Ustawienia

Raporty wspierające opracowanie Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 (KRK205)

Jest nam miło poinformować o publikacji raportów, prezentujących wyniki naszych prac w ramach projektu, w którym wspieramy opracowanie Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 (KRK205). Projekt pn. Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050) jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych GOSPOSTRATEG i realizowany przez konsorcjum Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz IOŚ-PIB.

Celem projektu jest stworzenie ram dla długookresowego programowania i zarządzania polityką rozwoju kraju w oparciu o wiedzę naukową. W projekcie łączymy planowanie społeczno-gospodarcze z zagadnieniami środowiskowymi i przestrzennymi. Wzmacniamy współpracę różnych środowisk w długookresowym programowaniu rozwoju kraju, realizując projekt w sposób partycypacyjny, przy zaangażowaniu różnych środowisk i partnerów społeczno-gospodarczych.

Odbiorcami wyników projektu są przede wszystkim podmioty odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie polityk rozwoju – rząd i samorządy, ale każdy obywatel jest interesariuszem KRK2050.

Przygotowaliśmy w Projekcie cztery publikacje:

Zapraszamy na stronę projektu.
Dwie z wymienionych publikacji zostały wydane przez Wydawnictwo IOŚ-PIB. Zapraszamy na stronę naszego Wydawnictwa.