworek. – Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, 2013. – 148 s., tab., rys., bibliogr.
 • Gworek B., Dmuchowski W., Bemowska O., Kucharczak K., Wrzosek-Jakubowska J., Borzyszkowski J.: Rtęć w środowisku. Monografia / red. nauk. B. Gworek – Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, 2013.- 218 s., rys., tab., bibliogr.
 • Gworek B.(red.): Rtęć w organizmach. Monografia / B. Gworek, O. Bemowska, W. Dmuchowski, J. Szkoda, T. Żarski, J. Wrzosek-Jakubowska, K .Koprowska. – Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, 2013. – 148 s., tab., rys., bibliogr.
 • Gworek B.(red.): Rtęć w środowisku. Monografia / B. Gworek, W. Dmuchowski, O. Bemowska, K. Kucharczyk, J. Wrzosek-Jakubowska, J. Borzyszkowski. – Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, 2013.- 218 s., rys., tab., bibliogr.
 • Gworek B.(red.): Źródła uwalniania rtęci do środowiska. Regulacje prawne. Monografia / B. Gworek, O. Bemowska, W. Dmuchowski, A. Szewczyk, J. Wrzosek-Jakubowska J. – Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, 2013. – 127 s., bibliogr.
 • Bielasik-Rosińska M., Maciaszek D., Kondzielski I. [autorzy polskiej wersji]: Dobra Praktyka ograniczania zanieczyszczenia wód powierzchniowych środkami ochrony roślin w wyniku spływu powierzchniowego i erozji. – Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy. Zakład Oceny Ryzyka Środowiskowego, [druk] Wydawnictwo SIGMA Sp.J., [2013]. – 104 s. il., bibliogr. 94-104. – Projekt: TOPPS-PROWADIS
 • Bielasik-Rosińska M., Maciaszek D.: Metody ograniczania spływu powierzchniowego i erozji z pól. W: Racjonalna technika ochrony roślin: materiały z XI konferencji. – Skierniewice: Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, 2013. – s.74-84.

XI Konferencja „Racjonalna technika ochrony roślin”, Skierniewice, 23 października 2013 r.

 • Bojanowicz-Bablok A.: Kwalifikacje zawodowe kadry zarządzającej instalacji zagospodarowania odpadów w świetle badań ankietowych. W: Europejskie ramy kwalifikacji dla zarządzających instalacjami zagospodarowania odpadów SWFM-QF. – Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, krajowa Izba Gospodarcza, 2013. – prezentacja

SWFM-QF- Warsztaty informacyjne, Warszawa, 24. 10.2013 r.

 • Bojanowicz-Bablok A., Huryń B.: Odpady ”po nowemu”. Ecomanager, 2013, nr 1 (32), 6 s.
 • Kondzielski I., Maciaszek D., Bielasik-Rosińska M., Sobczak D.: Polish experience with the application of the risk envelope approach in the environmental exposure assessment for the registration of Plant Protection Products. W: Behaviour of Pesticides in Air, Soil and Water. – Mainz: Akademie Fresenius, 2013, s. 7.

15th International Fresenius AGRO Conference, 24-25 June 2013, Mainz Germany

2012

 • Bielasik-Rosińska M., Barański A.: Przegląd kryteriów klasyfikacji substancji chemicznych z punktu widzenia trwałości, zdolności do biokumulacji i toksyczności. Przemysł Chemiczny, 2012, T. 91, nr 4, s. 452-455, tab., bibliogr.
 • Jeske A., Gworek B.: Chromium, nickel and vanadium mobility in soils derived from fluvioglacial sands. Journal of Hazardous Materials. 2012, Vol.237-238, s. 315-322, rys, bibliogr.
 • Maciaszek D., Gworek B.: Ocena bezpieczeństwa dla pszczół w procesie rejestracji środków ochrony roślin = Risk assessment for bees in authorization of plant protection products. Przemysł Chemiczny, 2012, T. 91, nr 4, s. 555-558, rys., bibliogr.
 • Pastuszko A., Pracz J.: Charakterystyka kwasów huminowych gleb z poziomami rudy darniowej = Humic acids from soils with bog iron ore. Przemysł Chemiczny, 2012, T.91, nr 4, s. 559-563, tab., bibliogr.
 • Pierścieniak M., Barański A., Gworek B.: Nanocząsteczki. Zagrożenie środowiskowe = Nanoparticles. An environmental threat? Przemysł Chemiczny, 2012, T.91, nr 4, s. 564-568, tab., bibliogr.
 • Bojanowicz-Bablok A.: Efekty zewnętrzne związane z uciążliwością składowisk dla otoczenia = Disamenity externalities od manucipal solid waste landfill Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2012, Vol.14, nr 1, s.11-19, rys., bibliogr.
 • Jeske A., Gworek B.: Profilowe rozmieszczenie oraz mobilność wanadu w glebach leśnych o zróżnicowanym uziarnieniu = Distribution and mobility of vanadium in profiles of forest soils of various texture. Roczniki Gleboznawcze = Soil Science Annual, 2012, Vol.63, Nr 2, s. 14-18, tab., rys., bibliogr.
 • Wowkonowicz P., Bojanowicz-Bablok A.: Skuteczność podatku za składowanie odpadów komunalnych – doświadczenie krajów UE = Effectiveness of landfilltaxation of municipal waste – UE experience. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources, 2012, nr 53,   s.108-114, bibliogr.
 • Czarnomski K., Głogowska M., Osiecka R., Bartnik A., Wowkonowicz P., Łabętowicz J.: Środowiskowe i społeczne aspekty przemysłu chemicznego. W: Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – Foresight Technologiczny / red. B.Cichy. – Gliwice: Instytut Nawozów Sztucznych, Oddział Chemii Nieorganicznej, 2012, s.183-234, tab., bibliogr.

2011

 • Dmuchowski W., Gworek B., Gozdowski D., Baczewska A., Maciaszek D.: Ocena zmian zanieczyszczenia powietrza ołowiem, cynkiem i chromem w rejonie huty stali w Warszawie w latach 1993-2008 = Evaluation of changes in airpollution with lead, zinc, and chromium in the steelmill region in Warsaw in 1993-2008. Przemysł Chemiczny, 2011, T. 90, nr 2, s. 218-221, rys., tab., bibliogr., abstract
 • Gabryszewska M., Szewczyk K.W.: Dobór materiałów konstrukcyjnych do budowy mikrobiologicznego ogniwa paliwowego = Selection of the structural materials for the microbial fuel cell construction. Przemysł Chemiczny, 2011, T. 90, nr 2, s. 181-184, rys., bibliogr., abstract
 • Gabryszewska M., Szewczyk K.W.: Właściwości trójkomorowego mikrobiologicznego ogniwa paliwowego = Properties of a three-chamber microbial fuel cell. Przemysł Chemiczny, 2011, T. 90, nr 2, s. 192-197, rys., bibliogr., abstract
 • Gworek B., Dąbrowski P., Poniecka B., Wrzosek J.: Wpływ ruchu drogowego na zanieczyszczenia gleb i roślin rtęcią = Effect of road traffic on soil and plant contamination with merkury. Przemysł Chemiczny, 2011, T. 90, nr 2, s. 267-270, tab., rys., bibliogr., abstract
 • Maciaszek D., Gworek B.: Badania ekotoksykologiczne wraz z oceną ryzyka w procesie rejestracji środków ochrony roślin = Ecotoxicological study and risk assessment in autorization of plant protection agents. Przemysł Chemiczny, 2011, T.90, nr 2, s. 276-282, tab., rys., bibliogr., abstract
 • Pastuszko A.,Pracz J.: Właściwości substancji humusowych gleb z poziomami rudy darniowej = Properties of humic substances from soils with bog iron ore. Przemysł Chemiczny, 2011, T. 90, nr 2, s. 247-252, tab., bibliogr., abstract
 • Wrzosek J., Gworek B.: Zastosowanie zeolitów do adsorpcji pozostałości środków ochrony roślin. Modelowe badania porównawcze = Adsorption of pesticides on synthetic and natural zeolites. A comparative study. Przemysł Chemiczny, 2011, T.90, nr 2, s. 271-275, tab., rys., bibliogr., abstract
 • Barański A., Gworek B,. Bojanowicz-Bablok A.: Ocena cyklu życia teoria i praktyka. Monografia. – Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska–Państwowy Instytut Badawczy, 2011. – 100 s., rys. tab., bibliogr.

2010

 • Wrzosek J., Gworek B.: Biomasa w energetyce odnawialnej = Biomass as renewable energy source. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources (2010), nr 43, s.104-116, rys., bibliogr., abstrakt
 • Bielasik-Rosińska M., Gworek B., Barański A.: Badania ekotoksylogiczne stosowane w ocenie substancji czynnych i produktów biobójczych. Monografia.- Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2010. – 66 s., tab., rys., zał., bibliogr
 • Kietliński W., Gworek B.: Problemy z usuwaniem i utylizacją wyrobów budowlanych zawierających azbest. W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa: właściwości materiałów i wyrobów, analiza konstrukcji, fizyka budowli i ochrona środowiska, technologia i organizacja w budownictwie. – Płock: Politechnika Warszawska, 2010. – s. 183-190, bibliogr.

Płockie Forum Budowlane, Płock, 9-19 czerwca 2010

 • Maliszewska-Mazur M., Barański A., Pierścieniak M.: Ekonanoryzyko – problemy metodologiczne. W: IV Konferencja Nanotechnologii NANO 2010 : księga abstraktów. – Poznań: Politechnika Poznańska, 2010. – s. 106, bibliogr.

IV Konferencja Nanotechnologii NANO 2010, Poznań, 28.06-2.07.2010

2009

 • Bernacka J., Pawłowska L., Chaber P., Górska S., Kondzielski I., Polubiec E.: Determination of the content of 4-nonylphenols and their ethoxylates in sewage sludge from polish municipal wastewater treatment plants. Environment Protection Engineering, Vol.35 (2009), nr 3., s. 65-79, tab., rys., bibliogr., summ.
 • Giercuszkiewicz-Bajtlik M., Gworek B.: Metody wyrażania niepewności pomiaru w analizie chemicznej próbek środowiskowych = Procedures for estimating the uncertainty of measurement in chemical analyses of environmental samples. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources,nr 39 (2009), s. 133-148, tab., rys., bibliogr., summ.
 • Gworek B., Rateńska J.: Migracja rtęci w układzie powietrze – gleba – roślina = Mercury migration in pattern air – soil – plant. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources, nr 41 (2009), s. 614-623, tab., rys., bibliogr., summ.
 • Szumska (Wilk) M., Gworek B.: Metody oznaczania frakcji metali ciężkich w osadach ściekowych = Methods of searching heavy metals in sewage sludge components. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources, nr 41 (2009), s. 42-63, tab., bibliogr., summ.
 • Wilk M., Gworek B.: Metale ciężkie w osadach ściekowych = Heavy metals in sewage sludge. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources, nr 39 (2009), s. 40-59, tab., bibliogr., summ.
 • Wrzosek J., Gworek B., Maciaszek D.: Środki ochrony roślin w aspekcie ochrony środowiska = Plant protection products and environmental protection. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources, nr 39 (2009), s. 75-88, tab., rys., bibliogr., summ.
 • Gworek B., Dećkowska A., Pierścieniak M. : Traffic pollutants indicators – Taraxacum officinale, needles of Pinus silvestris, leaves of Tilia cordat. W: Materiały konferencyjne. – Koszalin: Politechnika Koszalińska, 2009. – poster

XIV Meeting Toxicology and Environmental Health, Warszawa, 18-19 maja 2009 r.

 • Weber-Dąbrowska B., Gworek B., Wierzbicki K., Wowk J., Łusiak-Szelachowska M., Żaczek M.,Górski A.: Wirusy bakteryjne (bakteriofagi) i możliwości ich wykorzystania w ochronie środowiska. W: Wkład mikrobiologii w rozwój rolnictwa i ochrony środowiska – 90-lecie mikrobiologii w Polsce. – Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Melioracjii Użytków Zielonych, 2009.

XLIII Międzynarodowe Sympozjum Mikrobiologiczne, Falenty, 02-05 września 2009

2008

 • Boszke L., Kowalski A., Astel A., Barański A., Gworek B., Siepak J.: Mercury mobility and bioavailability in soil from contaminated area. Environmental Geology,2008, Vol. 55, Iss. 4, s.1075-1087, tab., rys., bibliogr.
 • Dećkowska A., Pierścieniak M., Gworek B., Maciaszek D.: Wybrane gatunki roślin jako wskaźniki zmian w środowisku = Chosen the plants’ species as coefficients of changes in environment. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych =Environmental Protection and Natural Resources, 2008, nr 37, s.128-138, tab., bibliogr., summ.
 • Giercuszkiewicz–Bajtlik M., Gworek B.: Metody zewnętrznej oceny jakości badań laboratoriów wykonujących analizy wybranych pierwiastków w próbkach środowiskowych = Methods for external testing quality control of laboratories analyzing selected elements in environmental sampling. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources, 2008, nr 37, s. 200-209, bibliogr., summ.
 • Gworek B., Tabak K., Pierścieniak M., Maciaszek D., Wilk M.: Wybrane gatunki zwierząt jako wskaźniki zmian w środowisku = Chosen the animals’ species as coefficients of changes in environment. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources, 2008, nr 37, s.114-127, tab., rys., bibliogr., summ.
 • Wrzosek J., Gawroński S., Gworek B.: Zastosowanie roślin energetycznych w technologii fitoremediacji = Use of crop plant cultivate for energy and phytoremediation. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources, 2008, nr 37, s.139-151, tab., rys., bibliogr., summ.
 • Gworek B., Dmuchowski W., Chmielewski W.: The influence of the wastes disposal on heavy metals in soil and plants. W: Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge / (ed) M.Pawłowska, L.Pawłowski. London: Taylor & Francis, 2008. – s. 125-132
 • Gworek B., Chaber P., Polubiec E., Kondzielski I.: Evaluation of the effectiveness of elimination of heavy metals from petrochemical wastewaters by zeolites. W: Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge / (ed) M. Pawłowska, L. Pawłowski. – London: Taylor & Francis, 2008. – s. 133 -140
 • Gworek B., Bojanowicz-Bablok A., Barański A.: Azbest w odpadach. Monografia. – Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2008. – 68 s., tab., bibliogr.
 • Sękowski M., Gworek B.: Genetycznie modyfikowane organizmy w środowisku. Monografia – Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2008. – 67 s., tab., rys., bibliogr.

 

2007

 • Boszke L., Kowalski A., Astel A., Barański A., Gworek B., Siepak J.: Mercury mobility and bioavailability in soil from contaminated area. Environmental Geology 2007, [publ.elektr.]
 • Sadowski M., Oleśków B., Gworek B.: Badania naukowe jako wsparcie polityki ochrony środowiska UE. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources 2007, nr 33, s.167-174, summ.
 • Gworek B., Kondzielski I., Mocek A.: Speciation of lead in industrially polluted soils – a comparison of two extraction methods. W: Environmental Engineering / (ed.)L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski. – London: Taylor &Francis, 2007. – s. 513-521, tab, rys., bibliogr.
 • Gworek B., Polubiec E., Chaber P., Kondzielski I.: Purification of petrochemical wastewater of heavy metals using zeolites. W: Environmental Engineering / (ed.)L. Pawłowski, M. Dudzińska, A. Pawłowski. – London: Taylor & Francis, 2007. – s.139-144, tab., rys., bibliogr.
 • Kondzielski I.: Ocena środków ochrony roślin pod kątem ich bezpieczeństwa dla środowiska w zakresie losu i zachowania w środowisku dla potrzeb ich rejestracji w Unii Europejskiej i w Polsce. W: Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce. Monografia / pod red. R. Buczkowskiego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. – s. 149-192, bibliogr.
 • Pastuszko A.: Substancja organiczna w glebach = Soil organic matter. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources 2007, nr 30, s.83-98, rys., bibliogr., summ.

2006

 • Gworek B., Mocek A., Kondzielski I.: Speciation of copper in industrially polluted soils – a comparison of two sequential extraction methods. Polish Journal of Environmental Studies (2006) Vol. 15, No. 2a, s. 295-303
 • Gworek B., Klimczak K.: The evaluation of inclusion of PAHs to the biological chain through plants growing on municipal sewage sludge. W: Pollutant pathways and mitigation strategies of their impact on the ecosystems. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2006. – poster

International Workshop, Kazimierz Dolny, 17-20 października 2006r.

 • Gworek B., Chaber P., Polubiec E., Kondzielski I.: Evaluation of the effectiveness of elimination of heavy metals from petrochemical waste-water by zeolite. W: Pollutant pathways and mitigation strategies of their impact on the ecosystems. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2006. – poster
 • Gworek B.: Glin w środowisku przyrodniczym a jego toksyczność = Aluminium in the environment and its toxicity. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources 2006, nr 29, s. 27-38, rys., bibliogr., summ.
 • Rosolak M., Gworek B.: Stan i ocena gospodarki odpadami w Polsce = State and assessment of waste management in Poland. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources 2006, nr 29, s. 71-84, tab., bibliogr., summ.
 • Szczurowska M., Podawca K., Gworek B.: Struktura funkcjonalna obszarów wiejskich = The function structure of rural areas. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Enviromental Protection and Natural Resources (2006), nr 29, s. 39-69, rys., tab., bibliogr., summ.
 • Bernacka J., Chaber P.,Górska S., Kondzielski J., Pawłowska L., Polubiec E.: Nonylofenyle i ich etoksylaty w wybranych elementach środowiska. Monografia. – Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2006. – 44 s. tab., rys., bibliogr., summ.
 • Bernacka J., Pawłowska L., Chaber P., Górska S., Kondzielski I., Polubiec E.: The assessment of the content of 4-nonylphenol and its ethoxylates in sewage sludge from Polish municipal wastewater treatment plants. W: Pollutant pathways and mitigation strategies of their impact on the ecosystems. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2006. – poster

International Workshop, Kazimierz Dolny, 17-20 października 2006r.

International Workshop, Kazimierz Dolny, 17-20 października 2006r.

 • Maciaszek D.: Aspekty ochrony środowiska w świetle przepisów dotyczących ochrony roślin. W: Chemiczne zagrożenia w rolnictwie – stan aktualny i perspektywy / pr. zb. pod red. T. Nizimek i L. Soleckiego. – Lublin: Instytut Medycyny Wsi, 2006. – s. 38-50, bibliogr., summ.

2005

 • Gworek B., Barański A.: Use of risk assessment method in decision-making for the brown fields reclamation. Polish Geological Institute, 2005, Vol.17 Special Papers, s. 34-38, bibliogr
 • Szczurowska M., Podawca K., Gworek B.: Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich – szansą dla wsi = Multipurpose development of rural areas change to village. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources2005, nr 28, 49-59, bibliogr., summ.
 • Szczurowska M., Podawca G., Gworek B.: Wieś polska – pojęcie, struktura, rozwój = Polish countryside – notion, structure, development. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources 2005, nr 28, s. 41-48, rys., bibliogr., summ.
 • Gworek B.: Obieg pierwiastków w przyrodzie: monografia, tom 3. – Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2005. – 828 s. tab., rys., bibliogr. przy rozdz.
 • Gworek B.: The comparison of the efficacy of two methods used to cleanup soils contaminated with heavy metals. W: Current Developments in Remediation of Contaminated Lands: book of abstracts. – Puławy:   IUNG-PIB, 2005. – s. 69-70, rys.

International Workshop, Puławy, Poland, 27-29 October 2005

 • Gworek B., Chaber P., Polubiec E.: Purification of petrochemical sewage from heavy metals using zeolites. W: Pollutant Pathways and Mitigation Strategies of Their Impact on the Ecosystems: posters.

International Workshop / Scientific Network, Kazimierz Dolny, 7-10 lipca 2005

 • Gworek B., Mocek A., Kondzielski I.: Speciation of lead in industrially polluted soils – the comparison of two sequential extraction methods. W: Pollutant Pathways and Mitigation Strategies of Their Impact on the Ecosystems: posters.

International Workshop / Scientific Network, Kazimierz Dolny, 7-10 lipca 2005

 • Klimczak K., Gworek B.: Polycyclic aromatic hydrocarbons content in plants growing on sludge from municipal sewage treatment. W: Fate and Impact of Persistent Pollutans in Agroecosystems: book of abstracts. – Puławy: IUNG, 2005. – s.118

International Workshop, Puławy, Poland, 10-12 marca 2005

 • Kondzielski I., Maciaszek D., Klimczak K.: Ocena ryzyka środowiskowego w procesie oceny dla celów rejestracyjnych środków ochrony roślin na poziomie Unii Europejskiej i w Polsce. W: Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce. / pod red. R. Buczkowskiego. – Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. – s. 37-74, rys., bibliogr. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Toruń, 19-21października 2005r.

 

Pracownicy:

 

Kierownik: prof. dr hab. Barbara Gworek, prof. zw. IOŚ-PIB

Z-ca kierownika – mgr inż. Andrzej Barański

Z-ca kierownika – mgr inż. Danuta Maciaszek

dr Aneta Baczewska

dr Marta Kijeńska

dr Igor Kondzielski

dr inż. Agnieszka Pastuszko

dr Justyna Wrzosek

mgr Anna Bojanowicz-Bablok

mgr inż. Paulina Brągoszewska

mgr inż. Marta Gabryszewska

mgr Magdalena Graniewska

mgr inż. Aleksandra Hajduk

mgr inż. Marta Marecka

mgr inż. Lidia Tokarz

mgr inż. Paweł Wowkonowicz

 

Kontakt

00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11d
tel.: (22) 37 50 503; 37 50 518
fax: (22) 37 50 501
e-mail: bi@ios.gov.pl