Informacje dotyczące wydawania monografii w Wydawnictwie IOŚ-PIB

Zachęcamy wszystkich Pracowników Instytutu do popularyzacji wyników swoich badań poprzez publikację monografii naukowych w naszym wydawnictwie. W razie zainteresowania i pytań prosimy o kontakt z wydawnictwem. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje nt. wydania monografii naukowej.

 

Monografia naukowa (rozporządzenia MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej) to recenzowana publikacja książkowa, przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Monografia naukowa może być wydana w formie drukowanej lub elektronicznej (e-book).

 

PUNTY PRZYZNAWANE ZA WYDANIE MONOGRAFII

Monografie naukowe wydawane przez IOŚ-PIB  mają przypisaną liczbę 80 pkt. w komunikacie MNiSW z 18 stycznia 2019 r. – wykaz wydawnictw publikujących monografie naukowe http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf.

 

Autor monografii naukowej (przy założeniu, że jest tylko jeden) wydanej przez IOŚ-PIB otrzymuje  80 pkt.

Autor rozdziału w monografii naukowej (przy założeniu, że jest tylko jeden autor rozdziału) wydanej przez IOŚ-PIB otrzymuje 20 pkt.

Redaktor naukowy monografii (przy założeniu, że jest tylko jeden) otrzymuje 20 pkt.

 

WYDANIE MONOGRAFII

Zakres prac wydawniczych oferowanych przez Wydawnictwo IOŚ-PIB:

 • redakcja tekstu (opracowanie językowe) – opcjonalnie,
 • recenzja monografii,
 • korekta tekstu,
 • skład i łamanie monografii,
 • projekt okładki,
 • nadanie numeru ISBN,
 • druk monografii,
 • e-wydanie – wersja elektroniczna (PDF).
 • przekazanie egzemplarzy obowiązkowych uprawnionym bibliotekom.

 

Wycena prac:

Koszty redakcji językowej, recenzji, korekty językowej oraz przygotowania graficznego publikacji są szacowane indywidualnie dla każdej monografii. Zależą one od objętości publikacji, liczby wykresów, rysunków, tabel (ich procentowego udziału w objętości publikacji),  czy elementy graficzne są w formie edytowalnej i czy wymagają opracowania, formy publikacji – tylko elektroniczna czy również drukowana, itp. Znając takie założenia jest możliwe oszacowanie kosztów przygotowania graficznego publikacji do druku.

Druk publikacji wyceniany jest oddzielnie i zależy m.in. od formatu publikacji, wyboru druku czarno-białego lub w kolorze, papieru, okładki, nakładu itp.

 

Etapy procesu wydawniczego:

 1. Autor składa w wydawnictwie ostateczną, pełną wersję monografii wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Wydawnictwo przesyła monografię do recenzji.
 3. Recenzje są przekazywane autorowi przez wydawnictwo.
 4. Autor dokonuje poprawek monografii zgodnie z uwagami recenzentów i pisemnie ustosunkowuje się do uwag zawartych w recenzji. Poprawiony tekst po recenzji autor ponownie składa w wydawnictwie.
 5. Monografia jest kierowana do korekty językowej i ponownej akceptacji autora.
 6. Monografia jest przekazywana do składu, łamania, opracowania rysunków itp.
 7. Po złożeniu monografii autor zatwierdza ostateczną wersję tekstu do druku lub publikacji elektronicznej.
 8. Monografia jest drukowana lub publikowana w wersji elektronicznej.

 

Zasady przyjmowania do publikacji monografii naukowej i jej recenzowania:

Nadesłana do redakcji wydawnictwa monografia musi być oryginalna, nie może być wcześniej nigdzie publikowana. Redakcja wydawnictwa ocenia czy nadesłana monografia naukowa jest zgodna z profilem merytorycznym wydawnictwa i spełnia zalecenia edytorskie i wymogi techniczne oraz wymagania formalno-prawne.
Monografia naukowa, wstępnie zaakceptowane przez redakcję, jest kierowana do dwóch recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autorów monografii. Recenzje są wykonywane przez osoby w stopniu naukowym co najmniej doktora habilitowanego. W procesie recenzji obowiązuje zasada zachowania podwójnej anonimowości. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej, zawierają wniosek o przyjęciu monografii, konieczności dokonania poprawek wskazanych przez recenzenta lub odrzuceniu monografii. Monografia, która otrzyma co najmniej jedną negatywną recenzję nie jest publikowana.

 

WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie, że praca jest oryginalna, nigdzie wcześniej niepublikowana/wydana i nie narusza praw autorskich innych osób. Do pracy należy także dołączyć deklarację dotyczącą wkładu i procentowego udziału autorów w powstanie publikacji, a także źródeł finansowania publikacji oraz sugerowanych recenzentów.

Autorzy monografii wyrażają również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację afiliacji. Autorzy wydawanej pracy obowiązani są przenieść swe prawa autorskie na wydawcę.

Monografię wraz z wymaganymi dokumentami, należy przesłać do wydawnictwa – jeden wydrukowany  egzemplarz monografii parafowany przez autora wiodącego oraz przekazać wersję elektroniczną monografii na adres e-mail: wydawnictwa@ios.edu.pl.

 

MONOGRAFIA – WYMAGANIA TECHNICZNE

Dobrą praktyką jest, aby objętość monografii naukowej wynosiła co najmniej 6 arkuszy wydawniczych (6 x 40 tys. znaków ze spacjami, ok. 132 s. tekstu czcionka 12 TNR, odstęp 1,5; do arkusza wydawniczego wlicza się także wszelkie elementy graficzne, np. wzory matematyczne,  chemiczne, diagramy, tabele, wykresy; 1 arkusz wydawniczy = 3000 cm2 powierzchni ilustracji), a objętość rozdział w monografii naukowej – co najmniej 1 arkusz wydawniczy.

 

ZALECENIA EDYTORSKIE DLA AUTORÓW MONOGRAFII

Monografia powinna zawierać:

 • tytuł pracy;
 • imiona i nazwiska autorów;
 • afiliacje autorów;
 • tekst pracy:
 • przygotowany w programie Word, czcionką Times New Roman CE, 12 pkt;
 • tekst akapitowy, z wcięciem na 4 znaki od lewego marginesu;
 • wszystkie marginesy o szerokości 2,5 cm;
 • odstępy między wierszami – 1,5 wiersza;
 • przypisy (tzn. wyjaśnienia, komentarze, ale nie literatura) złożone mniejszą czcionką (8 pkt) niż tekst pracy numerowane kolejno w całej pracy i umieszczone u dołu strony, na której je powołano;

Monografia – praca badawcza powinna zawierać następujące części:

 • wstęp (określenie przedmiotu i celu badań);
 • materiały i metody badań;
 • wyniki i dyskusja;
 • podsumowanie/wnioski;
 • piśmiennictwo i akty prawne.

Uwaga: monografia – praca przeglądowa zamiast opisu przeprowadzonych badań i dyskusji wyników powinna zawierać rozdziały opisujące zestawione ze sobą wyniki i stanowiska autorów innych publikacji.

 

Wzory matematyczne i fizyczne oraz symbole literowe:

 • powinny być pisane prostą, jasną czcionką;
 • po zwrocie „gdzie:” umieszczonym przy lewym marginesie należy podać znaczenie wszystkich symboli występujących we wzorze, a następnie jednostki stosując jednolicie w obrębie danej pracy jeden z następujących zapisów: mg/l lub mg∙l-1, l/ha∙s lub l∙(ha∙s)-1.

Uwaga! Nie należy zastępować nawiasów okrągłych ukośnymi kreskami; przedziały wartości należy pisać w następujący sposób: 1,5–3,2.

 

Ilustracje (rysunki, fotografie, schematy):

 • należy numerować kolejno w obrębie pracy;
 • należy objaśnić wszystkie zastosowane oznaczenia, a następnie podać ich jednostki miary, np.: %, cm, mg, µm;

Tabele:

 • należy numerować kolejno w obrębie pracy, umieszczając po wyrazie Tabele numer poprzedzający tytuł tabeli;
 • tekst główki tabeli nie może być powtórzeniem tytułu tabeli;
 • wszystkie symbole użyte w tabelach należy objaśnić w przypisach do tabel;
 • forma tabel musi być jednolita w całej pracy,
 • w treści tabel nie mogą być pozostawione puste pola, w polach tych należy wpisać odpowiednie znaki np.:
  • „–” – zjawisko nie występuje,
  • „0” – zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogą byś podane w tablicy, jeżeli np. produkcja jest wyrażona w tysiącach ton, znak 0 oznacza, że w tym wypadku nie osiąga 0,5 tys. ton,
  • „∙” – zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych,
  • „x”– wypełnienie rubryki ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe,

Uwaga! Wyrażenie „w tym” oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.

 

Pod rysunkiem bądź tabelą należy wskazać ewentualne źródło prezentowanych danych.

 

Piśmiennictwo i akty prawne:

 • piśmiennictwo w całej pracy musi być opracowane jednolicie,
 • na końcu pracy należy podać wykaz cytowanego piśmiennictwa w tekście pracy, w układzie alfabetycznym według nazwisk autorów, np.:

KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN,

Warszawa.

KOZAK J., KOWALSKI C. 1997. Stan środowiska w Albanii. IOŚ, Warszawa.

MACIEJEWSKA A., OCIEPA E. 2002. Bioakumulacja metali ciężkich w różnych gatunkach roślin. Inżynieria i Ochrona Środowiska 5, 1: 45–54.

JANUSZEWSKI M. (2015) Gra o kandydata, czyli pułapki rekrutacyjne. Studia.net. http://www.studia.net/poradnik-kandydata/5387-gra-o-kandydata- czyli-pułapki-rekrutacyjne [dostęp 12.04.2015]

Gra o kandydata, czyli pułapki rekrutacyjne. Studia.net. http://www.studia.net/poradnik-kandydata/5387-gra-o-kandydata- czyli-pułapki-rekrutacyjne [dostęp 12.04.2015] (uwaga: jeśli brak autora  lub roku ukazania się informacji na stronie internetowej, to pomija się te pozycje, zaczynając od tytułu publikacji)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 roku w sprawie maksymalnych

poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających przetwarzaniu albo na powierzchni żywności (Dz. U. RP Nr 37, poz.326, zał.1).

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199).

www.bip.jaworzno.pl

 • Piśmiennictwo w tekście artykułu należy cytować w następujący sposób: [Wojnar, Wisz 2006], [Ustawa… 2006], [Rozporządzenie…2003].

 

Informacje do pobrania:

Klauzura informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Drukuj