ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES

Czasopismo „ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES” jest opracowywane i wydawane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie. Publikowane są w nim prace naukowe oryginalne i przeglądowe z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Interdyscyplinarne prace, opracowane przez specjalistów z różnych dziedzin, prezentują wzajemne związki zachodzące między reakcjami i procesami w środowisku, zarówno naturalne, jak i powodowane przez człowieka. Prace te dotyczą również zagadnień oraz problemów społeczno-ekonomicznych i technicznych, występujących na terenie Unii Europejskiej, ale także regionalnych, krajowych i lokalnych, w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

The journal „ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES” is a publication which addresses the issues of broadly understood environmental protection and publishes research and review papers. All these articles and papers are peer-reviewed. Interdisciplinary studies published by specialists in various fields present reciprocal relationships between the reactions taking place in the environment which are connected with natural element cycle and at the same time reflect both natural processes and human impacts. Themes of the works also concern socio-economic and technical issues at the UE, national, regional and local levels in the context of sustainable development. The main aim of the journal is to promote high level research in all aspects of environment and natural resources protection.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do publikowania artykułów naukowych w czasopiśmie Environmental  Protection  and  Natural  Resources  (ISSN 2353-8589). Czasopismo jest kwartalnikiem, artykuły są  publikowane w języku angielskim,  on-line w modelu Open Access na platformie De Gruyter Open. Nasze czasopismo jest indeksowane i abstraktowane w wielu bazach, m.in. w Scopus, Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, POL-index, Google Scholar, Agricola i innych.

31 lipca 2019 roku ukazał się komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Czasopismo IOŚ-PIB „Environmental Protection and Natural Resources/Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” znalazło się na tej liście z liczbą punktów 20.

Ciągły rozwój, utrzymanie wysokiego poziomu naukowego a w efekcie zwiększenie punktacji oraz uzyskanie Impact Factor to nasze główne cele, które mogą zostać osiągnięte dzięki współpracy z Państwem.

Z poważaniem

Redakcja

Dear Sir or Madam!

We cordially invite you to publish articles in the Environmental  Protection  and  Natural  Resources journal (ISSN 2353-8589). The journal is issued  a quarterly by the Institute of Environmental Protection – National Research Institute in Warsaw and is available on-line (Open Access model on the De Gruyter Open platform). The journal publishes original research and review papers, all peer-reviewed before the publication. It is indexed and abstracted in many databases, including Scopus, Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, POL-index, Google Scholar, Agricola and others.

We strongly believe that cooperation with you will bring benefits to our journal and you.

Best regards

Editorial Board

 

 

 

Drukuj