Ustawienia

Projekt INRANOS

CEL
PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego. W ramach prac przewiduje się opracowanie dwóch typów urządzeń (tłumiki przyszynowe i tłumiki torowe – po trzy warianty). Ponadto wykorzystane zostaną materiały z recyklingu, co korzystnie wpływa na zmniejszenie zużycia innych zasobów (energia, czyste powietrze, surowce mineralne). Dodatkowym celem będzie opracowanie wytycznych stosowania urządzeń ograniczających hałas na liniach kolejowych.

GRUPA
DOCELOWA

Ogół społeczeństwa

ZAKRES
PROJEKTU

  • Opracowanie dwóch typów urządzeń (tłumiki przyszynowe i tłumiki torowe – po trzy warianty).
  • Opracowanie wytycznych stosowania urządzeń ograniczających hałas na liniach kolejowych.
  • Urządzenia zostaną zaprojektowane, opracowane i przetestowane w warunkach operacyjnych w trakcie projektu składającego się z sześciu etapów. Na początku zostaną opracowane innowacyjne rozwiązania, dzięki analizie mechanizmów powstawania i ograniczania hałasu oraz symulacjom komputerowym odwzorowującym działanie projektowanych urządzeń. Rozwiązania zostaną dopracowane pod względem technicznym i wykonane przez firmę TINES. Następnie urządzenia zostaną zabudowane na poligonie doświadczalnym przez firmę BUDIMEX.
  • Wstępne badanie tłumików przyszynowych prowadzone przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ma na celu ocenę ich skuteczności w ograniczeniu drgań szyn o wysokiej częstotliwości (100-5000 Hz), które są źródłem hałasu. Miarą skuteczności ograniczenia drgań wysokiej częstotliwości będzie zwiększenie dekrementu tłumienia toru (Track Decay Rate – TDR). Jest to parametr odwzorowujący charakterystykę dynamiczną toru, związany z prędkością zanikania drgań wzdłuż szyny. Następnie wszystkie typy urządzeń zostaną przebadane pod kątem skuteczności ograniczania hałasu przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
  • Wyniki badań polowych posłużą walidacji modeli numerycznych, poprawieniu prototypów oraz opisów do zgłoszeń patentowych urządzeń, a także do opracowania wytycznych ograniczania hałasu na liniach kolejowych.

FINANSOWANIE

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz przez PKP PLK S.A. w ramach wspólnego przedsięwzięcia BRIK
Wartość projektu: 3 885 865,00 zł
Dofinansowanie: 1 575 857,00 zł
Wynagrodzenie PKP PLK: 1 575 857,00 zł

PARTNERZY
PROJEKTU

Lider: Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska
Partnerzy: Instytut Ochrony Środowiska- PIB, Tines, Budimex

CZAS
REALIZACJI

do 2022