Ustawienia

URBANREC

CEL
PROJEKTU

Dostarczenie kompleksowych informacji i wiarygodnych danych, o przyczynach i skutkach zmian klimatu, wrażliwości poszczególnych sektorów na te zmiany i możliwości adaptacji do nich

GRUPA
DOCELOWA

Ogół społeczeństwa z uwzględnieniem administracji publicznej

ZAKRES
PROJEKTU

Utworzenie bazy wiedzy o zmianach klimatu i możliwości adaptacji do ich skutków, poprzez stworzenie Centralnej Bazy Emisji, opracowanie scenariuszy klimatycznych, powołanie Centrum Studiów Prawno-Klimatycznych oraz edukacja ogółu społeczeństwa w zakresie świadomego i odpowiedzialnego reagowania na możliwe zmiany klimatu i ich skutki

FINANSOWANIE

Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko

PARTNERZY
PROJEKTU

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

CZAS
REALIZACJI

sierpień 2017 – grudzień 2022

Celem projektu URBANREC jest wdrożenie ekoinnowacyjnego, zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i wykazanie jego skuteczności w różnych regionach Europy: północnym, śródziemnomorskim, wschodnim i południowo-wschodnim, reprezentowanych przez 3 kraje UE (Hiszpanię, Belgię, Polskę i Turcję).

Cele szczegółowe:

Optymalizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych (przez stworzenie nowych kanałów informacji i kontaktów z mieszkańcami) oraz ich ponownego użycia (przez stworzenie sieci organizacji społecznych i stowarzyszeń non-profit)
Usprawnienie demontażu odpadów wielkogabarytowych takich jak materace, meble tapicerowane, tekstylia, meble ogrodowe, zabawki i ich rozdzielania na frakcje (przez wdrożenie nowych technologii – fragmentacja (cięcie 3D))
Wdrożenie technologii wykorzystania uzyskanych materiałów (pianek PU, tekstyliów, tworzyw sztucznych i drewna) – studia przypadków w projekcie
Uzyskanie oznakowań ekologicznych dla produktów demonstracyjnych (pianki do materacy, kleje, kompozyty drewno-plastikowe – WPC, metylal, filc igłowy, kompozyty wzmacniane włóknami)
Ocena sytuacji w zakresie zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych w 4 regionach i zdefiniowanie programów edukacyjnych
Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowanie rekomendacji dla nowych przepisów UE dotyczących odpadów wielkogabarytowych

Partnerzy

W projekcie uczestniczy 20 organizacji z siedmiu krajów, w tym podmioty administracji publicznej z Hiszpanii, Belgi, Turcji i Polski, 7 MŚP, 2 duże przedsiębiorstwa przemysłowe, 5 instytutów badawczych oraz stowarzyszenie miast i regionów. Koordynatorem jest hiszpańska firma AIMPLAS.

Okres realizacji: 01.06.2016 – 30.11.2019

Koordynator projektu w IOŚ-PIB:

Anna Bojanowicz-Bablok

e-mail: anna.bojanowicz-bablok@ios.edu.pl

tel: +48-22-22-375-05-07

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 690103

www.urbanrec-project.eu